OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELY, AIKUISKOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Tietojenkäsittely, aikuiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT- ja liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Tietokoneen käytön perustaidot 3
     
           
                       
Tietojärjestelmäosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Liikeviestinnän perusteet 3
 
 
       
 
               
     
Projektityöskentelyn perusteet 3
     
           
                       
Tiimissä työskentelyn perusteet 3
     
           
                       
Tietoturvan perusteet 3
     
           
                       
Talousmatematiikan perusteet 3
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Markkinoinnin perusteet 3
     
           
                       
Taloushallinnon perusteet 3
     
           
                       
Muut perusopinnot
                                                 
ICT-ammattilaisen projektityötaidot 5  
       
               
               
Rahoitus- ja tietotekninen matematiikka 5  
         
                 
           
Viestintä ja kouluttaminen 7  
         
                 
           
Englannin kieli 5
     
         
                   
Oppimaan oppiminen 5
 
 
   
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
               
                 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
               
                 
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
WWW-tekniikan perusteet 10
       
             
                   
Ohjelmistokehityksen perusteet 10
     
           
                       
Tietoverkkojen perusteet 6  
         
                 
           
ICT-seminaarit 5    
           
                     
   
ICT-alan sopimus- ja tekijänoikeudet 10    
         
                   
       
Kehittämistyön menetelmät 6    
           
                     
   
Tilastomatematiikka 5  
       
               
               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 38 op)
                                                 
Tiedonhallinta 5  
       
               
               
Asiantuntijaluennot 5                                                  
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5  
         
                 
           
Tietoverkkojen kehittäminen 6                                                  
Toiminnanohjausjärjestelmät 5                                                  
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 5  
         
                 
           
Prosessiajattelu ja toiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
Tarpeiden ja vaatimusten määrittely 5    
         
                   
       
Business Intelligence - Liiketoimintatiedon hallinta 5    
         
                   
       
Kirjaesseet 10                                                  
Toiminnanohjausjärjestelmät I 5    
         
                   
       
Toiminnanohjausjärjestelmät II 5  
       
               
               
Oma oppimisprojekti 15                                                  
Projektiopinnot 15                                                  
55.752.743.7042.313.323.828.830.812.8021.221.26.76.713.410.414.414.415.415.46.95.900
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
00151500000151500000000007.57.57.57.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 55.760 / 52.760 / 58.760 / 3060 / 42.360 / 13.360 / 23.860 / 28.860 / 30.860 / 27.860 / 3060 / 21.260 / 21.260 / 6.760 / 6.760 / 13.460 / 10.460 / 14.460 / 14.460 / 15.460 / 15.460 / 14.460 / 13.460 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava aikuisten koulutus
Koulutuksen nimi : TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS
Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Monimuoto-opetus
Yksikkö : Tietojenkäsittely Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Mira Grönvall
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Tietotekniikka-ala kasvaa ja laajenee yhä kiihtyvällä vauhdilla. Näin ollen alalla tarvitaan vuosi vuodelta enemmän osaajia. Työtä on tarjolla tietotekniikkapalvelujen tuottajille ja käyttäjille, jotka pystyvät kehittämään yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa hyödyntäen. Palvelujen tuottajia ovat esimerkiksi ohjelmistotalot, digimedian tuottajat, koulutusorganisaatiot ja tietoverkkopalvelujen tarjoajat. Myös itsenäisille yrittäjille on hyvät menestymismahdollisuudet. Tietotekniikkapalveluja käyttävät organisaatiot tarvitsevat asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa tietotekniikkaa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Verkostomaisen, yhteistyöhön ja omaan yrittäjyyteen perustuvan toimintatavan merkitys kasvaa koko ajan. Vahva liiketaloudellinen osaaminen edesauttaa tulevia asiantuntijoita selviytymään jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.
TAVOITE
Tietojenkäsittelyn koulutuksen tehtävänä on kouluttaa tietojenkäsittelyn osaajia yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Tavoitteena on, että kaikki koulutusohjelmasta valmistuvat saavat työtä. Opiskelijasta tulee aloitteellinen, yhteistyökykyinen ja itseään aktiivisesti kehittävä tietotekniikka-alan osaaja, jonka asiantuntemusta yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää päämääriensä saavuttamiseksi. Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja näin opiskelu suuntautuu työelämän tarpeiden mukaisesti.
SISÄLTÖ
Tietojenkäsittelyn aikuiskoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa on tarjolla erilaisia ICT- käytön kehittämiseen liittyviä opintojaksoja. Ensimmäisen vuoden ajan ja osan toista vuotta opiskelijat opiskelevat perusopintoja, joiden jälkeen he suuntaavat opiskeluaan valitsemiensa ammattiopintojen mukaisesti. Perusopinnoissa painopiste on tietotekniikan ohella liiketalouden perusteissa sekä yhteistyökyvyn ja viestintätaitojen kehittämisessä. Perusopinnoista 30 op on mahdollista suorittaa aiemman osaamisen raportoinnin perusteella.
Ammattiopinnoissa opiskelija voi painottaa opiskeluaan tietotekniikan ja liiketalouden eri osa-alueille. Tietojenkäsittelyn koulutuksen tarjoamien opintojen lisäksi opiskelija voi valita opintojaksoja myös muista koulutuksista.
OPISKELU
Tietotekniikka-alalla kehitys on nopeaa, minkä vuoksi alalla työskentelevien on pystyttävä kehittämään itseään jatkuvasti. Koulutus perustuu opiskelijan haluun ja kykyyn kehittää itseään avoimessa ja virikkeellisessä opiskeluympäristössä. Opiskelija pystyy hankkimaan itselleen hyvän tietoteknisen peruskoulutuksen, mikä luo perustan itsensä kehittämiseen opiskelijan valitsemalla työuralla. Opiskelijalla on käytössään viimeisimmät ohjelmistotuotteet ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Opiskelija voi suorittaa osan opiskelustaan ja harjoittelustaan myös ulkomailla. Koulutuksessa opiskelu perustuu näkökulmaan, jossa tietotekniikka ja sen käyttö lähtevät yritysten tarpeista. Tämä näkökulma ohjaa koulutuksen sisältöä, käytettäviä opiskelumenetelmiä ja yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Alan kehittyminen ja opiskelun suuntaaminen elinkeinoelämän tarpeiden mukaan tarjoavat valmistuville opiskelijoille hyvät työllisyysnäkymät.
Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä (op). Tutkinto muodostuu 60 op:n laajuisista perusopinnoista, 90 op:n ammattiopinnoista, 15 op:n vapaasti valittavista opinnoista, 30 op:n harjoittelusta ja 15 op:n opinnäytetyöstä.
PERUSOPINNOT, 60 op
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva tietojenkäsittelyn ja liiketalouden asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää tietojenkäsittelyn ja liiketalouden yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään, kehittää tiedonhankintataitoja sekä antaa hänelle asetuksen 256/95 8 §:ssä tarkoitettu kielitaito. Kokonaisuudessaan perusopinnot tulee suorittaa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija seuraa oman aloitusvuotensa opetussuunnitelmaa (OPS) sekä suunnittelee ja hyväksyttää oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) tämän pohjalta. Mikäli ko. vuoden opetussuunnitelman opintojaksoja ei ole enää tarjolla, opiskelija hyväksyttää Hops-muutokset erikseen nimetyllä yksikön edustajalla.
AMMATTIOPINNOT, 90 op
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietojenkäsittelyn ja liiketalouden keskeisiin kokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä tai yrittäjänä. Ammattiopinnot koostuvat pakollisista (50 op), tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vaihtoehtoisista (25 op) ja muista ammattiopinnoista (15 op). Opiskelijan on valittava tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammattiopinnoista vähintään 70 opintopistettä, jotta hän saa todistuksen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta. Loput 20 opintopistettä ammattiopintoja opiskelija voi valita tietojenkäsittelyn ja myös muiden koulutusohjelmien ammattiopinnoista.
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aineita myös muilta kuin tietojenkäsittelyn ja liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita korkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutusten tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opinnot haluaminaan ajankohtina.
HARJOTTELU, 30 op
Harjoittelun tavoitteena on osana koulutusta perehdyttää opiskelija oman ammattialansa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi harjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija hankkii tietoja, taitoja ja kokemusta opiskelualaltaan sekä työelämästä. Harjoittelu yhdistää teoriaopetusta ja alan käytäntöä sekä antaa todellista ja kokonaisvaltaista näkemystä alan vaatimuksista. Harjoittelun tavoitteena on erityisesti helpottaa opintojen jälkeistä työllistymistä. Aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin. Edellytykset harjoittelun suorittamiselle itsearviointina on, että opiskelija työskentelee opintojensa aikana työtehtävissä, jotka ovat opiskelijan opiskelualaan liittyviä ja vaativuudeltaan tradenomitehtävien tasoisia. Lisätietoja harjoittelusta on intranetin Opiskelijantiellä.
OPINNÄYTETYÖ, 15 op
Opinnäytetyössä opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä vaativassa käytännön tehtävässä. Työn aiheen opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Kypsyyskoe suoritetaan, kun opinnäytetyö on luovutusvaiheessa. Myös ryhmätyönä tehdyt projektit voivat olla opinnäytetöitä. Opinnäytetyö voi olla monialainen, jolloin ryhmään kuuluu eri koulutusohjelmien opiskelijoita.