OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
130013000006.56.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Konetekniikan johdantokurssi 5
   
         
                   
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
   
         
                   
CAD suunnittelu 1 3
   
         
                   
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
2300230000011.511.50000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 5
     
           
               
CAD suunnittelu 2 4
     
           
               
IoT-projekti 3
     
           
               
Teollisuustalous 5
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Teollisuusseminaarit 1
   
         
                   
English for Engineers 3
     
           
               
210012000000.50.5101000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
12000120000006600000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                         
Lujuusoppi 5  
     
             
           
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
     
             
           
3D-tulostuksen perusteet 3  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
6170061700000338.58.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
               
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Working English for Engineers 3    
       
                 
   
0730007300000003.53.51.51.500
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
       
Dynamiikka 5  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
013000013000000006.56.50000
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Tuotekehitysoppi 5  
     
             
           
Quality and Measuring Technology 5
     
           
               
5100055500002.52.52.52.52.52.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
     
             
           
Technical English for Professionals 3    
         
                   
0153003120300001.51.566001.51.5
Opintosuunnan insinööriosaaminen
                                         
Projektityö/Project Work 5    
       
                 
   
I. Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                         
Ohjausjärjestelmät 4  
       
               
       
Mechatronics Basics 5    
       
                 
   
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                         
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
       
                 
   
CAE 5  
       
               
       
091500091500000004.54.57.57.500
Opintosuunnan ydinosaaminen
                                         
I. Koneautomaatio ydinosaaminen
                                         
Koneautomaation laboraatiot 4    
         
                   
Robotiikka 5    
         
                   
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                         
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                         
Elementtimenetelmän perusteet 5    
       
                 
   
PLM 3    
       
                 
   
001700008900000000444.54.5
Opintosuunnan syventävä osaaminen
                                         
Konetekniikan työelämäprojektit 5    
         
                   
I. Koneautomaatio syventävä osaaminen
                                         
II. Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                         
III. Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalouden vapaavalintainen opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5    
       
                 
   
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
         
                   
00150000510000000002.52.555
Opintosuunnan syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
       
               
00500002.52.5000000001.31.31.31.3
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
00120000012000000000066
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3  
       
               
       
Opinnäytetyö 15    
       
               
031500037.57.50000001.51.53.753.753.753.75
60 / 8060 / 8960 / 8560 / 3760 / 4360 / 4060 / 4960 / 4160 / 4460 / 18.560 / 18.560 / 21.560 / 21.560 / 2060 / 2060 / 24.560 / 24.560 / 20.5560 / 20.5560 / 22.0560 / 22.05
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

240 op
3 lukuvuotta
Kokoaikainen opiskelu

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Suuri osa Suomen viennistä koostuu koneenrakennuksen tuotteista, joiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen kuuluu koneinsinööreille. Pirkanmaan talousalue on merkittävä teknologiateollisuuden toimija liikkuvien työkoneiden sekä kone- ja tuotantotekniikan alueilla. Toimintaverkosto on kansainvälinen. Koulutusohjelma tuottaa suunnittelu-, automaatio-, tuotantoteknistä- ja projektiosaamista globaaleille markkinoille.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Kone- ja tuotantotekniikka luo tehokkaat apuvälineet elinympäristömme toimintojen toteuttamiseksi. Nämä tekniikan alat vapauttavat ihmisen toistuvista, raskaista ja terveydelle haitallisista töistä sekä mahdollistavat keskittymisen ohjaus- ja suunnittelutoimintoihin. Hyvin toimivat laitteet tuovat energiatehokkuuden. Tällä on keskeinen merkitys luonnonvarojen säästämisessä ja kestävässä kehityksessä.
Kone- ja tuotantotekniikan yleisiin kompetensseihin sisältyy myös eettinen osaaminen. Tutkinnon suorittanut tuntee oman alansa arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet, joita hän osaa soveltaa vastuunsa tuntien ja tunnustaen omassa toiminnassaan. Hän toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita soveltaen ja muut huomioon ottaen.
Sekä teollisuudessa että yksityiskäytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa arvoperustana ovat korkea laatu, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Tärkeitä arvopäämääriä ovat myös käytön helppous, muotoilu, ergonomia, kierrätyksen järjestäminen ja ympäristönormien täyttäminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetuksessa hyödynnetään oppimista aktivoivia ja monimuotoisia opetusmenetelmiä ja toiminta toteutetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksoissa on projektitöitä, harjoitustehtäviä, esitelmiä ja oppimistehtäviä. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa teoriaopetuksen tueksi. Opetusmateriaalina käytetään suomenkielisen materiaalin lisäksi myös pelkästään englanninkielistä materiaalia. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opiskelijoita ohjataan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla, mihin laaja kansainvälinen kumppanuusverkosto antaa hyvät mahdollisuudet. Opintojen päätteeksi tehdään opinnäytetyö, jolla opiskelija näyttää ammatillista osaamistaan.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisenä opiskeluvuotena opitaan luonnontieteellisiä eli fysiikan ja matematiikan perusosaamisia sekä toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä osaamisia. Peruslaboraatiot materiaalitekniikasta, hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta antavat monenlaisia käytännön osaamisia ja valmiuksia. Ryhmälle valitun opintosuunnan mukaisten ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Koneautomaation opintosuunnan opinnot suorittanut opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.
Tuotekehityksen opintosuunnan opinnot suorittanut opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun periaatteet ja tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet.
Tuotantotekniikan opintosuunnan opinnot suorittanut opiskelija osaa soveltaa nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja tuotantoautomaatiota. Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon, joustavat valmistusjärjestelmät (FMS) sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 10-30 op verran tuotantotalouden osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia tuotantotalouteen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.

TAVOITTEET
1. Vuosi: Opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja osaa matemaattis-luonnontieteelliset perusteet alan opintoja varten. Opiskelijalla on valmiudet toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.
2. Vuosi: Opiskelija osaa konetekniikan keskeiset toiminnot. Opiskelija kykenee ohjautumaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Opiskelija tuntee eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja osaa toimia kone- ja tuotantotekniikan alueella avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa tai suunnittelijan assistenttina.
3. Vuosi: Opiskelija on syventänyt konetekniikan alueen toimintoihin liittyvää osaamistaan tuotantotekniikan, koneautomaation, tuotekehityksen, lentokonetekniikan, älykkäiden koneiden ja/tai teollisuustalouden alueilla. Opiskelija kykenee itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä. Opiskelija hallitsee osaamisalueita siinä laajuudessa, että kykenee kehittymään työn kautta asiantuntijaksi.