OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
190019000009.59.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
14001400000770000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 4
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
English for Engineers 3
   
         
                   
Konetekniikan seminaarit 3
   
         
                   
17006110000335.55.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
IoT-projekti 5
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
18000180000009900000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4
     
           
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
Teollisuusseminaarit 1  
     
             
           
101100101100000555.55.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Lujuusoppi 2 3  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
       
               
       
014000590000002.52.54.54.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
     
             
           
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
     
             
           
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
       
               
       
0140008600000044330000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Ohjausjärjestelmät 5  
       
               
       
Koneautomaation laboraatiot 4    
       
                 
   
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
NC-tekniikka 3  
       
               
       
CAD/CAM-mallinnus 3  
       
               
       
Quality and Measuring Technology 5  
       
               
       
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                         
0334000334000000016.516.52200
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio ydinosaaminen
                                         
Mechatronics Basics 5    
       
                 
   
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                         
Tuotantotekniikan perusteet 3  
       
               
       
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
       
                 
   
Tuotannonsuunnittelu 4    
       
                 
   
Projektityö/Project Work 5    
       
                 
   
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                         
031700031700000001.51.58.58.500
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio syventävä osaaminen
                                         
Robotiikka 5    
         
                   
II. Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                         
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
         
                   
Pikamallinnuksen perusteet 3    
         
                   
III. Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                         
00120000012000000000066
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Technical English for Professionals 3    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                   
00700000700000000003.53.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaation opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
II. Tuotantotekniikan opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
Moniakselisen koneistuksen laboraatiot 3    
         
                   
III. Tuotekehityksen opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5  
       
               
       
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
       
                 
   
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
       
                 
   
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5    
         
                   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                   
Teollisuustalouden projektityö 5    
         
                   
0540000510300000002.52.5551515
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Innovaatioalustat 2    
       
                 
   
005000050000000002.52.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan yksi)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
         
                   
00500000500000000002.52.5
60 / 7860 / 9560 / 10560 / 3960 / 3960 / 3960 / 5660 / 43.560 / 61.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 2860 / 2860 / 21.860 / 21.860 / 30.860 / 30.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

240 op
3 lukuvuotta
Kokoaikainen opiskelu

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Suuri osa Suomen viennistä koostuu koneenrakennuksen tuotteista, joiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen kuuluu koneinsinööreille. Pirkanmaan talousalue on merkittävä teknologiateollisuuden toimija liikkuvien työkoneiden sekä kone- ja tuotantotekniikan alueilla. Toimintaverkosto on kansainvälinen. Koulutusohjelma tuottaa suunnittelu-, automaatio-, tuotantoteknistä- ja projektiosaamista globaaleille markkinoille.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Kone- ja tuotantotekniikka luo tehokkaat apuvälineet elinympäristömme toimintojen toteuttamiseksi. Nämä tekniikan alat vapauttavat ihmisen toistuvista, raskaista ja terveydelle haitallisista töistä sekä mahdollistavat keskittymisen ohjaus- ja suunnittelutoimintoihin. Hyvin toimivat laitteet tuovat energiatehokkuuden. Tällä on keskeinen merkitys luonnonvarojen säästämisessä ja kestävässä kehityksessä.
Kone- ja tuotantotekniikan yleisiin kompetensseihin sisältyy myös eettinen osaaminen. Tutkinnon suorittanut tuntee oman alansa arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet, joita hän osaa soveltaa vastuunsa tuntien ja tunnustaen omassa toiminnassaan. Hän toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita soveltaen ja muut huomioon ottaen.
Sekä teollisuudessa että yksityiskäytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa arvoperustana ovat korkea laatu, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Tärkeitä arvopäämääriä ovat myös käytön helppous, muotoilu, ergonomia, kierrätyksen järjestäminen ja ympäristönormien täyttäminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetuksessa hyödynnetään oppimista aktivoivia ja monimuotoisia opetusmenetelmiä ja toiminta toteutetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksoissa on projektitöitä, harjoitustehtäviä, esitelmiä ja oppimistehtäviä. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa teoriaopetuksen tueksi. Opetusmateriaalina käytetään suomenkielisen materiaalin lisäksi myös pelkästään englanninkielistä materiaalia. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opiskelijoita ohjataan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla, mihin laaja kansainvälinen kumppanuusverkosto antaa hyvät mahdollisuudet. Opintojen päätteeksi tehdään opinnäytetyö, jolla opiskelija näyttää ammatillista osaamistaan.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opitaan luonnontieteellisiä eli fysiikan ja matematiikan perusosaamisia sekä toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä osaamisia. Peruslaboraatiot materiaalitekniikasta, hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta antavat monenlaisia käytännön osaamisia ja valmiuksia. Valitun suuntautumispolun mukaisten ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Koneautomaation suuntautumispolun suorittanut opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.
Tuotekehityksen suuntautumispolun suorittanut opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun periaatteet ja tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet.
Tuotantotekniikan suuntautumispolun suorittanut opiskelija osaa soveltaa nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja tuotantoautomaatiota. Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon, joustavat valmistusjärjestelmät (FMS) sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen.
Lentokonetekniikan suuntautumispolun suorittanut opiskelija osaa toimia lentokoneiden avioniikan, kunnossapidon, komposiittirakenteiden valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 30 op verran tuotantotalouden osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia tuotantotalouteen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.

TAVOITTEET
1. Vuosi: Opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja osaa matemaattis-luonnontieteelliset perusteet alan opintoja varten. Opiskelijalla on valmiudet toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.
2. Vuosi: Opiskelija osaa konetekniikan keskeiset toiminnot. Opiskelija kykenee ohjautumaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Opiskelija tuntee eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja osaa toimia kone- ja tuotantotekniikan alueella avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa tai suunnittelijan assistenttina.
3. Vuosi: Opiskelija on syventänyt konetekniikan alueen toimintoihin liittyvää osaamistaan tuotantotekniikan, koneautomaation, tuotekehityksen, lentokonetekniikan, älykkäiden koneiden ja/tai tuotantotalouden alueilla. Opiskelija kykenee itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä. Opiskelija hallitsee osaamisalueita siinä laajuudessa, että kykenee kehittymään työn kautta asiantuntijaksi.