OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Tekniikan perusosaaminen
                                                 
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
           
                       
Funktiot ja matriisit 3
     
           
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
           
                       
Konetekniikan projektit 3
     
           
                       
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
           
                       
Mekaniikka 3
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                 
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
           
                       
Statiikka 5
     
           
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
             
                   
Ympäristö ja kemia 3  
         
                 
           
1330094030004.54.522001.51.5000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                 
Differentiaalilaskenta 3
       
             
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
             
                   
Koneautomaation projektit 4
       
             
                   
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
             
                   
Integraalilaskenta 3
       
             
                   
1700001700000008.58.50000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                 
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
               
Lujuusoppi 1 5  
       
               
               
Automaatiotekniikka 5    
         
                   
       
0105000100500000055002.52.50000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                 
Harjoittelu 1 6  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                 
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
               
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
               
               
Konetekniikan insinööriosaamisen vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
       
             
                   
Working English for Engineers 3
     
           
                       
Innovation Projects 5  
       
               
               
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                   
       
Quality and Measuring Technology 5    
         
                   
       
9229063193900331.51.59.59.51.51.54.54.50000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                 
Sähkötekniikka 5  
       
               
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                 
           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
0110000830000000441.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                 
Teollisuustalous 5  
         
                 
           
Dynamiikka 3  
         
                 
           
Energiatekniikka 3  
         
                 
           
Koneautomaatio perusosaaminen
                                                 
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                 
           
CAD/CAM-mallinnus 3  
         
                 
           
01900000190000000009.59.5000000
Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                                 
Harjoittelu 2 12  
         
                 
           
Ohjausjärjestelmät 5    
         
                   
       
Pikamallinnuksen perusteet 3    
         
                   
       
012800001280000000066440000
Koneautomaatio ydinosaaminen
                                                 
Mechatronics 5    
           
                     
   
Robotiikka 5    
           
                     
   
Projektityö/Project Work 5    
         
                   
       
0015000005100000000002.52.55500
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                 
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                     
   
Technical English for Professionals 3  
         
                 
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
               
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
               
               
073000430300000221.51.5001.51.500
Koneautomaation syventävä osaaminen
                                                 
Harjoittelu 3 12    
         
                 
   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
           
                     
   
001700000611000000000335.55.500
Tekninen raportointi ja pääopintopolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                 
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
         
                   
       
00300000300000000001.51.50000
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                 
Opinnäytetyö 15    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Biotuotetekniikan opintokokonaisuus
                                                 
Biotuote- ja prosessiteollisuuden valmistusprosessit 6
       
             
                   
Prosessitekniikan polymeerikemia 4
       
             
                   
Polymer Processing 5  
         
                 
           
Composite Engineering 4    
           
                     
   
Sellujen valmistus ja tuotteet 4    
         
                   
       
PLM 3    
           
                     
   
Material Efficiency and Recycling 3    
           
                     
   
Excel työkaluna 2    
           
                     
   
1051600100541200055002.52.5226600
60 / 6960 / 8960 / 9160 / 060 / 3560 / 3460 / 4160 / 4860 / 4060 / 5160 / 060 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 20.560 / 20.560 / 2460 / 2460 / 2060 / 2060 / 25.560 / 25.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

240 op
3,5 lukuvuotta
Kokoaikainen opiskelu

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Suuri osa Suomen viennistä koostuu koneenrakennuksen tuotteista, joiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen kuuluu koneinsinööreille. Pirkanmaan talousalue on merkittävä teknologiateollisuuden toimija liikkuvien työkoneiden sekä konetekniikan alueilla. Toimintaverkosto on kansainvälinen. Koulutus tuottaa suunnittelu-, automaatio-, tuotantoteknistä- ja projektiosaamista globaaleille markkinoille.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Konetekniikka luo tehokkaat apuvälineet elinympäristömme toimintojen toteuttamiseksi. Nämä tekniikan alat vapauttavat ihmisen toistuvista, raskaista ja terveydelle haitallisista töistä sekä mahdollistavat keskittymisen ohjaus- ja suunnittelutoimintoihin. Hyvin toimivat laitteet tuovat energiatehokkuuden. Tällä on keskeinen merkitys luonnonvarojen säästämisessä ja kestävässä kehityksessä.
Konetekniikan yleisiin kompetensseihin sisältyy myös eettinen osaaminen. Tutkinnon suorittanut tuntee oman alansa arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet, joita hän osaa soveltaa vastuunsa tuntien ja tunnustaen omassa toiminnassaan. Hän toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita soveltaen ja muut huomioon ottaen.
Sekä teollisuudessa että yksityiskäytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa arvoperustana ovat korkea laatu, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Tärkeitä arvopäämääriä ovat myös käytön helppous, muotoilu, ergonomia, kierrätyksen järjestäminen ja ympäristönormien täyttäminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetuksessa hyödynnetään oppimista aktivoivia ja monimuotoisia opetusmenetelmiä ja toiminta toteutetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksoissa on projektitöitä, harjoitustehtäviä, esitelmiä ja oppimistehtäviä. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa teoriaopetuksen tueksi. Opetusmateriaalina käytetään suomenkielisen materiaalin lisäksi myös pelkästään englanninkielistä materiaalia. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opiskelijoita ohjataan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla, mihin laaja kansainvälinen kumppanuusverkosto antaa hyvät mahdollisuudet. Opintojen päätteeksi tehdään opinnäytetyö, jolla opiskelija näyttää ammatillista osaamistaan.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opitaan luonnontieteellisiä eli fysiikan ja matematiikan perusosaamisia sekä toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä osaamisia. Peruslaboraatiot materiaalitekniikasta, hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta antavat monenlaisia käytännön osaamisia ja valmiuksia. Ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Koneautomaation suuntautumispolun suorittanut opiskelija tuntee automaation merkityksen ja mahdollisuudet teollisuuden osana. Opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.

Opinnot sisältävät myös 30 op suuruisen biotuotetekniikan opintokokonaisuuden. Sen suoritettuaan opiskelija tuntee yleisiä teollisuudessa käytettyjä prosesseja ja automaatioteknologiaa. Opiskelija tietää bio-osaamisen merkityksen metsätaloudessa ja sen tuotteissa sekä prosessitekniikan bioteknisissä prosesseissa. Opiskelija tuntee prosessiteollisuuden tärkeimmät yksikköprosessit. Opiskelija tietää paperin ja kartongin valmistukseen vaikuttavia tekijöitä raaka-aineiden ja ympäristön sekä kustannusten kannalta.

TAVOITTEET
1. Vuosi: Opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja osaa matemaattis-luonnontieteelliset perusteet alan opintoja varten. Opiskelijalla on valmiudet toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.
2. Vuosi: Opiskelija osaa konetekniikan keskeiset toiminnot. Opiskelija kykenee ohjautumaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Opiskelija tuntee eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja osaa toimia konetekniikan alueella avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa tai suunnittelijan assistenttina.
3. Vuosi: Opiskelija on syventänyt konetekniikan alueen toimintoihin liittyvää osaamistaan koneautomaation ja biotuotetekniikan alueilla. Opiskelija kykenee itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä.
4. Vuosi: Opiskelija hallitsee osaamisalueita siinä laajuudessa, että kykenee kehittymään työn kautta asiantuntijaksi.