OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > METSÄTALOUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Metsätalous

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Opiskelutaidot
                                                       
Oppimisen taidot 2
     
           
                       
Tietotekniset perustaidot 3
     
           
                       
Kirjoitusviestintä 5
     
             
                           
100007.52.50000003.83.81.31.3000000000000
Metsä ekosysteeminä
                                                       
Metsäluonnon monimuotoisuus 5
     
             
                           
Metsä kasvupaikkana 10
     
           
                       
15000105000000552.52.5000000000000
Metsien hoito
                                                       
Metsänhoidon maastokurssi 3
     
             
                           
Metsän kasvatus 8
     
           
                       
Metsän uudistaminen 7
       
               
                       
Erirakenteisten metsien kasvatus 4  
         
                   
               
Metsänkasvatuksen kannattavuus 5  
       
                 
                   
189007115400003.53.55.55.52.52.52200000000
Puunhankinta
                                                       
Puu biotalouden raaka-aineena 7
       
               
                       
Puutavaran laatu ja mittaus 3
       
               
                       
Puunhankinnan perusteet 5
       
               
                       
Puukauppa 4  
       
                 
                   
Puunkorjuun suunnittelu 6  
         
                   
               
Metsäbioenergia 5  
         
                   
               
Puunkorjuu ja kaukokuljetus 6  
       
                 
                   
15210001510110000007.57.5555.55.500000000
Metsien käytön suunnittelu
                                                       
Metsäsuunnitelma 5
     
 
           
   
               
Talousmetsien luonnonhoito 5  
       
                 
                   
Paikkatieto 7  
         
                   
               
2.514.50002.559.50000001.31.32.52.54.84.800000000
Viestintäosaaminen -kielet
                                                       
Svenska för skogsbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för skogsbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
English for Forestry Professionals 5    
           
                       
       
04500040050000002200002.52.50000
Metsä yksityisomaisuutena ja yhteiskunnallisena resurssina
                                                       
Metsä yhteiskunnassa 5
     
             
                           
Metsäomaisuus ja metsänomistajat 5    
         
                     
           
5050500050002.52.50000002.52.5000000
Vuorovaikutus- ja myyntiosaaminen
                                                       
Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5    
         
                     
           
Esiintymis- ja neuvontataidot 8    
         
                     
           
00130000013000000000006.56.5000000
Metsätalouden johtamis- ja liiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Metsätalouden tietojärjestelmät 5    
           
                       
       
Myynnin, myyntitiimin ja asiakassuhteen johtaminen 10      
           
                         
   
Minä esimiehenä 10    
         
                     
           
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 5      
           
                         
   
Metsätalouden toiminnanohjaus 5      
           
                         
   
001520000010520000000000552.52.5101000
Metsätalouden erityisosaaminen (monimuoto- tai päivätoteutuksia)
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen 10      
           
                         
   
Puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka 10      
           
                         
   
Suometsien hoito 5    
           
                       
       
Erityiskohteiden metsänhoito 5    
         
                     
           
001020000055200000000002.52.52.52.5101000
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammatillinen kasvu opiskeluvaiheessa 3  
       
                 
           
Ammatillinen kasvu asiantuntijaksi 3    
         
                     
   
01.531.50001.51.51.51.500000000.80.80.80.80.80.80.80.800
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Perusharjoittelu 10
       
               
                       
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 1 10  
       
                 
                   
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 2 10    
           
                       
       
1010100010100010000055550000550000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 75.560 / 6060 / 6160 / 56.560 / 29.560 / 4660 / 3460 / 2660 / 34.560 / 26.560 / 41.560 / 1560 / 14.860 / 14.860 / 23.160 / 23.160 / 1760 / 1760 / 13.160 / 13.160 / 17.360 / 17.360 / 13.360 / 13.360 / 20.860 / 20.860 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Metsätalouden koulutus
Metsätalousinsinööri (AMK)
240 op, 4 vuotta
Monimuoto-opiskelu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo

Metsätalouden koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on metsätalousinsinööri (amk). Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se toteutetaan 4 vuoden aikana.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK- tutkinnoissa www.tamk.fi

Metsätalousinsinöörin ammatin kuvaus ja valmistuvien työelämään sijoittuminen

Metsätalousinsinööri työskentelee suunnittelijana, asiantuntijana tai esimiehenä metsätalouden eri tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Osa metsätalousinsinööreistä toimii itsenäisinä yrittäjinä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat puun osto, puun korjuun ja kaukokuljetuksen organisointi, metsävaratiedon ja muun paikkatiedon hallinta ja hyödyntäminen, metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen organisointi sekä metsänomistajien neuvonta. Myös monikäytön sekä metsäluonnon hoidon ja suojelun tehtävissä työskentelee metsätalousinsinöörejä. Yhä useamman metsätalousinsinöörin työnkuvaan kuuluvat myös erilaiset projektitehtävät. Perinteisen metsäsektorin lisäksi metsätalousinsinööri voi työllistyä myös muille aloille.

Metsätalousinsinöörin työhön kuuluu sekä itsenäisiä, yksin tehtäviä töitä että tiimityöskentelyä. Vuorovaikutustilanteita esimerkiksi metsänomistajien kanssa on useimmiten paljon. Työtehtävät sisältävät työskentelyä niin toimistossa kuin metsässäkin.
Metsätalousinsinöörin on työssään hallittava monipuolisesti erilaisia metsätalouden keskeisiä osa-alueita (mm. metsäekologia, metsänhoito, metsävaratiedon keruu, paikkatieto, puunhankinta) sekä tunnettava yritystaloutta ja osattava toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen arvoperusta

Metsätalousinsinööri vastaa uudistuvan luonnonvaran - metsän - hoidosta ja käytöstä. Samalla hän työskentelee muiden ihmisten, yhteiskunnan ja yritysten kanssa. Kestävän kehityksen eri näkökulmien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) huomioon ottaminen on olennaista, samoin kuin muiden ihmisten arvostaminen ja heidän mielipiteidensä kunnioittaminen. Metsätalousinsinöörin on työtehtävissään oltava rehellinen ja luotettava.

Opetuksen toteuttaminen

Opetussuunnitelman opintojaksot on rakennettu työelämälähtöisten tilanteiden pohjalta ja ne ovat yleensä melko laajoja kokonaisuuksia. Monimuoto-opiskelussa opiskelijoiden itsenäisen tiedonhankinnan rooli on suuri, mutta sen lisäksi on lähiopetusjaksoja, joissa on luentoja, erilaisia harjoitustehtäviä ja maastossa tehtäviä harjoituksia, maastoretkeilyjä ja vierailuja. Myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä metsäkonesimulaattoria käytetään opetuksessa.

Koulutuksen tuottama osaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijoilla on kokonaiskuva metsästä, metsäluonnosta, metsien hoidosta sekä puun käytöstä. Opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsänhoitotöitä ja arvioida toteutettujen töiden laatua. He osaavat mitata puita ja puutavaraa sekä arvioida ja laskea puustotunnuksia. He osaavat myös käyttää erilaisia ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiä, hakea tietoa eri lähteistä ja laatia lyhyitä ammattialansa raportteja.

Toisena opiskeluvuotena pääpaino on metsävaratiedon hallinnassa ja puunhankinnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva eri puutavaralajien puunkorjuusta sekä puukaupasta. Myös ymmärrys metsien yhteiskunnallisesta merkityksestä ja monitavoitteisesta metsien käytöstä alkaa rakentua. Toisen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat tehdä leimikkokohtaisen puunkorjuusuunnitelman sekä arvioida puunkorjuun laatua. He osaavat hyödyntää paikkatietoa ja käyttää erilaisia paikannusvälineitä ja paikkatieto-ohjelmia. Opiskelijat osaavat kommunikoida metsäasioista myös toisella kotimaisella kielellä.

Kolmannen vuoden aikana opiskelijat kehittyvät erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan ja liiketoiminnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva metsänomistajakunnasta ja metsänomistajien neuvonnasta sekä metsätalouden yritystoiminnasta. Kolmannen vuoden aikanala opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan tietyissä metsätalouden osa-alueissa tai myynnin, johtamisen ja liiketoimintaosaamisen alueilla.Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat viestiä alansa asioista vieraalla kielellä. Harjoittelua on mahdollista tehdä kolmannen ja neljännen lukuvuoden välillä, mutta myös aiemmin. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsätalouden toimenpiteitä, järjestää metsänomistajatapahtuman, antaa henkilökohtaista neuvontaa, toimia avustavissa esimiestehtävissä sekä projektiluonteisissa tehtävissä.

Neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijoiden osaamisessa yhdistyy harjoittelun tuoma käytännön kokemus ja aiempien opiskeluvuosien opinnot. Opiskelijoiden metsäosaaminen syvenee ja laajenee edelleen erityisesti kehittämis- ja tutkimusosaamisen suuntaan. Neljännen vuoden jälkeen opiskelija on valmis siirtymään työelämään suunnittelu-, asiantuntija- tai esimiestehtäviin.