OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > METSÄTALOUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Metsätalous

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metsä kasvupaikkana
                                                       
Metsä kasvupaikkana 10
     
             
                           
Oppimisen taidot 5
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Metsän kasvatus
                                                       
Kirjoitusviestintä 5
       
               
                       
Kasvatusmetsien käsittely 15
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Puu biotalouden raaka-aineena
                                                       
Puunhankinnan perusteet 5
     
             
                           
Puu biotalouden raaka-aineena 10
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Metsäluonto ja metsän uudistaminen
                                                       
Metsäluonnon monimuotoisuus 5  
       
                 
                   
Metsän uudistaminen 10
       
               
                       
1050001050000000552.52.50000000000
Puunhankinta
                                                       
Puukauppa ja puunkorjuun suunnittelu 13  
       
                 
                   
Metsäbioenergia 6  
       
                 
                   
Puunkorjuu ja kaukokuljetus 6  
       
                 
                   
02500002500000000012.512.50000000000
Metsä yhteiskunnassa
                                                       
Svenska för skogsbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för skogsbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Metsä yhteiskunnassa 5    
         
                     
           
045000045000000000222.52.5000000
Metsien hoidon ja käytön suunnittelu
                                                       
Paikkatieto 7  
         
                   
               
Metsänhoidon vaihtoehdot ja kannattavuus 6  
         
                   
               
Metsäsuunnitelman käyttö- ja päivitys 7  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Vuorovaikutus metsäneuvonnassa
                                                       
Metsä omaisuutena 5    
         
                     
           
Metsäneuvonta 6    
         
                     
           
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 3    
         
                     
           
English for Forestry Professionals 5    
         
                     
           
00190000019000000000009.59.5000000
Metsätalouden liiketoimintaosaaminen
                                                       
Metsätalouden liiketoiminta 5    
         
                     
           
Metsätalouden markkinointi 5    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Metsätalouden erityisosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Metsäkonetekniikka 5    
           
                       
       
Metsäkoneiden käyttö ja huolto 5    
           
                       
       
Puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka 10      
           
                         
   
Erityiskohteiden metsänhoito 5    
           
                       
       
Management of Peatland Forests 5    
           
                       
       
Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen 10      
           
                         
   
002020000002020000000000001010101000
Metsätalouden toiminta- ja tietojärjestelmät
                                                       
Toiminta- ja tietojärjestelmät 7      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammatillinen kasvu opiskeluvaiheessa 2
     
             
                   
Ammatillinen kasvu asiantuntijaksi 3  
       
               
       
122001111100000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50000
Harjoittelu
                                                       
Perusharjoittelu 10  
       
               
               
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 1 10    
         
                   
       
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 2 10      
           
                       
01010100055555500002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15    
         
                   
005100000055500000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6160 / 6660 / 7160 / 4760 / 3060 / 3160 / 3660 / 3060 / 4060 / 3160 / 3760 / 1060 / 1560 / 1560 / 15.560 / 15.560 / 1860 / 1860 / 1560 / 1560 / 2060 / 2060 / 15.560 / 15.560 / 18.560 / 18.560 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Metsätalouden koulutus
Metsätalousinsinööri (AMK)
240 op, 4 vuotta
Monimuoto-opiskelu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo

Metsätalouden koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on metsätalousinsinööri (amk). Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK- tutkinnoissa www.tamk.fi

Metsätalousinsinöörin ammatin kuvaus ja valmistuvien työelämään sijoittuminen

Metsätalousinsinööri työskentelee suunnittelijana, asiantuntijana tai esimiehenä metsätalouden eri tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Osa metsätalousinsinööreistä toimii itsenäisinä yrittäjinä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat puun osto, puun korjuun ja kaukokuljetuksen organisointi, metsävaratiedon ja muun paikkatiedon hallinta, metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen organisointi sekä metsänomistajien neuvonta. Myös monikäytön sekä metsäluonnon hoidon ja suojelun tehtävissä työskentelee metsätalousinsinöörejä. Yhä useamman metsätalousinsinöörin työnkuvaan kuuluvat myös erilaiset projektitehtävät. Perinteisen metsäsektorin lisäksi metsätalousinsinööri voi työllistyä myös muille aloille.

Metsätalousinsinöörin työhön kuuluu sekä itsenäisiä, yksin tehtäviä töitä että tiimityöskentelyä. Vuorovaikutustilanteita esimerkiksi metsänomistajien kanssa on useimmiten paljon. Työtehtävät sisältävät työskentelyä niin toimistossa kuin metsässäkin.
Metsätalousinsinöörin on työssään hallittava monipuolisesti erilaisia metsätalouden keskeisiä osa-alueita (mm. metsäekologia, metsänhoito, metsävaratiedon keruu, paikkatieto, puunhankinta) sekä tunnettava yritystaloutta ja osattava toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen arvoperusta

Metsätalousinsinööri vastaa uudistuvan luonnonvaran, metsän, hoidosta ja käytöstä. Samalla hän työskentelee muiden ihmisten, yhteiskunnan ja yritysten kanssa. Kestävän kehityksen eri näkökulmien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) huomioon ottaminen on olennaista, samoin kuin muiden ihmisten arvostaminen ja heidän mielipiteidensä kunnioittaminen. Metsätalousinsinöörin on työtehtävissään oltava rehellinen ja luotettava.

Opetuksen toteuttaminen

Opetussuunnitelman opintojaksot on rakennettu työelämälähtöisten tilanteiden pohjalta ja ne ovat yleensä laajoja kokonaisuuksia.
Monimuoto-opiskelussa opiskelijoiden itsenäisen tiedonhankinnan rooli on suuri, mutta sen lisäksi on luentoja, erilaisia harjoitustehtäviä ja maastossa tehtäviä harjoituksia, maastoretkeilyjä ja vierailuja. Myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä metsäkonesimulaattoria käytetään opetuksessa.

Koulutuksen tuottama osaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijoilla on kokonaiskuva metsästä, metsäluonnosta, metsien hoidosta sekä puun käytöstä. Opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsänhoitotöitä ja arvioida toteutettujen töiden laatua. He osaavat mitata puita ja puutavaraa sekä arvioida ja laskea puustotunnuksia. He osaavat myös käyttää erilaisia ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiä, hakea tietoa eri lähteistä ja laatia lyhyitä ammattialansa raportteja.

Toisena opiskeluvuotena pääpaino on puunhankinnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva eri puutavaralajien puunkorjuusta sekä puukaupasta. Myös ymmärrys metsien yhteiskunnallisesta merkityksestä ja monitavoitteisesta metsien käytöstä alkaa rakentua. Toisen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat tehdä leimikkokohtaisen puunkorjuusuunnitelman sekä arvioida puunkorjuun laatua. He osaavat hyödyntää paikkatietoa ja käyttää erilaisia paikannusvälineitä ja paikkatieto-ohjelmia. Opiskelijat osaavat kommunikoida metsäasioista myös toisella kotimaisella kielellä.

Kolmannen vuoden aikana opiskelijat kehittyvät erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan ja liiketoiminnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva metsänomistajakunnasta ja metsänomistajien neuvonnasta sekä metsätalouden yritystoiminnasta. Opiskelijat saavat valmiudet toimia erilaisissa projektitehtävissä. Kolmannen vuoden loppupuolella opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan tietyissä metsätalouden osa-alueissa tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulun yhteisen tarjonnan kautta mm. energia-, logistiikka- tai yrittäjyysosaamisessa.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat viestiä alansa asioista vieraalla kielellä. Harjoittelu on mahdollista tehdä kolmannen ja neljännen lukuvuoden välillä tai osittain jo aiemmin. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsätalouden toimenpiteitä, järjestää metsänomistajatapahtuman, antaa henkilökohtaista neuvontaa, toimia avustavissa esimiestehtävissä sekä projektiluonteisissa tehtävissä.

Neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijoiden osaamisessa yhdistyy harjoittelun tuoma käytännön kokemus ja aiempien opiskeluvuosien opinnot. Opiskelijoiden metsäosaaminen syvenee ja laajenee edelleen erityisesti kehittämis- ja tutkimusosaamisen suuntaan. Neljännen vuoden jälkeen opiskelija on valmis siirtymään työelämään suunnittelu-, asiantuntija- tai esimiestehtäviin.