OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUS, AIKUISKOULUTUS, VIRRAT
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalous, aikuiskoulutus, Virrat

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Viestintätaidot 5                                                  
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
         
                   
Informaatiotekniikka 3
     
         
                   
50002.52.5000001.31.31.31.30000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Informaatioteknologia ja talousmatematiikka
                                                 
Informaatioteknologia 5
     
         
                   
Mainosgrafiikkaohjelmat 5  
       
             
           
Talous- ja finanssimatematiikka 4
     
         
                   
Viestintä- ja kommunikaatiotaidot
                                                 
English for Work and Business 3
     
         
                   
Svenska i affärslivet 3  
       
             
           
Business English 3  
       
             
           
Business Communication 3    
         
                 
   
Svensk affärskommunikation 3    
         
                 
   
Taloushallinto
                                                 
Kirjanpito ja tietotekninen laskentatoimi 7
     
         
                   
Johdon laskentatoimi 4  
       
             
           
Verotus 4  
       
             
           
Yritystoiminta
                                                 
Yritystoiminta 5
     
         
                   
Yritystoiminnan oikeus 5
     
         
                   
Yritystoiminnan johtaminen 5
     
         
                   
Markkinointi
                                                 
Kokonaisvaltainen markkinointi ja kilpailukeinot 5
     
         
                   
Markkinointiviestintä, brändit ja imagomarkkinointi 5
     
         
                   
Marketing Communications, Internet Marketing and Media Communication 5  
       
             
           
Tutkimusosaaminen
                                                 
Tutkimusosaaminen 6  
       
             
           
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen & kansainvälinen markkinointi
                                                 
Markkinointitutkimus, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                 
   
Markkinointiprojekti/Marketing Project 3  
       
             
           
Marketing and International Business (markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot) 2  
       
             
           
International Marketing (kansainvälinen markkinointi) 5  
       
             
           
International Business Cultures and Cross-cultural Project Management 5  
       
             
           
Talous- ja henkilöstöjohtaminen
                                                 
Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen 4
     
         
                   
Palkkahallinto 5    
         
                 
   
Kustannuslaskenta, budjetointi ja analysointi sekä talousjohtaminen 6    
         
                 
   
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5  
       
             
           
Mainosgrafiikka ja visuaalinen markkinointi
                                                 
Visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka 10  
       
             
           
Visuaalinen markkinointi 5    
         
                 
   
Kehittämisprojekti
                                                 
Kehittämisprojekti 5                                                  
48602702424303013.513.5012121212151515156.86.86.86.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
Marketing Communications and CRM 5    
         
                 
   
LLP ERASMUS IP DIGISOMEMAR 5    
         
                 
   
001000000550000000002.52.52.52.500
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva liikealan harjoittelu 15    
         
                 
   
Syventävä suuntautumisalan harjoittelu 15      
           
                       
00151500007.57.515000000003.83.83.83.87.57.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 5360 / 6060 / 6260 / 2060 / 26.560 / 26.560 / 3060 / 3060 / 3160 / 3160 / 2060 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

LIIKETOIMINTA JA PALVELUT

Liiketalouden koulutusohjelma (Virrat)

Tutkintonimike Tradenomi

Laajuus ja kesto 210 op, 3,5 vuotta

Toteutusmuoto Päivä-/ilta-/monimuoto-opinnot (pääsääntöisesti iltaisin
ja lauantaisin)

Toimipiste TAMK Virrat

Koulutusjohtaja Ari-Pekka Anttila

Suuntautumisvaihtoehto: Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen

[Hakukelpoisuus –linkki hakusivuille]

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tradenomeja, joilla on vahvat valmiudet liiketalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneet tradenomit osaavat monipuolisesti liiketalouden keskeiset asiat ja heillä on laaja oman alansa ammatillinen osaaminen, kyky taloudelliseen ajatteluun ja eri liiketoimintaympäristöissä tarvittavat tiedot ja taidot. Liiketalouden koulutusohjelmassa kehitetään valmiuksia yrittäjyyteen, tietoteknisiä ja tiedonhankintataitoja, viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet tradenomit ovat asiantuntijoita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä markkinoinnin, talousjohtamisen ja liiketoimintatehtävissä. He voivat toimia erilaisissa asiakas- ja liiketoimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittaneilla tradenomeilla on valmiudet hoitaa yritysten kansainvälisiä ja kotimaisia talousjohtamis-, markkinointi- ja liiketoimintaoperaatioita sekä kehittää yrityksen markkinointia. Projektinhallintataitoja kehitetään koulutuksen aikana ja tradenomeilla on valmiudet toimia erilaisissa projektitehtävissä.
Tavoitteena on, että työelämän kanssa toteutettavien projektien ja hankkeiden avulla tradenomiksi valmistuvat saavat valmiuksia tehtäviin, joissa edellytetään projektinhallintaitoja sekä päätöksenteko- ja organisointikykyä ja jotka edellyttävät aktiivista otetta eri tehtävien toteuttamisessa. Opiskelu/harjoittelu ulkomailla ja kansainväliset projektit antavat valmiuksia toimia erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Tradenomit voivat sijoittua kotimaassa tai ulkomailla erilaisiin liiketoimintatehtäviin sekä taloushallinto- ja markkinointitehtäviin esim. talous-, markkinointi-, myynti-, vienti-, yhteys-, osto- ja tuotepäälliköksi tai
–assistentiksi tai erilaisiin projektitehtäviin. Tradenomit voivat toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä esim. ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä tai niille palveluja tarjoavissa yrityksissä ja organisaatioissa. Markkinointiviestinnän ja tapahtumamarkkinoinnin eri tehtävät ovat myös tyypillisiä työtehtäviä. Tradenomit saavat myös hyvät valmiudet harjoittaa yritystoimintaa.

Koulutuksen arvoperusta ja ydinsisältö

Liiketalouden alalla toimintaohjeena on vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen. Liiketalouden koulutusohjelma koostuu perusopinnoista ja ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Suuntautumisen painopistealueiden ammattiopintoihin sisältyy markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen, kansainvälisen markkinoinnin, talous- ja henkilöstöjohtamisen sekä mainosgrafiikan ja visuaalisen markkinoinnin opintoja. Yritystoiminnan eri osa-alueet ja liiketoimintaympäristöt, markkinointi, taloushallinto, informaatioteknologia osa-alueineen, viestintä-, tiedonhankinta- ja tietotekniset taidot ovat keskeisiä opiskeltavia asioita opintojen alkuvaiheissa. Lisäksi opintoihin kuuluu kehittämisprojekti yrityksen/organisaation ja oman kehittymistarpeen mukaan. Harjoittelu muodostuu orientoivasta ja syventävästä suuntautumisalan harjoittelusta. Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa sekä valmiuksia kehittää organisaatioiden ja toimialojen toimintaa. Se on opiskelijan näyttö omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Ryhmätyötaitoja kehitetään opintojen aikana.

Tradenomit saavat kokonaisvaltaisen kuvan yritystoiminnasta sen osa-alueineen. He perehtyvät kotimaiseen ja kansainväliseen markkinointiin markkinointikeinoineen, kansainväliseen bisnekseen operaatiomuotoineen sekä ulkomaankauppaan menettelyineen ja asiakirjoineen, markkinointiviestintään, markkinointiaineiston laatimiseen, mainosgrafiikkaan, brandi- ja imagomarkkinointiin, internetmarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinoinnin tutkimus- ja suunnitteluprosessiin. He perehtyvät eri markkina-alueisiin sekä niiden liiketoimintaympäristöihin ja bisneskulttuureihin. He saavat valmiudet valita eri liiketoimintaympäristöihin ja tilanteisiin sopivat markkinointikeinot ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Talous- ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa perehdytään palkkahallintoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin ja analysointiin sekä talousjohtamiseen. Tilinpäätössuunnittelu ja verotus sekä henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen ovat osa opintoja.

Messujen ja markkinointikampanjoidenjärjestäminen, markkinointitutkimusten ja erilaisten projektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä osallistuminen kansainvälisiin ohjelmiin ja projekteihin antavat valmistuneille tradenomeille valmiuksia toimia erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Työelämälähtöiset projektit ja opinnäytetyöt sekä yritysten asiantuntijoiden osallistuminen opetukseen tuovat mukaan yritysten näkökulman. Osa ammatillisista opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Kansainväliset ohjelmat, esim. ”Digital,social and mobile media in marketing, internet and IT applications & management of M- and E-Business”, jossa 16 korkeakoulun edustajat 12 maasta toimivat yhdessä käyttäen menetelminä presentaatioita, workshop-työskentelyä ym., antavat valmistuville tradenomeille ammatillisia, ongelmanratkaisu-, projektinhallinta-, kommunikaatio- ja esiintymisvalmiuksia sekä totuttavat heidät toimimaan monialaisissa ja –kulttuurisissa ryhmissä, joissa tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi kulttuurienvälisen viestinnän valmiuksia. Useat muutkin intensiiviohjelmat ja –kurssit sekä kansainväliset projektit kehittävät opiskelijoiden osaamista em. osa-alueilla ja lisäävät valmistuvien opiskelijoiden kompetensseja omalla ammattialallaan. Toimiminen useista maista saapuvien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja luennoitsijoiden kanssa lisää myös näitä valmiuksia samoin kuin opiskelu vaihto-opiskelijana ja/tai harjoittelu ulkomailla.

Ammattiopinnot koostuvat 140 opintopisteestä.

80 op muodostuu seuraavista opinnoista: yritystoiminta 15 op, markkinointi 15 op, taloushallinto 15 op, informaatioteknologia- ja talousmatematiikka 14 op, viestintä- ja kommunikaatiotaidot 15 op ja tutkimusosaaminen 6 op.

Erityispainopisteinä olevat ammattiopinnot muodostuvat seuraavista opinnoista, 60 op:


Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen & kansainvälinen markkinointi 20 op

o Markkinointitutkimus, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5 op
o Markkinointiprojekti/marketing project 3 op
o Marketing and international business 2 op
o International marketing 5 op
o International business cultures &
cross-cultural project management 5 op

Talous- ja henkilöstöjohtaminen 20 op

Palkkahallinto 5 op
Kustannuslaskenta, budjetointi ja
analysointi sekä talousjohtaminen 6 op
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5 op
Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen 4 op

Mainosgrafiikka ja visuaalinen markkinointi 15 op
o Visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka 10 op
o Visuaalinen markkinointi 5 op

Kehittämisprojekti 5 op

Opetuksen toteuttaminen

Opinnot etenevät siten, että opintojen alkuvaiheissa perehdytään liiketoiminnan kannalta keskeisiin ydinalueisiin ja seuraavina vuosina markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen, talous- ja henkilöstöjohtamisen sekä mainosgrafiikan ja visuaalisen markkinoinnin kannalta keskeisiin osaamisen erityisalueisiin. Vuosi on jaettu periodeihin ja yhden lukuvuoden aikana opintoja kertyy n. 60 opintopistettä. Opintopisteitä kertyy myös vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista ja opinnäytetyön tekemisestä. Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä. Opintojen vuosijakotaulukosta käyvät ilmi kunkin vuoden opinnot.

Erityispainopisteopinnot alkavat toisena vuotena ja jatkuvat opintojen loppuun asti. Niissä syvennytään oman alan erityistietoihin ja –taitoihin. Työelämälähtöiset projektit ja opinnäytetyöt ja yritysten asiantuntijoiden osallistuminen opetukseen monipuolistavat opiskelua. Messujen järjestäminen, markkinointikampanjoiden, markkinointitutkimusten ja erilaisten talousjohtamisen ja –hallinnon projektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä osallistuminen kansainvälisiin ohjelmiin ja projekteihin syventävät opiskelijoiden osaamista omalla ammattialallaan. Mainosgrafiikkaopinnoissa laaditaan yrityksille mainosmateriaalia ja ratkaisuja internet- ja mediamarkkinointiin.

Opintojen aikana käytetään hyväksi monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja. Kontaktiopetusta tuetaan nykyaikaisten oppimisympäristöjen avulla. Myös sosiaalisen median erilaisia keinoja ja virtuaaliopintoja käytetään hyväksi ja opinnoissa yhdistetään kontaktiopetusta ja muita menetelmiä. Opiskelijat ovat työssä opiskelunsa aikana ja työelämän tarpeista nousevia projekteja ja kehittämishankkeita toteutetaan opintojen aikana. Erilaisia kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja projekteja hyödynnetään opinnoissa.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

1. vuosi

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat perehtyvät yritystoiminnan kannalta keskeisiin ydinalueisiin ja liiketoimintaympäristöihin sekä tuloksellisen liiketoiminnan osatekijöihin. Opiskelijat kehittävät omia ammatillisia valmiuksiaan. Yritystoiminta, markkinointi, taloushallinto ja informaatioteknologia osa-alueineen, viestintä-, tiedonhankinta- ja tietotekniset taidot ovat keskeisiä osaamiseen liittyviä opiskeltavia asioita. Ensimmäisen vuoden teemana on yritystoiminta osa-alueineen ja liiketoimintaympäristöt.

2. vuosi

Opiskelijat syventävät osaamistaan markkinointiviestinnän ja muiden markkinoinnin kilpailukeinojen sekä markkinointiin liittyvien erityisalueiden, muun muassa b-to-b –markkinoinnin alueilla. Markkinointiviestintä, brandit ja imagomarkkinointi sekä visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka ovat keskeisiä toisen vuoden opintoja ja esitteen, mainoksen tai muun mainosjulkaisun suunnittelu ja toteutus on osa opiskelua. Markkinointiprojektina toteutetaan markkinointikampanja esim. messut. Johdon laskentatoimi- sekä tilinpäätössuunnittelu- ja verotusopintojen avulla perehdytään ja laajennetaan talousjohtamisen osa-aluetta. Toisen vuoden opintojen aikana syvennetään liiketoimintaosaamista, viestintätaitoja eri kielillä, tiedonhankinta- ja tietoteknisiä taitoja sekä perehdytään tutkimusosaamiseen. Kansainväliseen markkinointiin ja bisneskulttuureihin perehdytään sekä opinnoissa että osallistumalla kansainvälisiin projekteihin. Opiskelijat syventävät osaamistaan kaikissa em. osa-alueissa. Opiskelijavaihto ja/tai harjoittelu ulkomailla laajentavat opiskelijan mahdollisuuksia yksilölliseen opiskeluohjelmaan.

Vuositeemat:
markkinointi ja markkinointiviestintä
visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka
international marketing
marketing and international business
international business cultures & cross-cultural project management
marketing communications, internet marketing and media communication
intensive programme “Digital,social and mobile media in marketing, internet and IT applications & management of M- and E-Business”, other intensive programmes, courses and international projects
markkinointiprojekti
johdon laskentatoimi, verotus sekä tilinpäätössuunnittelu ja verotus

3. vuosi

Kolmantena opintovuotena painopiste on markkinointitutkimuksen sekä markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen opinnoissa. Kansainvälinen intensiiviohjelma ja kansainväliset projektit ovat osa opintoja. Talous- ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa painopiste on seuraavissa osa-alueissa: kustannuslaskenta, budjetointi ja analysointi sekä talousjohtaminen ja palkkahallinto. Opiskelijavaihto ja/tai harjoittelu ulkomailla laajentavat opiskelijan mahdollisuuksia eriyttää opintojaan painopisteen mukaisissa opinnoissa. Kehittämisprojekti toteutetaan yrityksen/organisaation ja oman kehittymistarpeen mukaan. Opinnäytetyöskentely on kiinteä osa opintoja. Osaamisen ja kompetenssien kehittyminen em. osa-alueilla on 3. opintovuoden tavoitteena.

Vuositeemat:
markkinointitutkimus ja suunnittelu
markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
kustannuslaskenta, budjetointi ja analysointi sekä talousjohtaminen
palkkahallinto
digital, social and mobile media in marketing and interactive marketing
visuaalinen markkinointi

4. vuosi syksy
Harjoittelu, opinnäytetyön valmistuminen ja vapaasti valittavia opintoja.

Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelijat voivat täydentää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan. Opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus esim. kehittää kielitaitoaan ja lisätä osaamistaan opintoja tukevissa asioissa.


Opintojen rakenne

Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 140 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op


Koulutusohjelman lukusuunnitelma/opinto-ohjelma (linkki toisun opsiin)