OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, MÄNTTÄ-VILPPULA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Mänttä-Vilppula

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Oppimisen taidot ja it-perustaidot
                                                 
Oppimisen taidot ja it-välineet 5
     
         
                   
Henkilökohtainen tietojenkäsittely 5
     
         
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Yritykset osana kansantaloutta 5
     
         
                   
Markkinointi yrityksen toimintona 5  
       
             
           
Taloushallinnon perusteet
                                                 
Kirjanpidon perusteet 5
     
         
                   
Johdon laskentatoimi 3
     
         
                   
Verotuksen perusteet 3  
       
             
           
Talousmatematiikka 4
     
         
                   
Juridiikan perusteet
                                                 
Johdatus yksityisoikeuteen 5
     
         
                   
Yritysjuridiikan perusteet 5
     
         
                   
Viestinnän perusteet
                                                 
Liiketalousviestintä suomen kielellä 5
     
         
                   
Svenska i affärslivet 5
     
         
                   
Business English 5  
       
             
           
47130023.523.56.56.500011.811.811.811.83.33.33.33.3000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Liiketoimintaosaaminen
                                                 
Työyhteisön johtaminen 5  
       
             
           
Riskienhallinta ja logistiikka 5  
       
             
           
Taloushallinnon osaaminen
                                                 
Kirjanpidon jatkokurssi 5  
       
             
           
Palkanlaskenta 3  
       
             
           
Taloushallinnon atk-sovellukset 3
     
         
                   
Tilintarkastus ja tilinpäätösanalyysi 4    
         
                 
   
Taloushallinto toimintojen ohjaajana 5    
         
                 
   
Verotuksen ja rahoituksen osaaminen
                                                 
Yritys- ja alv-verotus 7    
         
                 
   
Henkilöverotus 5    
         
                 
   
Rahoitus 3  
       
             
           
Sijoitustoiminta 3    
         
                 
   
Juridiikkaosaaminen
                                                 
Yhtiöoikeus 5    
         
                 
   
Työoikeus 5  
       
             
           
Sopimusoikeus 5  
       
             
           
Markkina- ja kilpailuoikeus 5    
         
                 
   
Luotto- ja vakuusoikeus 3  
       
             
           
Perintä- ja maksukyvyttömyysoikeus 3  
       
             
           
Immateriaalioikeus 3    
         
                 
   
Sähköisen kaupan juridiikka 3    
         
                 
   
Tutkimusosaaminen
                                                 
Tutkimustyön perusteet 5
     
         
                   
Tutkimusmenetelmät 5  
       
             
           
84240044212120200222210.510.510.510.51010101000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
       
               
Harjoittelu 1 15                                                  
Harjoittelu 2 15                                                  
002010000010101000000000555555
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 5560 / 5560 / 6060 / 2560 / 27.560 / 27.560 / 27.560 / 27.560 / 3060 / 3060 / 2560 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike
Tradenomi

Laajuus ja kesto
210 op , 3,5 v

Toteutusmuoto
Monimuoto

Mänttä-Vilppulan toimipiste
Koskelankatu 2
35800 Mänttä

Koulutuspäällikkö
Juhani Manninen

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutuksen tuottama osaaminen
Tutkinnon suorittaneella on laaja oman alansa ammatillinen osaaminen, kyky taloudelliseen ajatteluun sekä erityisesti yrityksen
taloushallinnossa tarvittavat tiedot ja taidot.
Opintojen tavoitteena on osaaminen, joka tukee erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johtoa päätöksenteossa. Liiketoimintalähtöisen talousjohtamisen ja yritysjuridiikan tradenomi pystyy vastaamaan yrityksen kirjanpidosta, verotuksesta, sisäisestä laskennasta, sähköisestä taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä osaa soveltaa yritysjuridiikan alaan kuuluvia oikeusnormeja sekä analysoida ja ratkaista alaan liittyviä kysymyksiä ja oikeudellisia ongelmia.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneet tradenomit sijoittuvat monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin sekä yrittäjiksi.
Tehtävänimikkeitä ovat esim. palkanlaskija, kirjanpitäjä, talous- tai toimistopäällikkö.

Koulutuksen arvoperusta
Liiketaloudessa keskeisiä arvoja ovat hyvä asiakaspalvelu, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhteisöstä ja ympäristöstä.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytämme perinteisten menetelmien ohella käytännönläheisiä projektioppimisen, ongelmaperusteisen oppimisen yms. menetelmiä.
Tietoverkkoja käytetään opetuksen/oppimisen tukena.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina

Ensimmäisen opintovuosi
Opiskelijalle muodostuu kokonaisnäkemys yritystoiminnan eri osa-alueista mukaan lukien viestinnällinen ja tietotekninen osaaminen sekä liiketoimintaympäristöt.
Opiskelijat kehittävät omia ammatillisia valmiuksiaan. Yritystoiminta, taloushallinto, juridiikka ja viestintä-, tiedonhankinta- ja tietotekniset taidot ovat keskeisiä osaamiseen liittyviä opiskeltavia asioita. Ensimmäisen vuoden teemana on yritystoiminta osa-alueineen.
Orientoivalle harjoittelulle sopiva aika on ensimmäisen opintovuoden aikana tai sen jälkeen.

Toinen opintovuosi
Opintojen aikana syvennetään tietoja yritystoiminnan prosesseista yrityksen taloushallinnon, juridiikan, verotuksen ja tutkivan työotteen näkökulmasta. Taidot kehittyvät erityisesti kirjanpidon ja yritysjuridiikan osalta. Taloushallinnon osaamista opiskelija soveltaa tilinpäätöksen laatimisessa erityisesti kirjanpitolainsäädäntö huomioiden. Juridiikassa opiskelija osaa soveltaa yritysjuridiikan keskeistä lainsäädäntöä.

Toisen vuoden teemana on ulkoinen laskentatoimi, verotus, yritysjuridiikka ja tutkimusosaaminen.

Kolmas opintovuosi
Opiskelijan tiedot syventyvät yritysverotuksessa, sisäisessä laskentatoimessa ja markkinaoikeudessa. Opiskelijan taidot kehittyvät erityisesti tilinpäätössuunnittelussa, johdon laskentatoimessa sekä markkinointi- ja kilpailuoikeudessa. Opiskelija soveltaa taloushallinnon taitojaan tilinpäätöstä tehtäessä huomioiden sekä kirjanpito- että verolainsäädännön. Opiskelija osaa laatia sisäisen laskennan raportteja sekä hyödyntää niitä yrityksen talouden tulkinnassa. Juridiikassa opiskelija osaa soveltaa markkinointi-, kilpailu- ja immateriaalioikeuden keskeistä lainsäädäntöä. Liiketoimintaosaaminen kehittyy johtamisen, riskienhallinnan ja logistiikaan osa-alueilla.
Kolmannen vuoden teemoja ovat sisäinen laskentatoimi, yritysjuridiikan ja liiketoimintaosaamisen erityisalueet.
Suuntautumisharjoittelu voi olla toisen opintovuoden jälkeen tai kolmannen vuoden aikana ja se voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.