OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUS, AIKUISKOULUTUS, MUUNTOKOULUTUS, VIRRAT
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalous, aikuiskoulutus, muuntokoulutus, Virrat

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot
                                                       
Viestintätaidot 5                                                        
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
50002.52.50000001.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Informaatioteknologia ja talousmatematiikka
                                                       
Informaatioteknologia 5
     
           
                       
Mainosgrafiikkaohjelmat 5
     
           
                       
Talous- ja finanssimatematiikka 4  
       
               
               
Viestintä- ja kommunikaatiotaidot
                                                       
English for Work and Business 3
     
           
                       
Svenska i affärslivet 3  
       
               
               
Business English 3  
       
               
               
Business Communication 3    
         
                   
       
Svensk affärskommunikation 3    
         
                   
       
Taloushallinto
                                                       
Kirjanpito ja tietotekninen laskentatoimi 7  
       
               
               
Johdon laskentatoimi 4  
       
               
               
Verotus 4  
       
               
               
Yritystoiminta
                                                       
Yritystoiminta 5
     
           
                       
Yritystoiminnan oikeus 5
     
           
                       
Yritystoiminnan johtaminen 5
     
           
                       
Markkinointi
                                                       
Kokonaisvaltainen markkinointi ja kilpailukeinot 5
     
           
                       
Markkinointiviestintä, brändit ja imagomarkkinointi 5
     
           
                       
Marketing Communications, Internet Marketing and Media Communication 5
   
       
               
Tutkimusosaaminen
                                                       
Tutkimusosaaminen 6  
       
               
               
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen & kansainvälinen markkinointi
                                                       
Markkinointitutkimus, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                   
       
Markkinointiprojekti/Marketing Project 3  
       
               
               
Marketing and International Business (markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot) 2  
       
               
               
International Marketing (kansainvälinen markkinointi) 5  
       
               
               
International Business Cultures and Cross-cultural Project Management 5  
       
               
               
Talous- ja henkilöstöjohtaminen
                                                       
Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen 4
     
           
                       
Palkkahallinto 5    
         
                   
       
Kustannuslaskenta, budjetointi ja analysointi sekä talousjohtaminen 6    
         
                   
       
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5  
       
               
               
Mainosgrafiikka ja visuaalinen markkinointi
                                                       
Visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka 10
     
           
                       
Visuaalinen markkinointi 5    
         
                   
       
Kehittämisprojekti
                                                       
Kehittämisprojekti 5    
         
                   
       
54.553.532027.327.326.826.816160013.613.613.613.613.413.413.413.488880000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Orientoiva liikealan harjoittelu 15
     
           
                       
Syventävä suuntautumisalan harjoittelu 15  
       
               
               
1515007.57.57.57.500003.83.83.83.83.83.83.83.800000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15  
       
               
               
01500007.57.5000000003.753.753.753.7500000000
60 / 74.560 / 83.560 / 3260 / 060 / 37.360 / 37.360 / 41.860 / 41.860 / 1660 / 1660 / 060 / 060 / 18.760 / 18.760 / 18.760 / 18.760 / 20.9560 / 20.9560 / 20.9560 / 20.9560 / 860 / 860 / 860 / 860 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

LIIKETOIMINTA JA PALVELUT

Liiketalouden koulutusohjelma (Virrat)

Tutkintonimike Tradenomi

Laajuus ja kesto 210 op, 2 vuotta

Toteutusmuoto Päivä/monimuoto-opinnot

Toimipiste TAMK Virrat

Koulutusjohtaja Ari-Pekka Anttila

Suuntautumisvaihtoehto: Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen

[Hakukelpoisuus –linkki hakusivuille]

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tradenomeja, joilla on vahvat valmiudet liiketalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneet tradenomit osaavat monipuolisesti liiketalouden keskeiset asiat ja heillä on laaja oman alansa ammatillinen osaaminen, kyky taloudelliseen ajatteluun ja eri liiketoimintaympäristöissä tarvittavat tiedot ja taidot. Liiketalouden koulutusohjelmassa kehitetään valmiuksia yrittäjyyteen, tietoteknisiä ja tiedonhankintataitoja, viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet tradenomit ovat asiantuntijoita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä markkinoinnin, talousjohtamisen ja liiketoimintatehtävissä. He voivat toimia erilaisissa asiakas- ja liiketoimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittaneilla tradenomeilla on valmiudet hoitaa yritysten kansainvälisiä ja kotimaisia talousjohtamis-, markkinointi- ja liiketoimintaoperaatioita sekä kehittää yrityksen markkinointia. Projektinhallintataitoja kehitetään koulutuksen aikana ja tradenomeilla on valmiudet toimia erilaisissa projektitehtävissä.
Tavoitteena on, että työelämän kanssa toteutettavien projektien ja hankkeiden avulla tradenomiksi valmistuvat saavat valmiuksia tehtäviin, joissa edellytetään projektinhallintaitoja sekä päätöksenteko- ja organisointikykyä ja jotka edellyttävät aktiivista otetta eri tehtävien toteuttamisessa. Opiskelu/harjoittelu ulkomailla ja kansainväliset projektit antavat valmiuksia toimia erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Tradenomit voivat sijoittua kotimaassa tai ulkomailla erilaisiin liiketoimintatehtäviin sekä taloushallinto- ja markkinointitehtäviin esim. talous-, markkinointi-, myynti-, vienti-, yhteys-, osto- ja tuotepäälliköksi tai
–assistentiksi tai erilaisiin projektitehtäviin. Tradenomit voivat toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä esim. ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä tai niille palveluja tarjoavissa yrityksissä ja organisaatioissa. Markkinointiviestinnän ja tapahtumamarkkinoinnin eri tehtävät ovat myös tyypillisiä työtehtäviä. Tradenomit saavat myös hyvät valmiudet harjoittaa yritystoimintaa.

Koulutuksen arvoperusta ja ydinsisältö

Liiketalouden alalla toimintaohjeena on vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen. Liiketalouden koulutusohjelma koostuu perusopinnoista ja ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Suuntautumisen painopistealueiden ammattiopintoihin sisältyy markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen, kansainvälisen markkinoinnin, talous- ja henkilöstöjohtamisen sekä mainosgrafiikan ja visuaalisen markkinoinnin opintoja. Yritystoiminnan eri osa-alueet ja liiketoimintaympäristöt, markkinointi, taloushallinto, informaatioteknologia osa-alueineen, viestintä-, tiedonhankinta- ja tietotekniset taidot ovat keskeisiä opiskeltavia asioita opintojen alkuvaiheissa. Lisäksi opintoihin kuuluu kehittämisprojekti yrityksen/organisaation ja oman kehittymistarpeen mukaan. Harjoittelu muodostuu orientoivasta ja syventävästä suuntautumisalan harjoittelusta. Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa sekä valmiuksia kehittää organisaatioiden ja toimialojen toimintaa. Se on opiskelijan näyttö omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Ryhmätyötaitoja kehitetään opintojen aikana.

Tradenomit saavat kokonaisvaltaisen kuvan yritystoiminnasta sen osa-alueineen. He perehtyvät kotimaiseen ja kansainväliseen markkinointiin markkinointikeinoineen, kansainväliseen bisnekseen operaatiomuotoineen sekä ulkomaankauppaan menettelyineen ja asiakirjoineen, markkinointiviestintään, markkinointiaineiston laatimiseen, mainosgrafiikkaan, brandi- ja imagomarkkinointiin, internetmarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinoinnin tutkimus- ja suunnitteluprosessiin. He perehtyvät eri markkina-alueisiin sekä niiden liiketoimintaympäristöihin ja bisneskulttuureihin. He saavat valmiudet valita eri liiketoimintaympäristöihin ja tilanteisiin sopivat markkinointikeinot ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Talous- ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa perehdytään palkkahallintoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin ja analysointiin sekä talousjohtamiseen. Tilinpäätössuunnittelu ja verotus sekä henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen ovat osa opintoja.

Messujen ja markkinointikampanjoidenjärjestäminen, markkinointitutkimusten ja erilaisten projektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä osallistuminen kansainvälisiin ohjelmiin ja projekteihin antavat valmistuneille tradenomeille valmiuksia toimia erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Työelämälähtöiset projektit ja opinnäytetyöt sekä yritysten asiantuntijoiden osallistuminen opetukseen tuovat mukaan yritysten näkökulman. Osa ammatillisista opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Kansainväliset ohjelmat, esim. ”Digital,social and mobile media in marketing, internet and IT applications & management of M- and E-Business”, jossa 16 korkeakoulun edustajat 12 maasta toimivat yhdessä käyttäen menetelminä presentaatioita, workshop-työskentelyä ym., antavat valmistuville tradenomeille ammatillisia, ongelmanratkaisu-, projektinhallinta-, kommunikaatio- ja esiintymisvalmiuksia sekä totuttavat heidät toimimaan monialaisissa ja –kulttuurisissa ryhmissä, joissa tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi kulttuurienvälisen viestinnän valmiuksia. Useat muutkin intensiiviohjelmat ja –kurssit sekä kansainväliset projektit kehittävät opiskelijoiden osaamista em. osa-alueilla ja lisäävät valmistuvien opiskelijoiden kompetensseja omalla ammattialallaan. Toimiminen useista maista saapuvien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja luennoitsijoiden kanssa lisää myös näitä valmiuksia samoin kuin opiskelu vaihto-opiskelijana ja/tai harjoittelu ulkomailla.

Ammattiopinnot koostuvat 140 opintopisteestä.

80 op muodostuu seuraavista opinnoista: yritystoiminta 15 op, markkinointi 15 op, taloushallinto 15 op, informaatioteknologia- ja talousmatematiikka 14 op, viestintä- ja kommunikaatiotaidot 15 op ja tutkimusosaaminen 6 op.

Erityispainopisteinä olevat ammattiopinnot muodostuvat seuraavista opinnoista, 60 op:


Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen & kansainvälinen markkinointi 20 op

o Markkinointitutkimus, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5 op
o Markkinointiprojekti/marketing project 3 op
o Marketing and international business 2 op
o International marketing 5 op
o International business cultures &
cross-cultural project management 5 op

Talous- ja henkilöstöjohtaminen 20 op

Palkkahallinto 5 op
Kustannuslaskenta, budjetointi ja
analysointi sekä talousjohtaminen 6 op
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5 op
Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen 4 op

Mainosgrafiikka ja visuaalinen markkinointi 15 op
o Visuaalinen ilmaisu ja mainosgrafiikka 10 op
o Visuaalinen markkinointi 5 op

Kehittämisprojekti 5 op

Opetuksen toteuttaminen

Opinnot etenevät siten, että opintojen alkuvaiheissa perehdytään liiketoiminnan kannalta keskeisiin ydinalueisiin ja seuraavina vuosina markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen, talous- ja henkilöstöjohtamisen sekä mainosgrafiikan ja visuaalisen markkinoinnin kannalta keskeisiin osaamisen erityisalueisiin. Vuosi on jaettu periodeihin ja yhden lukuvuoden aikana opintoja kertyy n. 60 opintopistettä. Opintopisteitä kertyy myös vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista ja opinnäytetyön tekemisestä. Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä. Opintojen vuosijakotaulukosta käyvät ilmi kunkin vuoden opinnot.

Erityispainopisteopinnot jatkuvat opintojen loppuun asti. Niissä syvennytään oman alan erityistietoihin ja –taitoihin. Työelämälähtöiset projektit ja opinnäytetyöt ja yritysten asiantuntijoiden osallistuminen opetukseen monipuolistavat opiskelua. Messujen järjestäminen, markkinointikampanjoiden, markkinointitutkimusten ja erilaisten talousjohtamisen ja –hallinnon projektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä osallistuminen kansainvälisiin ohjelmiin ja projekteihin syventävät opiskelijoiden osaamista omalla ammattialallaan. Mainosgrafiikkaopinnoissa laaditaan yrityksille mainosmateriaalia ja ratkaisuja internet- ja mediamarkkinointiin.

Opintojen aikana käytetään hyväksi monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja. Kontaktiopetusta tuetaan nykyaikaisten oppimisympäristöjen avulla. Myös sosiaalisen median erilaisia keinoja ja virtuaaliopintoja käytetään hyväksi ja opinnoissa yhdistetään kontaktiopetusta ja muita menetelmiä. Opiskelijat ovat työssä opiskelunsa aikana ja työelämän tarpeista nousevia projekteja ja kehittämishankkeita toteutetaan opintojen aikana. Erilaisia kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja projekteja hyödynnetään opinnoissa.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 140 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Koulutusohjelman lukusuunnitelma/opinto-ohjelma (linkki toisun opsiin)