OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUS, AIKUISKOULUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalous, aikuiskoulutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Asiantuntijaviestintä 5
     
         
                   
Ruotsin kielen suullinen taito 2                                                  
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3                                                  
Englannin kieli 5
     
         
                   
Projektinhallinta 5    
         
                 
   
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5  
       
             
           
Liiketoimintaosaaminen
                                                 
Liiketoiminnan perusteet 4
     
         
                   
Markkinoinnin perusteet 4
     
         
                   
Kirjanpidon perusteet 3
     
         
                   
Sisäisen laskentatoimen perusteet 3
     
         
                   
Juridiikan perusteet 4
     
         
                   
Tiimityötaidot 3
     
         
                   
Liikeviestintä 3
     
         
                   
Tietokoneen käytön perustaidot 3
     
         
                   
Projektinhallinnan perusteet 3
     
         
                   
Oppimaan oppiminen
                                                 
Oppimaan oppiminen 1 2
     
         
                   
Oppimaan oppiminen 2 1  
       
             
           
Oppimaan oppiminen 3 1                                                  
Oppimaan oppiminen 4 1      
           
                       
426512121332.52.5110.510.510.510.51.51.51.51.51.31.31.31.30.50.5
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Johtamisen Business Forum 10
     
         
                   
Asiakkuus 10
     
         
                   
Talous ja päätöksenteko 10
     
         
                   
Tutkimusmenetelmät 5  
       
             
           
Prosessiajattelu ja laatutyö 5  
       
             
           
Sopimusjuridiikka 5
     
         
                   
Asiantuntijaluennot 5  
       
             
           
Tietotekninen osaaminen 5
     
         
                   
Muut ammattiopinnot
                                                 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Työelämäprojektit 20                                                  
Henkilöstöoikeus ja palkkahallinto 5  
       
             
           
Henkilöstöoikeus ja palkkahallinto II 5    
         
                 
   
Yritysoikeus 5    
         
                 
   
Talousohjaus 10  
       
             
           
Taloussuunnittelu 10  
       
             
           
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
         
                 
   
Toiminnanohjausjärjestelmien jatkokurssi 5                                                  
Controller-toiminta ja toiminnanohjaus 5    
         
                 
   
Markkinointiviestintä 10    
         
                 
   
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Sähköinen taloushallinto 6  
       
             
           
Tilintarkastus 5  
       
             
           
Erilaisuuden johtaminen 5  
       
             
           
Elinkeinoverotus 5                                                  
Espanjan kielen alkeet 5                                                  
Ranskan kielen alkeet 5                                                  
Saksan kielen alkeet 5                                                  
Venäjän kielen alkeet 5                                                  
Espanjan kielen jatkokurssi 5                                                  
Ranskan kielen jatkokurssi 5                                                  
Saksan kielen jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen jatkokurssi 5                                                  
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Henkilöverotus 5                                                  
40563502020282817.517.5010101010141414148.88.88.88.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 8260 / 6260 / 7060 / 1660 / 4160 / 4160 / 3160 / 3160 / 3560 / 3560 / 1660 / 20.560 / 20.560 / 20.560 / 20.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 17.660 / 17.660 / 17.660 / 17.660 / 860 / 8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava aikuisten koulutus (A)

Koulutusohjelman nimi
LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, AIKUISKOULUTUS

Tutkintonimike
TRADENOMI

Laajuus ja kesto
210 op, 3,5 vuotta

Toteutusmuoto
Monimuoto

Yksikkö
Liiketalous, Kuntokatu 3

Koulutuspäällikkö
Riitta-Liisa Arpiainen

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Liiketalouden aikuiskoulutusohjelmassa painotetaan taloushallinnon, juridiikan ja projektinhallinnan osaamista. Tavoitteena on yhdistää opiskelijoiden jo aiemmissa opinnoissa sekä työelämässä hankittua osaamista liiketalouden koulutukseen.

Liiketalouden koulutusohjelman tehtävänä on tarjota opiskelijalle työympäristö, jossa hän voi aktiivisesti kehittää tietojaan ja taitojaan. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskelija osallistuu vastuullisiin yritysten tarjoamiin käytännön projekteihin. Valmistuttuaan hän on aloitteellinen, monialainen, yhteistyökykyinen, kielitaitoinen ja tietotekniikkaa taitava kaupan ja hallinnon alan osaaja, joka kykenee kehittymään itsenäisesti ammatissaan.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneilla on edellytykset toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jotta opiskelu suuntautuu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksen arvoperusta

Opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa edellyttää samoja taitoja kuin liike-elämä: mm. kielitaidon, tietojenkäsittelytaitojen ja esiintymistaidon lisäksi opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa merkitsee aikataulujen yhteensovittamista ja niihin sitoutumista, yhteistyötä ja yhteisiä päätöksiä sekä itsenäistä tiedonhakua, tiedon arviointia ja sen soveltamista. Lisäksi opiskelijalla on myös valinnaisuutta ja vaihtoehtoisia malleja rakentaa tutkintonsa. Valinnaisuus merkitsee samalla opiskelijan vastuuta omien opintojen suunnittelusta. Valinnaisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta tehdä luovia ratkaisuja parhaan mahdollisen työllistymisen hyväksi.

Opetuksen toteuttaminen

Koulutus on monimuoto-opetusta, mikä mahdollistaa tutkinnon suorittamisen työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään iltaisin sekä satunnaisesti lauantaisin. Lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti esim. virtuaaliopinnoilla ja kirjallisuutta lukemalla. Opinnot voi kytkeä tiiviisti omaan työhön mm. projektien, kehittämistehtävien, opinnäytetyön ja harjoittelun avulla. Opinnot koostuvat 5 - 30 opintopisteen opintokokonaisuuksista. Tutkinto suoritetaan 3,5 vuodessa.

Kun opiskelijalle on karttunut liiketoimintaosaamista esim. työssä tai hän on jo aiemmassa koulutuksessa hankkinut osaamista liiketoiminnan alalta, hän suorittaa Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden (30 op) tai osia siitä itsearviointiportfoliolla. Siinä kuvataan omaa osaamista ja työkokemusta kunkin yksittäisen opintojakson alueelta. Portfolioon liitetään mukaan opintojakson aiheeseen liittyvät työ-, opinto- ja kurssitodistukset. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden kohdalla on kuvattu yksityiskohtaisesti ne osaamisen alueet, jotka tulee todentaa kyseisen opintokokonaisuuden suorittamiseksi.


Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 60 op
Opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna perusopintoja, jonka jälkeen he suuntaavat opiskeluaan valitsemiensa ammattiopintojen mukaisesti.
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot koostuvat oppimaan oppimisen taidoista (5 op), liiketoimintaosaamisen perustaidoista (30 op), kieli- ja viestintäopinnoista (15 op), projektinhallinnasta (5 op) sekä talous- ja rahoitusmatematiikasta (5 op). Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva yritystoiminnasta ja sen merkityksestä kansallisesti ja kansainvälisesti.

AMMATTIOPINNOT, 90 op
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa aihealueen mukaisiin asiakokonaisuuksiin ja niiden teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä tai yrittäjänä. Ammattiopinnot koostuvat pakollisista (55 op), liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoisista (20 op) ja muista ammattiopinnoista (15 op). Liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoiset ammattiopinnot (20 op) opiskelija voi valita lukuvuoden 2007 - 2008 opinto-oppaassa määritellyistä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, joita on tarjolla ko. lukuvuonna. Muita ammattiopintoja (15 op) voi valita myös muiden koulutusohjelmien ammattiopinnoista. Näin opiskelija voi rakentaa itselleen useampia osaamiskokonaisuuksia.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutuksen tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluaminaan ajankohtina.

HARJOITTELU, 30 op
Harjoittelun tavoitteena on osana koulutusta perehdyttää opiskelija oman ammattialansa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi harjoittelun tarkoituksena on antaa tietoja, taitoja ja kokemusta opiskeltavalta alalta sekä työelämästä. Harjoittelu yhdistää teoriaopetusta ja alan käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuvaa kokonaisnäkemystä alan vaatimuksista. Harjoittelun tavoitteena on erityisesti helpottaa opintojen jälkeistä työhön sijoittumista.

Aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin. Edellytykset harjoittelun suorittamiselle itsearviointina on, että opiskelija työskentelee opintojensa aikana työtehtävissä, jotka ovat opiskelijan opiskelualaan liittyviä ja vaativuudeltaan tradenomitehtävien tasoisia. Lisätietoja harjoittelusta on intranetin Opiskelijantiellä.

OPINNÄYTETYÖ, 15 op
Opinnäytetyössä opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn aiheen hankkii yleensä opiskelija itse. Opinnäytetyöhön liittyy kiinteästi myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Kypsyysnäyte suoritetaan työn luovutusvaiheessa. Myös yksin tai ryhmätyönä tehdyt projektit voivat olla opinnäytetöitä. Opinnäytetyö voi olla poikkitieteellinen, jolloin ryhmään kuuluu eri koulutusohjelmien opiskelijoita.
Opiskelija voi suorittaa osan alansa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla. Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua opettajatuutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjaajilta ja opintosihteereiltä. Paljon hyödyllistä tietoa on intranetin Opiskelijantiellä.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op