OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, TERVEYDENHOITAJA, NUORTEN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja, nuorten koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Viestintätaidot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Ruotsi
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                                     
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                                     
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                                     
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                                     
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                                     
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                                     
Gerontologinen hoitotyö
                                                                     
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                     
Hoitotyön kehittäminen
                                                                     
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Terveydenhoitajan työn periaatteet/ Aikuisten ja ikäihmisten terveydenhoitotyö
                                                                     
Terveydenhoitajan työn arvot, periaatteet ja menetelmät 2
       
                 
                                   
Aikuisten ja ikäihmisten kansanterveydelliset haasteet ja niiden ehkäisy 3
       
                 
                                   
Tartuntatautien torjunta, rokotustoiminta ja matkailijoidenohjaus 1
         
                   
                               
Harjoittelu: Aikuisten yksilö ohjaus ja pienryhmän ohjaus 4
       
               
                               
Työikäisten terveydenhoito ja työterveyshuolto
                                                                     
Työlääketiede ja työhygienia 2
       
                 
                                   
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö työterveyshoitajan työssä 2
       
                 
                                   
Harjoittelu :Työterveyshuollossa 4
         
                   
                               
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
                                                                     
Odotusaika perheessä, perheen hyvinvointi ja terveys odotusaikana 1
       
                 
                                   
Synnytykseen valmistautuminen ja synnytyksen jälkeinen terveydenhoito perheessä 2
       
               
                               
Harjoittelu: Synnytyssairaalassa 4
         
                   
                               
Harjoittelu: Äitiysneuvolassa/hyvinvointineuvola 5
       
                 
                                   
Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö
                                                                     
Lastenneuvolatoiminnan periaatteita ja perheen terveyden edistäminen 1
       
                 
                                   
Lasten ikäkausitarkastukset ja ohjaus 2
       
                 
                                   
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Kouluikäisten ja nuorten terveydenhoito 2
         
                   
                               
Harjoittelu: Lastenneuvola/ hyvinvointineuvola 6
       
                 
                                   
Harjoittelu: Kouluterveydenhuolto 4
         
                   
                               
Yhteisöllinen terveydenhoitotyö
                                                                     
Väestövastuu ja yhteisöllisyys terveydenhoitajan työssä, moniammatillisuus, monikulttuurisuus 2
         
                   
                               
Ympäristöterveydenhuolto, kestäväkehitys ja globaalit haasteet 1
         
                   
                               
Yhteisödiagnoosiraportti 1
         
                   
                               
Terveydenhoitajan syventävät/valinnaiset opinnot
                                                                     
Terveydenhoitajan syventävät/valinnaiset opinnot 6
         
                   
                               
Opinnäytetyö/terveydenhoitajan työn kehittäminen
                                                                     
Kehittämistehtävän suunnitelmaseminaari 1
       
                 
                                   
Itsenäinen työskentely 3
         
                   
                               
Opinnäytetyöseminaari ja kypsyysnäyte 1
         
                   
                               
600000283200000000141416160000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                                     
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 6060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2860 / 3260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1460 / 1460 / 1660 / 1660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hoitotyön koulutusohjelma
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus 240 opintopistettä (op)
Kesto 4 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Irma Salokoski

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa terveydenhoitaja tutkinnon suorittaneet. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Terveydenhoitaja on perusterveydenhuollon ja kansanterveystyön asiantuntija ja toteuttaja. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja terveyden edistämisen ohjaustehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös työterveyshuollossa, järjestöissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon. Harjoittelu (85 op) toteutuu sekä sairaanhoitajan opinnoissa että terveydenhoitotyön suuntaavissa opinnoissa. Terveydenhoitajan tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60op, josta 30 op toteutuu hoitotyönsuuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoissa.

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 208 op
- harjoittelua 85 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 240 op

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen ja kolmannen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opintoihin siirryttäessä tulee sairaanhoitajan kliiniset ammattiopinnot olla suoritettuna.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.


Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa opiskelija syventää eri-ikäisten terveydenhoitotyön, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen osaamistaan. Opiskelija osaa eri-ikäisten seulonta-, terveystarkastus- ja terveydenhoidonmenetelmiä ja -sisältöjä. Opiskelija osaa toimia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja väestölähtöisesti suunnitellessaan ja toteuttaessaan työtään. Opiskelija osaa seurata ja arvioida väestön terveyttä ja pyrkii väestön terveyserojen vähentämiseen. Opiskelija osaa yksilön ja ryhmän terveydenhoitotyön menetelmiä ja pystyy toimimaan erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelija perustaa työnsä tutkittuun ja luotettavaan tietoon. Opiskelija syventyy opinnäytetyössään terveydenhoitajan työn ja työmenetelmien kehittämiseen.