OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, SAIRAANHOITAJA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot 5
     
         
                   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
     
         
                   
1000055000002.52.52.52.50000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
         
                   
Lääketieteen perusteet 1
     
         
                   
Farmakologia 2  
       
             
           
Kasvatustiede 2
     
         
                   
Psykologia 2
     
         
                   
Sosiaalipolitiikka 2
     
         
                   
Terveyssosiologia 1    
         
                 
   
Ruotsi 3    
         
                 
   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 3
     
         
                   
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin 5
     
         
                   
Hoitamisen perusteet
                                                 
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 10
     
         
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 10
     
         
                   
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 8  
       
             
           
Perusharjoittelu 6  
       
             
           
Sairaan ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö ja terveyden edistäminen
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 22  
       
             
           
Äitiys-ja lastenhoitotyö 13    
         
                 
   
Sisätautipotilaan hoitotyö 13  
       
             
           
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 12  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö 8
     
         
                   
Väestölähtöinen terveyden edistäminen 11    
         
                 
   
Hoitotyön kehittäminen 9    
         
                 
   
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Moduli 1. Lapsen ja nuoren hoitotyö 15                                                  
Moduli 2. Lapsen ja nuoren hoitotyö 15                                                  
Moduli 1. Gerontologinen hoitotyö 15                                                  
Moduli 2. Gerontologinen hoitotyö 15                                                  
Moduli 1. Perioperatiivinen hoitotyö 15                                                  
Moduli 2. Perioperatiivinen hoitotyö 15                                                  
Moduli 1. Mielenterveyshoitotyö 15                                                  
Moduli 2. Mielenterveyshoitotyö 15                                                  
Moduli 1. Sisätauti-kirurginen hoitotyö 15                                                  
Moduli 2. Sisätauti-kirurginen hoitotyö 15                                                  
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Moduli 1. Aikuisen hoitotyö 15    
         
                 
   
Moduli 2. Aikuisen hoitotyö 15      
           
                       
48635215242431.531.52626151212121215.815.815.815.8131313137.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 5860 / 6360 / 5260 / 1560 / 2960 / 2960 / 31.560 / 31.560 / 2660 / 2660 / 1560 / 14.560 / 14.560 / 14.560 / 14.560 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 1360 / 1360 / 1360 / 1360 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hoitotyön koulutusohjelma
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus 210 opintopistettä (op)
Kesto 3,5 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, nuorten koulutus
Koulutuspäällikkö Pia Keiski , aikuiskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sairaanhoitaja auttaa, hoitaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä sairaita ihmisiä sekä auttaa heitä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön asiantuntijana hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutuksen aikana osaamistaan voi syventää lasten ja nuorten hoitotyössä, sisätauti - kirurgisessa hoitotyössä, mielenterveyshoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä tai gerontologisessa hoitotyössä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa ammattiopintoja. Harjoittelua on 75 opintopistettä.

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 178 op
- harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 210 op

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.

Sairaanhoitajan vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.