OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5 op sisältyvät ammattiopintoihin 0                                                  
Viestintätaidot 5 op sisältyvät ammattiopintoihin 0                                                  
0000000000000000000000000
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                 
Orientoituminen oppimiseen 2  
       
             
           
Anatomia ja fysiologia 5  
       
             
           
Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia 1  
       
             
           
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 3  
       
             
           
Ruotsi 3  
       
             
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
01400007700000003.53.53.53.5000000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin 6  
       
             
           
Hoitamisen perusteet
                                                 
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 10  
       
             
           
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 10  
       
             
           
Mielenterveyden edistäminen, ongelmien ehkäisy ja hoitamisen perusteet 10  
       
             
           
Orientoiva harjoittelu 8  
       
             
           
Perusharjoittelu 6  
       
             
           
Sairaan ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö ja terveyden edistäminen
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 22  
       
             
           
Äitiys-ja lastenhoitotyö 13  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyö 14  
       
             
           
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 12  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Väestölähtöinen terveyden edistäminen 17  
       
             
           
Tutkiva työote hoitotyössä 5  
       
             
           
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 6  
       
             
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö 0                                                  
Moduli 1. Lapsen ja nuoren hoitotyö 15.25  
       
             
           
Moduli 2. Lapsen ja nuoren hoitotyö 13.75  
       
             
           
Sisätauti- kirurginen hoitotyö 0                                                  
Moduli 1. Sisätauti-kirurginen hoitotyö 13.75  
       
             
           
Moduli 2. Sisätauti-kirurginen hoitotyö 15.25  
       
             
           
Mielenterveyshoitotyö 0                                                  
Moduli 1. Mielenterveyshoitotyö 15.5  
       
             
           
Moduli 2. Mielenterveyshoitotyö 13.5  
       
             
           
Perioperatiivinen hoitotyö 0                                                  
Moduli 1. Perioperatiivinen hoitotyö 14.5  
       
             
           
Moduli 2. Perioperatiivinen hoitotyö 14.5  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö 0                                                  
Moduli 1. Gerontologinen hoitotyö 13.75  
       
             
           
Moduli 2. Gerontologinen hoitotyö 15.25  
       
             
           
02890000144.5144.5000000072.372.372.372.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari 1.5  
       
             
           
Kohdennetut metodiopinnot 1.5  
       
             
           
Itsenäinen työskentely, osa 1 4  
       
             
           
Suunnitelmaseminaari 1.5  
       
             
           
Itsenäinen työskentely, osa 2 5  
       
             
           
Opinnäytetyöseminaari 1.5  
       
             
           
01500007.57.500000003.753.753.753.75000000
60 / 060 / 31860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 15960 / 15960 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 79.5560 / 79.5560 / 79.5560 / 79.5560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on sairaanhoitaja AMK. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet. Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja se kestää 3,5 vuotta.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sairaanhoitaja auttaa, hoitaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä sairaita ihmisiä sekä auttaa heitä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön asiantuntijana hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutuksen aikana osaamistaan voi syventää lasten ja nuorten hoitotyössä, sisätauti - kirurgisessa hoitotyössä, mielenterveyshoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä tai gerontologisessa hoitotyössä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa ammattiopintoja. Harjoittelua on 75 opintopistettä.

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 178 op
- harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 210 op

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.

Sairaanhoitajan vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.