OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN NURSING > HOITOTYÖN OHJELMA, SAIRAANHOITAJA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön ohjelma, sairaanhoitaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                 
Oppimisen taidot 6
     
           
                       
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
     
           
                       
Ammatillinen vuorovaikutus 4
     
           
                       
Ensiapu 2
       
               
                   
180001620000088020000000000
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Nurses 3  
         
                 
             
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                     
   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                     
   
0330000303000000030001.51.500
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                 
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
     
           
                         
Kliinisen hoitotyön perusta 16
     
           
                     
190001180000038800000000000
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5  
         
                 
           
550050050002.52.500002.52.5000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
             
                   
Farmakologia 2  
       
                 
               
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                   
7200072000000250200000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö 3    
         
                   
         
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 4    
         
                   
         
0070000070000000000700000
Kliininen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 9  
       
               
               
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6  
       
               
                 
0170000170000000011600000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8  
         
                 
             
0800000800000000080000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana 8  
         
                   
           
0800000800000000008000000
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
00105000055500000000502.52.52.52.5
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön johtaminen 4    
           
                     
   
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5  
         
                   
           
0540000504000000005002200
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset ammattiopinnot, teoria
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesiapotilaan hoitotyö 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö 4      
           
                       
Akuuttihoitotyö 4      
           
                       
 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 1 4      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 2 4    
           
                     
   
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoito äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä 4    
           
                     
   
Hoitotyö lapsen ja nuoren pitkäaikaissairauksissa 4      
           
                       
 
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 1 4    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 2 4      
           
                       
00202400000202400000000001010168
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja lääkehoito 5
       
             
                     
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito ja nestehoito 2
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, kliininen hoitotyö 3  
       
               
               
Ohjattu perusharjoittelu 6
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 11  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu, avoterveydenhuolto/ kotisairaanhoito 6    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, avoterveydenhuolto 1    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 2 4    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 2  
       
               
               
Ohjattu vaihtoehtoinen harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö / perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
               
               
Harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2      
           
                       
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö 2    
           
                     
   
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö 2      
           
                       
Akuuttihoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 1 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 2      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 2 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 2    
           
                     
   
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1 2      
           
                       
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 2 2    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 1 2    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 2 2      
           
                       
13286666013217115566009410.510.53.53.55.55.527.527.53333
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5    
           
                     
   
0050000005000000000002.52.500
60 / 6260 / 7660 / 11560 / 9560 / 3260 / 3060 / 4060 / 3660 / 2360 / 9260 / 9560 / 13.560 / 18.560 / 1960 / 1160 / 21.560 / 18.560 / 1760 / 1960 / 17.560 / 5.560 / 4660 / 4660 / 51.560 / 43.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hoitotyön ohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön ohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajatutkinnon voi suorittaa sekä suomen että osittain englannin kielisenä kokopäiväopiskeluna. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.