OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Antti Mäkinen
Sähköisen talotekniikan vastuuopettaja Aki Kortetmäki
opintoasiainkoordinaattori Anne Kulmala
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnistusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sähköisen talotekniikan koulutuksessa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä. Näihin kuuluu sähköenergiajärjestelmän lisäksi valaistus ja kiinteistön tietojärjestelmät mukaan lukien kiinteistöautomaatio.
Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.
Yhteisissä opinnoissa LVI-talotekniikan koulutuksen kanssa opitaan tekemään taloteknisiä kokonaisratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaita, turvallisia, terveellisiä ja toimivia. Rakentamisen kokonaisnäkemystä opitaan yhteisissä tehtävissä rakennusarkkitehti koulutuksen ja rakennustekniikan alan koulusten kanssa.
Koulutuksella on yhteiset vuositeemat LVI-talotekniikan koulutuksen kanssa.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen,tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja oman osaamistarpeidensa selvittäminen.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa suuntautumispolkuaan. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät sähköisen talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnin esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöjen ylläpitotehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

uoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. TAMKin yhteiset arviointikriteerit
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Linkki TAMKin tutkintosääntöön.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava päiväkoulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Sähköisen talotekniikan koulutus on sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuuseen kuuluva osa talotekniikan koulutuksesta. Opetussuunitelman lähtökohtana on pitkaaikainen alan koulutuksen kehitystyö yrityshteistyössä alan elinkeinoelämän kanssa.
Opintojen sisältöjä ja rakennetta uudistetaan alan muuttuvien säädösten ja vaatimusten mukaisesti vuosittain.
Koulutuksessa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.