OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, YLIOPPILASPOHJAINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikan koulutusohjelma, ylioppilaspohjainen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Suomi 1 3
       
               
                       
Suomi 2 2      
           
                         
   
Englanti 2 3    
         
                   
       
Englanti 3 3      
           
                         
   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
         
                   
               
Ruotsin kielen suullinen taito 2  
         
                   
               
Matematiikka
                                                       
Matematiikka 1 5
     
             
                           
Matematiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikka
                                                       
Fysiikan täydennyskurssi 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan perusteet 5  
       
                 
                   
Rakentamisen tietotekniikka
                                                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
RakennusCAD 1 3
       
               
                       
RakennusCAD 2 4  
       
                 
                   
Rakentamistalous
                                                       
Rakentamisen ja työturvallisuuden perusteet 5
     
             
                           
Kiinteistönpidon peruskurssi 3  
       
                 
                   
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
               
Rakennusalan yritystoiminta 3      
           
                         
   
Rakenteiden mitoitus
                                                       
Statiikka 4
     
             
                           
Lujuusoppi 4
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Rakenteiden mitoitus 2 4  
       
                 
                   
Pohjarakentaminen
                                                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
Talonrakentaminen
                                                       
Talonrakentamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Infra-rakentaminen
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
54333828262671.51.5801414131313133.53.50.80.80.80.84400
AMMATTIOPINNOT
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Archicad 3                                                        
Pientalovastaavan kurssi 2                                                        
Projektityö 3                                                        
Projektityö 4                                                        
Projektityö 2                                                        
Basics of Facility Engineering 3                                                        
YIT-opinnot 5                                                        
0000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
5512.57.5050557.57.50002.52.5002.52.52.52.53.83.83.83.800
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 5960 / 3860 / 15.560 / 30.560 / 2860 / 3160 / 2660 / 1260 / 6.560 / 960 / 2360 / 7.560 / 1460 / 1460 / 15.560 / 15.560 / 1360 / 1360 / 660 / 660 / 3.360 / 3.360 / 4.660 / 4.660 / 11.5560 / 11.5560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

RAKENNUSALAN ARVOPERUSTA
Rakennusalan toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, ekologia ja kestävä kehitys. Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä elinympäristön laadulle. Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa ovat päämäärinä terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja korkea laatu. Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, yrittäjyys ja terve kilpailu.

RAKENNUSALAN KUVAUS
Kaksi kolmasosaa kansallisomaisuudestamme on sitoutunut rakennuksiin ja yhdyskuntarakenteisiin. Rakennusala työllistää suoraan tai välillisesti n. 25 % Suomen työvoimasta. Rakentamisen ratkaisut vaikuttavat kaikkien ihmisten asumiseen ja elinkeinotoimintaan sukupolvien ajan, mistä syystä ala on julkisen ja poliittisen huomion kohteena sekä laajan lainsäädännön ohjaamaa.

Rakentamista ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen eli yhdyskunta- ja ympäristörakentaminen sekä rakennusten käyttö ja kunnossapito. Talonrakentamiseen kuuluvat mm. asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten uudis- ja korjausrakentaminen. Infrarakentamisen osa-alueita ovat ympäristötekniikka ja yhdyskunnan infran eli liikenne- ja vesihuoltoverkostojen, siltojen, satamien yms. kohteiden rakentaminen ja ylläpito. Rakennusalan sisällä on tapahtunut voimakas rakennemuutos korjausrakentamisen ja ylläpidon suuntaan. Kehitys näyttää jatkuvan samansuuntaisena

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Rakennushanke vaatii monista osapuolista johtuen saumatonta yhteistyötä osapuolien kesken. Monissa tehtävissä selviytymisen edellytyksenä on taloudellisen ajattelun yhdistäminen tekniseen osaamiseen. Ala tarjoaa myös haasteellisia asiantuntijatehtäviä ongelmanratkaisutaitoja hallitseville. Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan erityisesti johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoa sekä arvo-osaamista. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Rakennustekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia käytännön työtehtävissä rakennustekniikan ja -tuotannon sekä kiinteistönpidon eri aloilla. Koulutuksessa painotetaan tekniikan opetuksen rinnalla tietotekniikan taitojen soveltamista, ympäristön huomioonottamista sekä valmiutta yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Kaikki opiskelevat projektinhallinnan perustiedot.

OPINTOJEN RAKENNE
Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan pääosa perusopintoja, joiden laajuus on 98 op. Ammattioppilaitospohjaisilla opiskelijoilla on enemmän matematiikkaa ja fysiikkaa, mistä johtuen perusopintojen määrät poikkeavat. Tämä ei kuitenkaan lisää tutkinnon laajuutta. Ero otetaan huomioon suurempana valinnaisuutena muissa opinnoissa.

Toisen vuoden keväällä opiskelija valitsee yhden neljästä suuntautumisesta. Laajuudeltaan 82 op:n suuntaavien opintojen tavoitteena on perehtyä johonkin rakentamisen osa-alueeseen ja mahdollistaa opintojen järjestäminen mielekkäällä tavalla. Suuntaavat opinnot ajoittuvat pääosin kahdelle viimeiselle vuodelle. Opiskelija voi korvata vähintään 5 op suuntaavista opinnoista projektitöillä, esim. yritysten T&K-hankkeilla. Jokaiselle suuntautumiselle laaditaan oma lukujärjestys. 15 op:n laajuiset vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita joko erikseen tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista, muiden suuntautumisten opinnoista tai mistä tahansa tasoltaan riittävistä opinnoista.

Rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa seuraavat suuntautumiset
- Talonrakennustekniikka
- Kiinteistönpitotekniikka
- Infrarakentaminen
- Rakennustuotanto