OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma, Terveydenhoitaja (AMK): 240 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ida Nikkola
Osaamispäällikkö
ida.nikkola@tuni.fi
p. 0406473553
Irmeli Nieminen
Opintojenohjaaja
irmeli.nieminen@tuni.fi
p. 0503119677
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Terveydenhoitaja,(AMK) EQF6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet. Linkki TAMKin yleisiin AHOT-ohjeisiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniamatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Terveydenhoitotyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä /terveydenhoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitotyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Sijoittuminen työelämään

Terveydenhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat joko perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa, sekä Suomessa että ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:
YAMK-tutkinnot
Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja mm.
hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta.
Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä. Katso TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava terveydenhoitajakoulutus, laajuus 240 op, kesto noin 4 vuotta, toteutetaan päiväopintoina.
Opetuksessa käytetään monenlaisia opetusmenetelmiä, kuten teoriaopetus, pienryhmäopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot ja harjoitustunnit, työelämässä toteutettava harjoittelu ja itsenäinen opiskelu.
Opiskelijan terveydenhoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen aikana. Opintojen suorittamisessa noudatetaan tiettyjä etenemiseen liittyviä periaatteita:
Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Kolmannen vuoden opintoihin siirryttäessä tulee olla suoritettuna 135 op, johon sisältyy anatomia ja fysiologia.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat sekä TAMKin strategia. Lisäksi on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen säädösten toteutuminen sekä Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen.
TAMKin terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.