OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                 
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                 
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Kieliopinnot
                                                 
Yrkessvenska i vården, muntlig 2      
           
                       
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1      
           
                       
000300000030000000000001.51.5
Opinnäytetyö
                                                 
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön johtaminen 2      
           
                       
0002000000200000000000011
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesiapotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
0080000008000000000004400
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2      
           
                       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
00222000002220000000000111111
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 060 / 060 / 3060 / 760 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 760 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 3.560 / 3.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.


Sairaanhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.


Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.


Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.


Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.


Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.Sairaanhoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna, jossa osa opinnoista voidaan toteuttaa englanninkielisenä. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä. Alkuvaiheen opintojen orientoiva harjoittelu ja lääkehoito ja lääkelaskut on suoritettava ennen ensimmäistä ohjattua harjoittelua.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen keskivaiheen teoreettiset opinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kolme keskivaiheen ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.