OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA > KÄTILÖKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kätilökoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
       
               
                                 
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
                 
                               
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
                 
                               
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
       
                 
                               
Oppimisen taidot 3
       
               
                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
       
               
                               
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
       
               
                                 
Anatomia ja fysiologia 3
         
                 
                           
22000019300000001091.51.500000000000000
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                               
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
       
                 
                               
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
         
                 
                           
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
       
               
                                 
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
       
                 
                               
Ensiapu 2
         
                 
                           
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3
         
                 
                           
Ammatillinen vuorovaikutus 3
         
                 
                           
2100009120000000366600000000000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
         
                 
                           
Farmakologia 2  
         
                   
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
         
                 
                           
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö 1    
           
                       
               
52100052010000002.52.511000.50.500000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                               
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3  
         
                   
                       
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
         
                   
                       
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                   
                       
0100000010000000000055000000000000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                               
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                   
                       
Sisätaudit 2  
         
                   
                       
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2  
         
                   
                       
08000008000000000044000000000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                               
Kirurginen hoitotyö 4
         
                 
                           
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
           
                     
                   
Kirurgia ja anestesiologia 2
         
                 
                           
64000060400000003300220000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
           
                     
                   
070000007000000000003.53.50000000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                               
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
           
                     
                   
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
           
                     
                   
08000000800000000000440000000000
Kieliopinnot
                                                               
Professional English for Nurses 3  
           
                     
                   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
               
033000003300000000001.51.51.51.500000000
Opinnäytetyö
                                                               
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
             
                         
           
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                       
       
Opinnäytetyön raportointi 3      
               
                             
   
008.56.50000008.53.53000000000004.34.31.81.81.51.500
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                               
Hoitotiede eilen ja tänään 3    
           
                       
               
Hoitotyön tutkimus 2    
           
                       
               
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                       
               
00700000070000000000003.53.500000000
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                               
Kätilötyön perusteet
                                                               
Kätilötyön kliininen osaaminen
                                                               
Kätilö asiantuntijana
                                                               
00000000000000000000000000000000
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                               
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1  
         
                   
                       
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                   
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö 1  
           
                     
                   
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu 1 9  
         
                   
                       
Ohjattu harjoittelu 2 9  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, lastenhoitotyö ja lapsivuodeosasto 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 3
       
               
                               
1019.518.50037118.518.500001.51.53.53.55.55.54.34.39.39.300000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
60 / 6460 / 61.560 / 3860 / 6.560 / 060 / 3160 / 3360 / 3160 / 30.560 / 29.560 / 8.560 / 3.560 / 360 / 060 / 14.560 / 16.560 / 16.560 / 16.560 / 15.560 / 15.560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 4.360 / 4.360 / 1.860 / 1.860 / 1.560 / 1.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja kätilöksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Kätilökoulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja se kestää 4,5 vuotta.

Kätilöopinnot perustuvat sairaanhoitajaopintoihin, jotka sisältyvät annettavaan tutkintotodistukseen.
Kätilökoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Kätilö/sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Kätilö on kätilötyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää kätilötyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Kätilö voi toimia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä kolmannen ja yksityissektorin tehtävissä.

Kätilön työtä on raskaana olevien, synnyttävien, synnyttäneiden perheiden ja vastasyntyneiden hoito sekä naisen terveyteen liittyvä terveyden edistäminen ja hoitotyö. Kätilö voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Kätilön/sairaanhoitajan ammattillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä osaamisesta ja lääkehoidosta.

Kätilö/sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoito/kätilötyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä/kätilötyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Hoitotyön/kätilötyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriiittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.
Kätilön asiantuntijuusaluetta on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikissa elämän vaiheissa. Tämä tarkoittaa eri-ikäisten naisten neuvontaa, ohjausta ja hoitoa. Kätilö osaa toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, synnyttävän, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Naistentautien hoitotyö on osa kätilön osaamista. Kätilötaito perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja käden taitoihin, joita saavutetaan pitkillä harjoittelujaksoilla. Kätilö hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synyttäjiä ja synnyttäneitä.

Kätilökoulutuksen opintojen tuottama osaaminen eri opintovuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitota turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa teoreettisesti synnytyksen kulun ja toimenpiteet sekä osaa toimia säännöllisessä synnytyksessä ohjattuna.

Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ja osaa erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana ja osaa hoitaa häiriöitä. Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilateessa. Opiskelija osaa toteuttaa eri ikäisten naisten terveyttä edistävää gynekologiaan liittyvää kätilötyötä.

Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelijan toiminta vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla. Opiskelija osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Hän osaa ratkaista ongelmia, tehdä päätöksia ja osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä.

Opetuksen toteuttaminen
Kätilötutkinnon opiskelu on kokopäiväopiskelua.
Kätilökoulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Opintojen eteneminen
Opiskelijan osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan.
Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä. Alkuvaiheen opintojen orientoiva harjoittelu ja lääkehoito ja lääkelaskut on suoritettava ennen ensimmäistä ohjattua harjoittelua.
Kätilötyö ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen äitiys- ja naisen hoitotyön keskivaiheen teoreettiset opinnot, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kolme keskivaiheen ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.
Sairaanhoitajavaiheen opinnot pitää olla suoritettuna ennen kätilövaiheen ensimmäistä harjoittelua lukuunottamatta opinnäytetyötä ja kieliopintoja.

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä Tamkin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöista annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteuttaminen, Opetusministeriön asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF).
Koulutus täyttää kätilö- ja sairaanhoitajakoulutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta