OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kätilön tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ida Nikkola
Osaamispäällikkö
ida.nikkola@tuni.fi
p. 0406473553
Irmeli Nieminen
Opintojenohjaaja
irmeli.nieminen@tuni.fi
p. 0503119677

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Kätilö, (AMK) EQF6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet. Linkki TAMKin yleisiin AHOT-ohjeisiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitota turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa teoreettisesti synnytyksen kulun ja toimenpiteet sekä osaa toimia säännöllisessä synnytyksessä ohjattuna.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ja osaa erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana ja osaa hoitaa häiriöitä. Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilateessa. Opiskelija osaa toteuttaa eri ikäisten naisten terveyttä edistävää gynekologiaan liittyvää kätilötyötä.
Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelijan toiminta vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla. Opiskelija osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Hän osaa ratkaista ongelmia, tehdä päätöksia ja osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä

Sijoittuminen työelämään

Kätilö voi työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat joko perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa, sekä Suomessa että ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:
YAMK-tutkinnot
Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja mm.
hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta.
Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä. Katso TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava kätilökoulutus, laajuus 270 op, kesto noin 4,5 vuotta, toteutetaan päiväopintoina.
Opetuksessa käytetään monenlaisia opetusmenetelmiä, kuten teoriaopetus, pienryhmäopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot ja harjoitustunnit, työelämässä toteutettava harjoittelu ja itsenäinen opiskelu.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat sekä TAMKin strategia. Lisäksi on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen säädösten toteutuminen sekä Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen.