OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Mekaniikka 3
     
             
                             
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämävalmiudet 2
     
               
                           
Harjoittelu 1 4
     
               
                           
36000360000000241200000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
               
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                             
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
               
                           
32000320000000102200000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                         
Lämpö- ja virtausoppi 3
       
                 
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                         
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                         
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
                 
                       
Virtapiirien mallintaminen 5
       
                 
                       
60000060000000002832000000000000
Sähkövoimatekniikan perusosaaminen
 
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                     
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                     
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                   
                   
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                   
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
 
       
                 
                     
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                     
Sähkö- ja automaatioalan seminaarit 3  
       
                 
                     
Innovaatioprojekti 3  
       
                 
                     
English for Engineers 3  
       
                 
                   
07700007700000000032.544.50000000000
Tietotekninen osaaminen
 
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
                 
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
                 
0190000019000000000019000000000
Sähkökäyttöjen perusosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
0600000600000000001.54.500000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Sähkönkäyttötekniikka 5    
         
                     
           
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
                                                       
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
           
                       
       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5    
           
                       
       
0080000008000000000000440000
Älykkäät sähköenergiajärjestelmät
(Valitaan opintoja 37 op)
                                                       
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät
                                                       
Sähköenergian tuotanto ja jakelu
                                                       
000120000001200000000000006600
Sähkövoimatekniikan vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Sähkömoottorikäytöt 5  
         
                   
               
Sähköasennustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
           
                       
       
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
Kone- ja tuotantotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Lujuusoppi 1 5  
         
                   
               
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
01519000015910000000007.57.54.54.5550000
Älykkäät koneet, projektin toteutus
   
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
00101500000101500000000000557.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 12860 / 11760 / 5960 / 4260 / 6860 / 6060 / 7760 / 4060 / 3160 / 2860 / 2760 / 1560 / 3460 / 3460 / 2860 / 3260 / 32.560 / 44.560 / 2860 / 1260 / 15.560 / 15.560 / 1460 / 1460 / 13.560 / 13.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tammikuussa aloittava opiskelijaryhmä noudattaa tätä opetussuunnitelmaa, jonka tunnus on 20I231. Opetussuunnitelman opintosuunnat ovat sähkövoimatekniikka ja älykkäät koneet.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen
Sähkö- ja automaatiotekniikka ovat laaja-alaisia huipputekniikan aloja, joissa yhdistyvät useiden eri alojen osaamiset. Sähkövoimatekniikassa energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat alan keskeiset toiminta-alueet. Myös tietoteknisillä sovellutuksilla on tärkeä rooli jatkuvasti kehittyvissä sähköenergiajärjestelmissä. Koulutuksen aikana hankittu osaaminen antaa laajan tuntemuksen koko sähköalasta ja mahdollistaa erikoistumisen halutulle toiminta- ja osaamisalueelle.

Automaatiotekniikkaa hyödynnetään tänä päivänä kaikkialla teollisuudessa, sähkönjakelussa, rakennustekniikassa ja monissa muissa kohteissa. Automaatiossa yhdistyvät tänä päivänä saumattomasti säätötekniikka, mittaustekniikka, tieto-, tietokone- ja ohjelmistotekniikka sekä sähkötekniikka. Erityisesti tieto- ja ohjelmistotekniikan merkitys automaatioalan sovelluksissa on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Automaatiotekniikan koulutus antaa opiskelijalle osaamista automaation eri osa-alueista aina kenttäsuunnittelusta ohjelmistosuunnitteluun.

Monet sekä sähkö- että automaatioalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, projektiosaamista ja joustavuutta.

Valmistuvien insinöörien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa insinöörejä sähkövoimatekniikan ja automaatiotekniikan alojen tehtäviin. Koulutus antaa valmiudet toimia teknisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä luo laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa alan erikoisosaamisen kehittämisen työtehtävissä ja jatko-opinnoissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Alalla työllistytään teollisuuteen, suunnittelutoimistoihin, palvelualan ja teknisen kaupan yrityksiin, energia- ja viestintäalan laitoksiin niin kotimarkkinoille kuin kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Tutkinto-ohjelman arvoperusta
Valmistuva insinööri tuntee sähkö- tai automaatioalaan liittyvän vastuun sekä kestävän kehityksen merkityksen alallaan. Häneltä vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkö- ja automaatiotekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet alan työtehtävät edellyttävät kykyä käsitellä, analysoida ja esittää tietoa eri muodoissaan. Aloilla hyödynnetään laajasti nykyaikaisia tietoteknisiä sovellutuksia. Muuttuvan työelämän tarpeet ovat keskeinen lähtökohta koulutuksen sisällöille.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämälähtöisiä mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Osaamisen kehittymistä ja syventämistä tuetaan yhdistämällä teoria monipuolisesti käytäntöön niin laboratoriotyöskentelyssä kuin työelämäharjoittelussa.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa syvennetään osaamista oman opintosuunnan tavoitteiden mukaisesti. Opintosuunnat saavat kukin erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1).

ÄLYKKÄÄT KONEET / INTELLIGENT MACHINES OPINTOSUUNTA
Älykkäiden koneiden opintosuunta on tekniikan koulutusten yhteinen. Opintosuunnan keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, sulautetut järjestelmät, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Merkittävä osa opintosuunnan opinnoista toteutetaan työelämälähtöisenä projektina.

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
kts. opetussuunnitelma 19I231. Automaatiotekniikan opintosuunnan opinnot on suunniteltu niin, että opinnot aloitetaan elokuussa ja niihin haetaan kevään yhteishaussa.

Vuositavoitteet:
1. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelija kykenee työskentelemään harjoittelijana yksinkertaisissa sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtävissä alan yrityksessä. Opinnoissa keskitytään opiskeluvalmiuksien ja matemaattis-luonnontieteellisen sekä sähkötekniikan perusosaamisen kehittämiseen.

2. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan tiedot ja taidot työskennellä harjoittelijana sähkö- ja automaatioalan yrityksessä kehittyvät. Hänellä on insinööriosaamisen perustaidot ja hän hallitsee oman suuntautumispolkunsa ammatilliset perusteet.

3. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä harjoittelijana insinöörin työtehtävissä. Hänellä on oman ammattialansa perustiedot.

4. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä insinöörin työtehtävissä. Hän on saanut valmiudet kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi.