OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Tiimissä kehittyminen ja ICT-perustaidot
                                                 
Tiimityöskentely- ja koulutustaidot 10
     
         
                   
Projektityötaidot ja laitetekniikka 5
     
         
                   
Tietoturva ja tekijänoikeudet 10  
       
             
           
Englannin kieli 5
     
         
                   
Yrittämisen perusosaaminen
                                                 
Menestyvän liiketoiminnan perusteet 10
     
         
                   
Liiketoimintaosaaminen 7  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Kehittämistyön yleiset menetelmät
                                                 
Kehittämistyön menetelmät 6    
         
                 
   
Tilastomatematiikka 5    
         
                 
   
3020100151510105507.57.57.57.555552.52.52.52.500
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
ICT-osaamisalueet
                                                 
WWW-tekniikan perusteet 10
     
         
                   
Ohjelmistokehityksen perusteet 10
     
         
                   
Tietoliikenne CCNA 12
     
         
                   
Digimedia
                                                 
Vuorovaikutteinen media 10  
       
             
           
Dynaaminen media 10  
       
             
           
WWW-tuotantoprojekti 5    
         
                 
   
Interaktiivinen mediaprojekti 5    
         
                 
   
3D-mallintaminen ja animaatio 5    
         
                 
   
DVD-tuotanto 5    
         
                 
   
Ohjelmistotuotanto
                                                 
Ohjelmointitekniikan perusteet 10  
       
             
           
Verkkosovellusten rakentaminen 10  
       
             
           
Mobiiliohjelmointi 1 5    
         
                 
   
Mobiiliohjelmointi 2 5    
         
                 
   
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 5    
         
                 
   
Ohjelmistoarkkitehtuurit 5    
         
                 
   
Palvelinohjelmointi 5    
         
                 
   
C++ -perusteet Java-osaajille 5    
         
                 
   
Teknisten ylläpitovälineiden ohjelmointi 5      
           
                       
Ohjelmistotuotanto ja versionhallinta 5      
           
                       
Käyttöliittymäohjelmointi 5      
           
                       
Tietoverkkopalvelut
                                                 
Käyttöjärjestelmien palvelut 15  
       
             
           
Linux-käyttöjärjestelmä 5    
         
                 
   
Linux-järjestelmän ylläpito ja palvelut 5    
         
                 
   
Yrityksen tietoriskien hallinta 5      
           
                       
Yrityksen integroidut verkkopalvelut 5      
           
                       
Tietoliikenne 5 5                                                  
Tietoliikenne 6 5                                                  
Tietoliikenne 7 5                                                  
Tietoliikenne 8 5                                                  
Omat erikoistumis- ja täydennysopinnot
                                                 
Projektiopinnot 5  
     
         
   
Kirjaesseet 1  
       
             
           
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5    
         
                 
   
Tarpeiden ja vaatimusten määrittely 5    
         
                 
   
ICT-yrittäjän taidot 10  
       
             
           
Ohjelmistotestauksen perusteet 5  
       
             
           
.NET -ohjelmointi 5    
         
                 
   
3273.577.525161636.836.838.838.825888818.418.418.418.419.419.419.419.412.512.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30
 
 
   
101010055555502.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 7260 / 103.560 / 97.560 / 4060 / 3660 / 3660 / 51.860 / 51.860 / 48.860 / 48.860 / 4060 / 1860 / 1860 / 1860 / 1860 / 25.960 / 25.960 / 25.960 / 25.960 / 24.460 / 24.460 / 24.460 / 24.460 / 2060 / 20
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus

Koulutusohjelman nimi : TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Kokopäiväopetus
Yksikkö : Tietojenkäsittely Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Jussi Ylänen

Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma valmentaa aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään aktiivisesti kehittäviä ICT-alan osaajia (tieto- ja viestintäteknologia). Tietojenkäsittelyn tradenomit työskentelevät asiantuntijoina sekä tietotekniikkaa soveltavissa että ohjelmistoja ja palveluja tuottavissa yrityksissä.

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija voi halutessaan valmentautua kansainvälisesti tunnustettuihin ja työelämän arvostamiin ICT-toimijoiden omiin tutkintoihin, sillä koulutusohjelmassa käytetään yhteistyöyritysten ajan tasalla pitämiä materiaaleja.

Ensimmäisenä vuonna kehitetään ICT-alan perusvalmiuksia sekä teoriassa että käytännössä. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan suurelta osin tiimeissä ja mukana on alusta asti paljon käytännön työskentelyä. Tiimiopiskelu kehittää myös työelämävalmiuksia, kuten taitoa ja halua oppia, muutoskykyä, joustavuutta, ajankäytön hallintaa sekä taitoa hankkia ja tulkita tietoa.

Toisena vuonna opiskelijat voivat painottaa opintojaan digimediaan, ohjelmistotuotantoon tai tietoverkkopalveluihin. Tietotekniikkayrittäjyyteen voi suuntautua proAkatemiassa.

Digimedian opinnoissa painotetaan WWW -tekniikoita, 3D -mallintamista ja animaatiota, pelikehitystä, kuvan, äänen ja videon käsittelyä sekä DVD-tuotantoa.

Ohjelmistotuotannossa keskeisiä opintoja ovat ohjelmointitekniikat, ohjemistotuotanto sekä mobiili- ja palvelinohjelmointi.

Tietoverkkopalveluissa on mahdollista opiskella tietoliikennettä ja käyttöjärjestelmien palveluita.


Perusopinnoissa kehitetään monipuolisesti tietotekniikan hyödyntämisen perusvalmiuksia. Perusopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopinnot sekä yritystoiminnan perusopinnot.

AMMATTIOPINNOT, 90 op
Ammattiopinnoista opiskelija pystyy kokoamaan itselleen soveltuvan osaamiskokonaisuuden tietojenkäsittelyn opinnoista ja täydentämään niitä halutessaan ulkomailla opiskelun, projektiopintojen ja muiden TAMKin koulutusohjelmien opinnoilla. Opiskelijan on suoritettava vähintään 67 opintopisteen edestä tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammattiopintoja. Ammattiopintojen 23 opintopistettä voivat koostua joko tietojenkäsittelyn tai muiden koulutusohjelmien ammattiopinnoista.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutuksen tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluaminaan ajankohtina.


HARJOITTELU, 30 op
Harjoittelu tarkoittaa 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä jossakin yrityksessä tai organisaatiossa. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

OPINNÄYTETYÖ, 15 op
Opinnäytetyö on käytännön työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op