OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖVÄN EHKÄISY, SYÖPÄÄN SAIRASTUNEEN HOITO JA HOITOTYÖ -ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖVÄN EHKÄISY, SYÖPÄÄN SAIRASTUNEEN HOITO JA HOITOTYÖ -ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8
Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6
Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10
Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytyvyyden tukeminen 6
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen käytyään opiskelija:
• soveltaa tietoa syövän riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla
• arvioi syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen, hoidon ja selviytymisen (sis. kuntoutuksen) yhteiskunnallista ja
taloudellista merkitystä
• arvioi palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä kehittää suunnitelmallisesti moniammatillisen työyhteisönsä jäsenenä näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä
hoidossa
• kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, varhaisessa toteamisessa, ihmislähtöisessä hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista vuorovaikutusta hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
• hyödyntää ja kehittää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa (eHealth) omassa työssään esimerkiksi potilasohjauksessa
• hallitsee syöpään sairastuneen hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, päätöksenteon, syöpään sairastuneen ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä kouluttaa muuta henkilökuntaa omalla erityisalueellaan
• hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
• toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa
• osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työkokemusta omaaville sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, suuhygienisti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan. Suosituksena on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä.

NQF-taso
6

SUORITUSAIKA
Noin yksi lukuvuosi.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta. Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014