OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN DIGITALISAATION KEHITTÄMISESSÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN DIGITALISAATION KEHITTÄMISESSÄ ERIKOISTUMISKOULUTUS

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija
(Valitaan opintoja 10 op)
             
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2
 
   
Tiedolla johtamisosaaminen 2
 
   
Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2
 
   
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2
 
   
Eettinen osaaminen 2
 
   
Verkkovuorovaikutus 2
 
   
Verkko-ohjausosaaminen 2
   
   
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2
 
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
   
Vapaavalintaiset sisällöt 5
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10
3620.515.59.2511.257.757.75
60 / 3660 / 20.560 / 15.560 / 9.2560 / 11.2560 / 7.7560 / 7.75

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamisiin ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

KOHDERYHMÄ
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat ammattilaiset:
1) Työelämässä olevat korkeakoulututkinnon tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet ammattilaiset, esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit.
2) Muiden alojen, esim. muotoilun tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla.
3) Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat.
4) Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja ne henkilöt, jotka miettivät alanvaihtoa

NQF
Taso 6

SUORITUSAIKA
Tavoitteellinen suoritusaika on 1 – 1,5 vuotta. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014