OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > URAOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > URAOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Uraohjauksen perusta
             
Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä 2
 
   
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa 3
 
   
5502.52.500
Uraohjauksen asiakastyö
             
Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus 3
 
   
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät 5
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot 5
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset 2
 
   
1587443.53.5
Uraohjauksen kehittävä työote
             
Uraohjauksen käyttöteoria 3
 
   
Uraohjauspalvelujen kehittäminen 7
103.56.51.751.753.253.25
60 / 3060 / 16.560 / 13.560 / 8.2560 / 8.2560 / 6.7560 / 6.75

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
1 Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen
Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet
1. jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoa-maa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (uraohjauksen perusta)
2. suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa. (uraohjauksen asiakastyö)
3. arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (ura-ohjauksen kehittävä työote)

KOHDERYHMÄ
Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta, jotka yhdessä antavat riittävät tiedot ja valmiudet koulutusta varten.

NQF
Taso 6

SUORITUSAIKA
Tavoitteellinen suoritusaika on 1 – 1,5 vuotta. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

ARVOINTIASTEIKKO
Hyväksytty / Hylätty

ARVIOINTIKRITEERIT
Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa jakson osaamistavoitteet. Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista, työelämälähtöistä ja yhteiskunnallista tietoa laaja-alaisesti.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014