OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > AIVOTERVEYDEN EDISTÄMINEN -ERIKOISTUMISKOULUTUS > AIVOTERVEYDEN EDISTÄMINEN -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6
Aivoterveyden monialainen arviointi ja edistäminen eri toimintaympäristöissä 8
Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9
Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: osaa arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja, ymmärtää ennaltaehkäisyn ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa, osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä, kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki, osaa kehittää työn kognitiivista ergonomiaa, toteuttaa näyttöön perustuen asiakaslähtöistä monialaista ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista, toimii aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa, osallistuu asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on monialainen koulutus, joka soveltuu laaja-alaisesti monelle eri sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan korkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

EQF/NQF 6-7

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014