OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > INFRAPOMO-ERIKOISTUMISKOULUTUS > INFRAPOMO -ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

InfraPOMO -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Infraprojektin hallinta 7
Kustannuslaskenta ja sopimustekniikka 6
Pohjarakenteiden suunnittelu ja tuotanto 7
Infrahankkeen tietomallinnus ja tuotantotekniikka 5
Työelämäprojektit 5
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
lnfraprojektin hallinta
• opiskelija tuntee aIan uusimmat ohjeet ja menettelytavat
• opiskelija tuntee infratyomaiden toteutusvaiheen tuotannonsuunnittelun periaatteet
• opiskelija osaa laatia infrahankkeelle aikataulun: yleisaikataulu, rakennusvaihe­aikataulu seka viikkosuunnitelmat
• opiskelija tuntee menettelytavat tyomaan laadunvalvonnassa
• opiskelija osaa laatia tyomaan ja tyovaiheen laatusuunnitelman ja soveltaa niita tyomaan johtamisen valineina (lnfraRYL uusimmat versiot)
• opiskelija osaa tyomaan ohjauksen tarkeimmat menettelytavat aikatauluseurannan ja laadunvalvonnan nakokulmasta
• opiskelija osaa ottaa toiden suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja ymparisto­nakokohdat
• opiskelija tuntee infrahankkeen riskienarviointimenetelmat
• opiskelija tuntee esimerkkeja eri yritysten uusimmista ohjauskaytannoista, esim. LastPlanner

Kustannuslaskenta ja sopimustekniikka
• opiskelija ymmartaa kustannusten muodostumisperiaatteet hankkeen eri vaiheissa
• opiskelija tuntee infrahankkeen maaramittausperusteet ja osaa laskea maarat suunnitelmapiirustusten perusteella (lnfraRYL)
• opiskelija tuntee urakkahinnan maaraytymisperusteet: tyo- ja tyomaakulut, yleiskulut, katteen muodostuminen
• opiskelija tuntee infrahankkeiden yleisimmat ja uusimmat urakkamuodot ja niiden hinnan maaraytymisperusteet
• opiskelija tuntee lisa- ja muutostoiden maaraytymisperusteet ja niihin liittyvat sopimusehdot (YSE)
• opiskelija tuntee Yleisten sopimusehtojen (YSE 98) ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE2013) keskeisimmat sisallot ja sovellusperiaatteet

Pohjarakenteiden suunnittelu ja tuotanto
• opiskelija tunnistaa eri maalajit ja niiden vaikutuksen rakentamistapaan
• opiskelija tuntee ja ymmartaa eri kiviainesmateriaalien soveltuvuuden rakenteisiin ja tuntee kiviainesten laatuvaatimukset, myos uusimmat standardit
• opiskelija tuntee keskeisimmat maaperaan liittyvat ilmiot: stabiliteetti, maaperan painuminen, routa, pohjavesi, maaperan hydrauliset ominaisuudet
• opiskelija tuntee uusimmat infrahankkeissa kaytettavat perustamistavat ja niiden kayttokohteet
• opiskelija tuntee kaivantotoihin liittyvat riskit ja osaa arvioida kaivannon vaativuus­luokan Eurokoodien mukaisesti
• opiskelija osaa periaatteet tuettujen kaivantojen rakentamisesta

lnfrahankkeen tietomallinnus ja tuotantotekniikka
• opiskelija tuntee lnfrahankkeen tiedonhallintaprosessin menettelytavat suunnitte­lusta yllapitoon
• opiskelija osaa hyodyntaa hankkeen tiedonhallinnassa pilvipalveluita ja sahkoisen asioinnin palveluja
• opiskelija ymmartaa tieto- ja tuotemallinnuksen infrarakentamisen nakokulmasta
• opiskelija tietaa, kuinka suunnittelussa tuotettu malli laaditaan ja viedaan infratyomaiden koneohjaus- ja tuotannonohjausjarjestelmiin
• opiskelija tuntee periaatteet tyomaatyoskentelysta koneohjausjarjestelmilla

Työelämäprojektit/ tutkimus ja hanketoiminta
• tyoelamaprojektin sisalto maaritellaan opiskelijan tyotehtavien perusteella
• tyoelamaprojektin tavoitteena on, etta opiskelija kykenee toimimaan asiantuntija­tehtavissa maaratylla tyoelaman osa-alueella ja hallitsee asiantuntijaroolinsa edellyttaman erikoisosaamisen

KOHDERYHMÄ
Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet tekniikan alan ammattilaiset, jotka työskentelevät jo infra-alalla tai ovat hakeutumassa infra-alan tehtäviin; pääsääntöisesti henkilöt, joilla on rakennusalan tai sitä läheisesti sivuavan tekniikan alan tutkinto. Koulutukseen voidaan valitaan myös henkilöitä, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, esimerkiksi monivuotisen työmaakokemuksen perusteella. Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa.

NQF
Taso 6

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014