OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU -ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU -ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Yhteiset osaamiskokonaisuudet
             
Valinnaiset osaamiskokonaisuudet
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
             
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen käytyään opiskelija:
• osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja
yhteiskunnan tasoilla
• osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä
• osaa arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön
näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa
• kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä
edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri
vaiheissa.
• kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä/digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja
sen edellytyksiä
• hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät
laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen
menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
• hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan
ammatillisen etiikan
• toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä
verkostoissa
• osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen
innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen.

KOHDERYHMÄ
Ammatilliset erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työkokemusta omaaville
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, suuhygienisti,
fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen
tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella, ja jotka ovat kiinnostuneita
kehittämään syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä
palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan. Suosituksena on vähintään kahden
vuoden työkokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä.

SUORITUSAIKA
Erikoistumiskoulutus toteutetaan yhden vuoden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy
lähiopetusjaksoja, etätyöskentelyä, työssä oppimista, vertaisryhmätyöskentelyä, välitehtäviä ja verkkoopiskelua.

NQF-taso
6

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN
Mikäli opiskelijalla on jo osaamista, joka on erikoistumiskoulutuksessa tavoitteena, voi opiskelija
portfoliolla osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa ja suunnata siten oppimistaan niihin osa-alueisiin
syöpäpotilaan hoitoketjun asiantuntijuudessa, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Osaaminen
arvioidaan opiskelijakohtaisesti ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) räätälöidään
opiskelijakohtaisesti niin, että osaamisen arvioinnin perustana on erikoistumiskoulutuksessa määritelty
osaaminen.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutuksen laadunvarmistus koostuu valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta, työpaikkojen
kanssa tehtävästä yhteistyöstä, opiskelijapalautteesta ja näytöistä. Opetussuunnitelmat
oppimistavoitteineen, toteutussuunnitelmineen ja arviointikriteereineen on laadittu valtakunnallisessa
ammatti- korkeakouluverkostossa ja työelämän edustajien kanssa vuonna 2017. Opiskelijapalautetta
kootaan säännöllisesti sekä tietopuolisesta että työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta. Lisäksi opiskelijan
osaamisen kehittymisen arvioinnissa käytetään itsearviointimittareita. Sekä opiskelijoilta että
työnantajilta saatu palaute käsitellään valtakunnallisessa ohjausryhmässä ja alueellisissa
neuvottelukunnissa.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014