OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU -ERIKOISTUMISKOULUTUS > SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU -ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
             
Syöpäpotilaan moniammatillisen hoito- ja palvelukokonaisuuden laatu ja hoidon vaikuttavuus 8
Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja diagnostiikka 2
 
   
Syövän hoito, seuranta ja ohjaus 6
 
   
Moniammatillinen yhteistyö ja asiantuntijuuden kehittyminen 2
181356.56.52.52.5
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
             
Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3
 
   
Syöpäpotilaan elämänlaatu, psykososiaalinen tuki ja ohjaus 3
 
   
Palliatiivinen hoito 3
 
   
Syöpäpotilaan toimintakyky ja kuntoutus 3
 
   
Kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus 3
 
   
Sisäinen sädehoito - moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus 3
 
   
Suusyöpää sairastavan potilaan moniammatillinen hoito ja ohjaus 3
 
   
Potilas- ja työturvallisuus syöpäpotilaan hoidossa ja ohjauksessa 3
 
   
Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3
 
   
270270013.513.5
60 / 4560 / 1360 / 3260 / 6.560 / 6.560 / 1660 / 16

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen käytyään opiskelija:
· Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla.
· Osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä
· Osaa arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa.
· Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
· Kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä/digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja sen edellytyksiä.
· Hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa.
· Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan.
· Toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa.
· Osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen.

KOHDERYHMÄ
Ammatilliset erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työkokemusta omaaville sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, suuhygienisti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan.

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014