OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen 2
Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen 5
Kotikuntoutus SOTE-palvelujärjestelmässä 4
Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät 5
Teknologia kotikuntoutuksessa 4
Kehittämistehtävä 10
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisessa yhteistyössa. Mukana on ollut edustus JAMKista, Metropoliasta, XAMKista, OAMKista ja TAMKista.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen tuottama asiantuntijuus muodostuu seuraavista osaamisista:
• asiakasosaamisesta, jossa yhteisinä lähtökohtina ja ydinkäsitteinä ovat asiakkaan arki ja toimijuus sekä asiakkaan kuntoutumisen edistäminen asiakkaan yksilöllisten voimavarojen, merkitysten ja tarpeiden näkökulmasta osana asiakkaan elämänkulkua ja toiminta- ja elinympäristöä,
• kuntoutuksen toimintamalleihin ja palvelujärjestelmään liittyvästä osaamisesta, joka sisältää asiakaslähtöisten vaikuttavien toimintatapojen ja kuntoutuspalveluiden innovatiivisen kehittämisen ja uudistuvan SOTE-palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja rahoituksen keskeisten elementtien tuntemuksen,
• kotikuntoutuksen- ja kuntoutumisen prosessiosaamisesta, johon liittyvät kuntoutustarpeen tunnistamisen ja arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin ja kuntoutumisen tukemiseen liittyvien lähestymistapojen hallinta sekä kotikuntoutuksen työmenetelmien osaamisesta kuten laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen, ohjauksen ja dialogisten menetelmien hallinnasta kuntoutustyössä,
• etäkuntoutus- ja teknologiaosaamisesta sisältäen: (a) sähköisten palvelujen, etäteknologian, virtuaalisuuden, robotiikan, sensoriteknologian ja pelimaailman hyödyntämismahdollisuuksien kriittisen arvioinnin kuntoutuksen näkökulmasta. (b) sisältäen asiantuntijuuden toimia yhteistyössä suunnittelu- ja käyttöönottotoimijoiden kanssa.
• moniammatillisen yhteistyöhön ja asiakasymmärrykseen liittyvästä osaamisesta, joka muodostuu oman ammatillisen asiantuntijuuden jakamisesta yhteistoimijuudessa sekä muiden ammattiryhmien osaamisen tunnistamisesta, vuorovaikutus-, konsultaatio- ja verkostotyöskentelyosaamisesta sekä toimimisesta yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja
• kehittämisosaamisesta sisältäen kuntoutuksen vaikuttavuus- ja laatuosaamista sekä muutostyön osaamista liittyen muutosprosessien läpiviemiseen, ja palvelumuotoiluosaamisesta, jossa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa hyödyntäen muotoilun menetelmiä.

KOHDERYHMÄ
Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työntekijöille.

NQF-taso

Syventävä erityisosaaminen kotikuntoutuksen osa-alueella (7)
• osaamisen syventäminen kotikuntoutuksen teoreettisista perusteista,
• valmius toimia kotikuntoutuksen kehittäjänä osana moniammatillista toimintakulttuuria,
• moniammatillisen kotikuntoutuksen mallien ja tuotteiden kehittämis-, pilotointi- ja arviointiosaaminen yhteistoiminnallisen tiedon tuottamisen osaaminen

Laajentava osaaminen moniammattisella osa-alueella (6)
• kotikuntoutuksen monialaisen teoreettis-käsitteellisen tietoperustan omaksuminen,
• eri alojen tietoperustan yhdistäminen analyyttisesti ja kriittisesti,
• SOTE-toimintaympäristön muutosten ennakointi ja kehittäminen tulevaisuuden näkökulmasta,
• verkostomainen asiantuntijuus ja verkostoissa toiminen,
• luovien, yli eri alojen menevien ratkaisujen tekeminen

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014