OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > KORJAUSRAKENTAMISEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > KORJAUSRAKENTAMISEN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Korjausrakentamisen suunnittelu 6              
Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5              
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3              
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3              
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3              
Työelämälähtöinen projektityö 10              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan:
1. Koulutuksen suorittanut ymmärtää ja hallitsee korjausprosessin kokonaisuutena.
2. Koulutuksen suorittanut ymmärtää ja hallitsee korjausrakentamishankkeen kokonaisuuden hallinnan ja pystyy kehittämään toimintaa siten, että varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankeen lopputulos.
3. Koulutuksen suorittanut ymmärtää rakennusfysikaalisia ilmiöitä suhteessa toisiinsa; henkilö omaa kertaluokkien tajun.
4. Koulutuksen suorittanut hallitsee korjaushankesuunnittelun periaatteet.
5. Koulutuksen suorittanut kykenee suunnittelijana korjaushankkeiden suunnittelutehtävissä määrittelemään kuhunkin hankkeeseen parhaiten sopivat tekniset ratkaisut, joilla tilaajan asettamat vaatimukset täyttyvät.
6. Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan työmaan toteutuksen valvontatehtävässä. Hän ymmärtää aikataulutuksen merkityksen ja kykenee huomioimaan työturvallisuusmääräykset ja –ohjeet.
7. Koulutuksen suorittanut osaa kehittää korjausrakentamisen menetelmiä.
8. Koulutuksen suorittanut hallitsee kustannustehokkuuden ja –laskennan periaatteet korjausrakentamisessa. Hän hallitsee hankeen budjetoinnin ja rahoituslaskentaa.
9. Koulutuksen suorittanut osaa viestiä monitasoisessa laajassa verkostossa ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyden korjausrakentamisen hankkeessa.
10. Koulutuksen suorittanut osaa toimiessaan kiinteistöjen tilaajaorganisaatioissa rakennuttaja- ja valvontatehtävissä johtaa ja valvoa korjaushankkeen toteutusta siten, että tilaaja saavuttaa hankkeen lopputulokselle sekä aikataululle ja kustannuksille asettamansa tavoitteet.
11. Koulutuksen suorittanut toimiessaan korjaushankkeen rakentamisvaiheen toteuttajan tehtävässä kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan korjaustyöt siten, että määritelty lopputulos saavutetaan

KOHDERYHMÄ
Kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet rakennusalan ammattilaiset; pääsääntöisesti henkilöt, joilla on aiempi rakentamisen alueen (rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tai talonrakennus- tai LVI-alan) ylempi korkeakoulututkinto, arkkitehti-, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

NQF
Taso 7

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014