OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > KYBERTURVALLISUUDEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > KYBERTURVALLISUUDEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Kyberturvallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 5
 
   
Tietojärjestelmien turvallisuus ja uhkamallinnus 5
 
   
Puolustettavissa oleva tietoverkko 5
 
   
Tietosuoja ja kyberturvallisuuteen liittyvä juridiikka 5
 
   
Tietojärjestelmien kyberturvallisuustestaus 5
 
   
Kehittämistehtävä 5
3017.512.58.758.756.256.25
60 / 3060 / 17.560 / 12.560 / 8.7560 / 8.7560 / 6.2560 / 6.25

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Opinnot suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot kyberturvallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Hän kykenee parantamaan yrityksen kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, suojaamaan järjestelmiä ja tietoa erilaisilta uhkilta. Hän kykenee laatimaan yritykselle kyberturvallisuuspolitiikan sekä todentamaan sen mukaiset vaatimukset käytännössä. Tavoitteena on parantaa niin pienten, keskisuurten kuin suurien yritysten henkilöstön kyberturvallisuustietämystä ja -valmiuksia.

KOHDERYHMÄ
Koulutus suunnataan työelämässä toimiville tai toimineille ict-alan ammattilaisille, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Koulutukseen osallistuvalla odotetaan olevan alempi korkeakoulututkinto (tietotekniikka tai tietojenkäsittely) tai vastaavan tasoiset tiedot ja valmiudet.

NQF-TASO
7

SUORITUSAIKA
Tavoitteellinen suoritusaika on 12 kuukautta.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014
Englan