OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > HUOMISEN MATKAILUKOHDE -ERIKOISTUMISKOULUTUS > HUOMISEN MATKAILUKOHDE -ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Elämysten tuotteistaminen ja markkinointi 5              
Ansaintalogiikka 5              
Matkailualan digitalisaatio 5              
Ennakointi 5              
Kansainvälistyminen 5              
Kehittämistehtävä 5              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi.

A. Kansainvälistyminen
Opiskelija osaa:
- hoitaa kansainvälisiä asiakassuhteita
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä
- hyödyntää kansainvälistymiseen liittyvää tutkimustietoa

B. Elämysten tuotteistaminen ja markkinointi sekä arvonluonti
Opiskelija osaa:
- käyttää palvelumuotoilun keinovalikoimaa matkailupalvelujen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa
- ohjeistaa asiakasrajapinnassa tapahtuvia toimintoja
- tunnistaa erilaisten asiakassegmenttien tarpeet ja odotukset
- hyödyntää asianmukaista tutkimustietoa matkailupalvelujen kehittämisessä
- hyödyntää elämystalouden periaatteita kehittämistoiminnassa

C. Matkailualan digitalisaatio
Opiskelija osaa:
- johtaa markkinointia ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
- hyödyntää asianmukaista tutkimustietoa erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa
- ohjata toimintoja matkailualan kannalta olennaisissa digitaalisissa verkostoissa
- hyödyntää pelillisyyttä markkinoinnissa
- arvioida erilaisia matkailualaan liittyviä mobiilisovelluksia
- ohjeistaa maineen hallintaa verkossa

D. Ennakointi
Opiskelija osaa:
- hyödyntää tutkimustietoa tulevien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
- tehdä suunnitelman oman liiketoiminnan tuotteitten kehittämiseksi
- ennakoida tulevaisuuden tarpeita
- hyödyntää palvelumuotoilua tulevaisuuksien ennakoinnissa

E. Ansaintalogiikka
Opiskelija osaa
- hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja toteuttamissa erilaisia ansaintamalleja tuloksekkaasti
- ohjeistaa erilaisten ansaintamallien käyttöä
- soveltaa digitalisaatioon ja mobiilisovelluksiin liittyvien ansaintalogiikoiden erityispiirteitä

Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen hankkeen, jossa hän osoittaa koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisen asiantuntemuksen.

KOHDERYHMÄ
Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

NQF-TASO
7

SUORITUSAIKA
Tavoitteellinen suoritusaika on 9 kuukautta.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YHTEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET (voimassa 1.1.2015 lähtien)

• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014