CURRICULA > > BASIC STUDIES IN UNIVERSITY PEDAGOGICS > BASIC STUDIES IN UNIVERSITY PEDAGOGICS (25 CR)

Basic Studies in University Pedagogics (25 cr)

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
Basics of University Pedagogics
             
Theoretical Basis for University Teaching and Learning 5
 
   
Planning, Implementation and Evaluation of Teaching 5
 
   
101005500
Guidance and Teaching Training
             
Curriculum Work and Teaching Training 10
 
   
Guidance in University Education 5
 
   
15015007.57.5
60 / 2560 / 1060 / 1560 / 560 / 560 / 7.560 / 7.5

Yliopistopedagogiikan perusopinnot koostuvat kahdesta moduulista:
Yliopistopedagogiikka I (10 op)
Yliopistopedagogiikka II (15 op)
TAVOITTEET
Perusopintojen tavoitteena on, että osallistuja tiedostaa ja osaa kuvata omia oppimiseen ja
opetukseen liittyviä käsityksiään ja opetustapojaan. Hän hallitsee yliopistopedagogiikan
peruskäsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään. Osallistuja kykenee
arvioimaan omaa toimintaansa opettajana ja sen yhteyttä opiskelijoiden opiskeluun ja
oppimiseen. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa opetustaan konstruktiivisesti linjakkaan
opetuksen mallin mukaisesti. Osallistuja perehtyy myös oman laitoksensa opetukseen ja
osaa arvioida omaa opetustaan suhteessa laitoksensa opetukseen. Lisäksi hän saa
valmiuksia osallistua laitoksen opetuksen kehittämistyöhön. Hän hahmottaa omaa
toimintaansa ohjaajana opiskelijaan kohdistuvissa ohjausprosesseissa ja osaa huomioida
oppimisen erityiskysymyksiä omassa työssään. Osallistuja reflektoi omaa opettajuuttaan,
hahmottaa oman opetuksensa kehittämiskohteita ja saa välineitä opetuksensa jatkuvaan
kehittämiseen. Lisäksi hän osaa arvioida oman opetuksensa ja opettajuutensa
kehittymistä. (not translated)