CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > SEKSUAALINEUVONTA TÄYDENNYSKOULUTUS, 30 OP (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
8
8
7
7
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

1 SEKSUAALINEUVONTAKOULUTUKSEN TARVE

Seksuaaliterveyden edistäminen on terveyden edistämisen merkittävänä sisältöalueena toimintaa linjaavissa kansainvälisissä ja kansallisissa toimintaohjelmissa sekä strategioissa.
STM:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (2007-2011) mukaan seksuaalineuvontaa tulee olla saatavissa integroituna normaaleihin terveydenhuollon palveluihin ja neuvonnan tulee toteutua tasa-arvoisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Sairaanhoitopiireissä seksuaalineuvojakoulutuksen käyneitä tullaan tarvitsemaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden yhteyshenkilöiksi, alueellisissa työryhmissä seksuaaliterveyden edistäjiksi ja antamaan seksuaalineuvontaa asiakkaille. Terveyskeskuksiin, sairaanhoidon vastaanottotoiminnan lisäksi, uuden neuvolatoimintaa koskevan asetuksen mukaan (380/2009) seksuaaliohjausta, - kasvatusta ja - neuvontaa on tarjottava äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu – ja opiskeluterveydenhuollossa. Perhetyön ja lastensuojelun piirissä toimivat sosiaalialan ammattihenkilöt tarvitsevat myös osaamista tunnistaa, ottaa puheeksi ja tarvittaessa ohjata eteenpäin mm. seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita asiakkaita. Myös kolmannelle sektorille tarvitaan seksuaalineuvontaan ammattitaitoista henkilöstöä (mm. kuntoutus, maahanmuuttajat, seksuaalinen monimuotoisuus). STM:n toimintaohjelman mukaan jokaisessa terveyskeskuksessa koosta riippuen tarvitaan minimissään 1-3 seksuaalineuvojaa.
Seksuaalineuvonnan ja – kasvatuksen palvelutarve on kasvava. Seksuaalisten toimintahäiriöiden yleisyys, parisuhdeongelmat ja nuorten seksuaaliterveyden edistäminen sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy ja hoito synnyttävät tarvetta erityisosaamiseen. Oikea-aikaisella asiantuntevalla seksuaalineuvonnalla ja seksuaalikasvatuksella ongelmia voidaan estää, hoitaa ajoissa ja saada näin aikaan taloudellista säästöä. Toimintaohjelman loppuarviointiseminaarin (12/2011) johtopäätös oli, että toimintaohjelman aikana oli saatu aikaan merkittäviä uudistuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi Suomessa.
Edistä.ehkäise,vaikuta – seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Toimintaohjelman painopistealueita ovat lapset ja nuoret, miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys, monikulttuurisuus ja hyvä syntymän hoito. 2014.THL.Opas 33.

2 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Ammattikorkeakoulujen koulutussuunnittelutyö noudattaa eurooppalaisia ja kansallisia korkeakoulutusta koskevia säädöksiä ja linjauksia. Mm.
• koulutustarpeen alueellinen ennakointi
• European Qualification Framework
Lisäksi Seksuaalineuvontakoulutuksen suunnittelutyötä linjaavat erityisesti:
• STM:n 2007 julkaisema kansallinen Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2007-2011.


• THL:n 2014 julkaisema Edistä,ehkäise,vaikuta – Seksuaali-ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020.
• Pohjoismaisen seksologisen yhdistyksen (Nordic Association for Clinical Sexology = NACS) yhteistyönä työstetyt koulutuskriteerit
Suoritettuaan vähintään 30 op seksuaalineuvonnan opintoja sekä työnohjausta 16t, voi hakea Suomen seksologiselta seuralta auktorisoitua Seksuaalineuvoja nimikettä. (http://www.seksologinenseura.fi/)

Pohjoismainen seksologian koulutusrakenne:
Seksuaalineuvonta ja –ohjaus, 30 op, taso I
• Täydennyskoulutus, Seksuaalineuvojakoulutus, Seksuaalineuvojan auktorisointi (Suomen seksologinen seura)
Lyhytterapia, 30 op, taso II
• Täydennyskoulutus, Seksuaaliterapiakoulutus, Seksuaaliterapia, erityistaso (NACS)
Intensiiviterapia, 90 op, taso III
• Seksuaaliterapeutti (NACS), Kliininen seksologi (NACS), Seksuaalipedagogi (NACS)


3 KOULUTUKSEN TEEMAT

• Seksuaalineuvonnan eettisyys, ammatillisuus ja oman osaamisen kehittymien, 8 op.
Tavoite:
• osaa kuvata ja reflektoida omaa eettistä ja ammatillista toimintaansa seksuaalineuvontatyössä ja kykenee työskentelemään oman ammattialansa sekä NACS:n eettisten ohjeiden mukaisesti
• pystyy analysoimaan seksuaalikysymyksiin liittyviä asenteitaan ja rajojaan
• pystyy käsittelemään omaa seksuaalisuuttaan
• tunnistaa omat oppimis- ja kehittymistarpeensa sekä voimavaransa
• osaa tarkastella reflektiivisesti omaa ammatillista kehittymistään itsearvioinnin, vertais-, ryhmä- ja asiantuntija-arvioinnin kautta
• käyttää HOPS:ia ja portfoliota oman opiskelunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja oman osaamisen kehittymisen arvioinnissa

• Seksuaalineuvonnan tietoperusta, 8 op.
Tavoite:
• osaa kuvata kulttuuritaustan ja yhteiskunnallisen tilanteen kehityksen merkityksen ihmisen seksuaaliseen hyvinvointiin
• tunnistaa ihmisen seksuaalikehityksen, seksuaalisuuden moninaisuuden ja ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset elämänkaaren eri vaiheissa
• osaa soveltaa seksuaaliterveyden keskeistä monitieteellistä tietoperustaa omassa seksuaalineuvonta- ja kasvatustyössään
• tunnistaa vammaisuuden, vammautumisen ja sairauden sekä seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset yksilön seksuaalisuuteen

Seksuaalineuvonnan menetelmät, 7 op
Tavoite:
• osaa käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä PLISSIT-mallin I-II sekä osittain III tasoilla ja pystyy integroimaan keskeisimmät seksuaalikasvatuksen perustiedot oman ammattinsa palvelutarjontaan
• kykenee tukemaan ja edistämään asiakkaiden/potilaiden seksuaaliterveyttä
• tunnistaa oman ammatillisen roolinsa seksuaalikysymysten kohtaamisessa ja osaa ohjata asiakkaat/potilaat tarvittaessa eteenpäin.

Seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä, 7 op
Kehittämistehtävän aiheen opiskelija valitsee oman taustayrityksensä tai –organisaationsa kehittämistarpeiden ja/tai omien henkilökohtaisten kehittymistavoitteidensa pohjalta.

Tavoite:
• osaa kuvata työelämän seksuaaliterveyden edistämisen kehitysnäkymiä sekä niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka ohjaavat aihepiirin työelämän kehittymistä nyt ja lähitulevaisuudessa
• osaa suunnitella ja toteuttaa seksuaalineuvontaan liittyvän kehittämistehtävän työpaikalla
• kykenee tuottamaan kehittämistehtäväraportin ammattikorkeakoulun kirjallisten ohjeiden mukaisesti
• kykenee esittelemään kehittämistyönsä keskeiset asiat koulutusryhmälleen ja työyhteisölleen
• pystyy käyttämään tietoteknisiä tiedonhankintamenetelmiä, jotka mahdollistavat pääsyn seksuaaliterveyden edistämisen ja seksuaalineuvonnan uusimpaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkittuun tietoon

4 OSAAMISEN KEHITTYMISEN ARVIOINTI JA NÄYTÖT

Osaamisen näytöt ovat osa opiskelua ja osaamisen kehittymisen arviointia. Näytöillä arvioidaan seksuaalineuvonnan osaamisen todentamista osaamistavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa määriteltyä osaamista erilaisin, yhteisesti sovituin näytöin (portfolio, seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä, asiakascaset/työpaikkakoulutukset, seksuaalineuvontatilanne, ryhmätentti, luettu kirjallisuus).
1. Näyttö: Ammatillisen kasvun portfolio
• oman osaamisen ja kehittymisen, ammatillisuuden ja eettisyyden reflektointia ja arviointia. Esitetään viimeisinä päivinä ryhmälle
• toteutustapa vapaa
2. Näyttö: Seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä
• seksuaalineuvonnan kehittämistehtävän suunnitelma, raportointi ja esitys.
3. Näyttö: Asiakascase/työpaikkakoulutus
• asiakascaset PLISSIT-I-II (III) tasoilla, 30 neuvontatilannetta (yksilöohjaus/ ryhmäohjaus/neuvonta)
4. Näyttö: seksuaalineuvontatilanne
- voi olla: livetilanne Tampereen alueella/koululla
- videoitu tilanne (kännykkäkamera)
5. Näyttö: Ryhmätentti, pienryhmissä, koulutuksen loppupuolella
6.Näyttö: kirjallisuusluettelo, 2000 sivua luettua alan kirjallisuutta

5 KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN

Yksilöllinen oppimisprosessi perustuu henkilökohtaiseen oppimis- ja osaamisen näyttösuunnitelmaan. Koulutuksen alussa opiskelija tekee osaamiskartoituksen pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka kautta avautuu oppijan oma motivaatio ja asiantuntijuuden kasvun tavoitteet.
Laajuudeltaan opinnot ovat 14 lähiopetuspäivää, 810 tuntia, 30 op. Sekä tämän lisäksi 16 tuntia työnohjausta, jotka sovitaan erikseen. Työnohjaus ei ole pakollinen.
Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalle 27 tuntia työtä. Opintojen ohjeaika on 30 opintopisteen osa-aikaopiskelussa vuosi.
Ohjattua opetusta 205,5 h (7.5 op)
• lähiopetuspäivät 14 kpl, 112h (4op)
• yksilö tai ryhmämuotoista vastuuopettajaohjausta, Hops-, ja kehittämistehtäväohjausta sekä osaamisen näyttöjä 90,5h (3.5 op)
Työssä tapahtuva ja itsenäinen tietopuolinen oppiminen 607.5h (22.5 op)
• dokumentoitua asiakastyöskentelyä, työyhteisössä tai muualla pidetyt koulutustilaisuudet, muu itsenäinen työskentely 202.5h (7.5 op)
• itsenäinen- ja verkkotyöskentely, kirjallisuuteen perehtyminen (vähintään 2000 sivun verran) 216h (8 op)
• seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä 189h (7 op)
Koulutuksen lähiopetuspäivät:
2019 syksy: 11.10 ja 12-13.12 = 3 lähiopetuspäivää. 2020 kevät ja syksy 2020, 11 lähiopetuspäivää sovitaan ryhmän kanssa yhdessä 11.10. (not translated)