CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES > MASTER'S DEGREE IN SOCIAL SERVICES
Master’s Degree ...

Master's Degree in Social Services

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Professional Studies
                     
Theories of Social Work and Social Work Approaches 5
 
   
       
Changing Operational Environment and Health and Social Service System 5
   
     
   
Case Management of Social Services, Network, Multiprofessionality 10
   
     
   
Contemporary Social Work research related to deprivation 5
 
   
       
International and Multicultural Social Work 5
   
     
   
3001020055101000
Common Master Studies
(Select 10 cr)
   
     
   
Evidence-Based Practice 5
   
     
   
Quantitative Research Methods, Effectiveness (incl. SPSS) 5
   
     
   
Qualitative and Action-based Research and Development Methods 5
   
     
   
Future Research, Foresight and Innovation 5
   
     
   
Customer Relationship Management 5
   
     
   
Project Competence 5
   
     
   
Technology Know How Management 5
   
     
   
Business in Social and Health Care 5
   
     
   
The Development of Activities through Service Design 5
   
     
   
55005500027.527.500
Management of Welfare Services
Leadership and HRM 5
   
     
   
Foundations of Financial Management 5
   
     
   
Strategy and Change Management, as well as Communication 5
   
     
   
25552052.52.510102.52.5
Elective
(Select 5 cr)
 
   
       
Thesis
Research Prosess and Research Methods 5
 
   
       
Master Thesis Seminars 7
   
     
   
Independent Study of Thesis, Presentation of Thesis 15
 
   
Academic English and Negotiation Skills 3
   
     
   
42.522.51527.522.57.57.513.7513.7511.2511.25
60 / 152.560 / 27.560 / 3060 / 122.560 / 27.560 / 1560 / 1560 / 61.2560 / 61.2560 / 13.7560 / 13.75
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus http://www.tamk.fi.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA JA YDINSISÄLTÖ
Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa laajimman kokonaisuuden.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tutkinto on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.
Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen sekä toimintaympäristön ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Toisen vuoden keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin. (not translated)