CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Development and Management of Health Care and Social Services

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3
Search: cr 1 2 3 1A 1S 2A 2S 3A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
                                   
Management in Social Services and Health Care
                                   
Operational Environment of Social and Health Care 5
   
     
           
Development, Management, and Quality of Organization 6
   
     
           
Strategic Management 4
   
     
           
Clientship Management 4  
     
           
       
Process Management 7
   
     
           
Management of Economy 8
   
       
       
Personnel Management 6  
     
           
       
Research and Development
                                   
Research Process and Research Methods 3
   
     
           
Scientific Writing and Presentation Skills 2
   
       
       
Research and Development of Working Life 5
   
     
           
Systematic Literature Review 5
   
     
           
4015017.522.515008.88.811.311.37.57.50000
FREE-CHOICE STUDIES
(Select 5 cr)
                                   
MASTER'S THESIS
                                   
MASTER'S THESIS
                                   
Seminars 6
     
         
           
Thesis Seminars 3  
     
           
       
Independent Work 15
   
       
       
Presentation Seminar 6  
     
           
       
13.516.50013.516.500006.756.758.258.250000
60 / 53.560 / 31.560 / 060 / 17.560 / 3660 / 31.560 / 060 / 060 / 8.860 / 8.860 / 18.0560 / 18.0560 / 15.7560 / 15.7560 / 060 / 060 / 060 / 0
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on urakehityssuuntautunut, kehittämisosaamisesta kiinnostunut ja / tai johtamistaitojen syventämistä haluava. Koulutusohjelman suorittaminen antaa valmiudet toimia eri tasoisissa johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuksia uusiin ja entistä haastavimpiin työtehtäviin sekä uralla etenemiseen.

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijalle tietoja ja taitoja, joiden avulla opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaa tilaa omaan organisaatioonsa sovittaen. Opiskelijan taidot, ymmärrys ja näkökulmat laajenevat opiskelujen aikana johtajuudesta. Johtaminen aletaan nähdä mahdollistamisena ja toisten kasvun tukemisena, päämääräsuuntautuneena toimintana. Johtamisen opetuksen painopisteenä on strateginen johtaminen, jota koskeva tietämys vaikuttaa sekä yritysten liiketoiminnallisiin tavoitteisiin että toimintatapoihin, joilla tavoitteisiin päästään. Opiskelija osaa johtaa organisaationsa strategiatyötä, opettaa strategian mukaista toimintaa, mitata toiminnan suuntaa BSC:n avulla ja kehittää sitä palautteiden perusteella.

Koulutusohjelman ydinosaaminen muodostuu syventävistä opinnoista (johtaminen sosiaali- ja terveysalalla sekä tutkiminen ja kehittäminen), vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Koulutusohjelma on työelämälähtöinen ja sisältää sekä työelämästä nousevia että työelämään sovellettavia tehtäviä. Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena, tiimi- ja itsenäisenä työskentelynä sekä projekti- ja verkkotyösken-telynä. Opiskeluoikeus on 2,5 vuotta. Aikaisempien opintojen ja johtamiskokemuksen perusteella (esim. oh:na toimiminen ja johtamisen erikoistumisopinnot) voi hakea opintojen hyväksilukua.

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. (not translated)