CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, PART-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION, PART-TIME STUDIES, TAMPERE
Bachelor’s Degree, Part-Time Studies ...

Degree Programme in Business Administration, Part-time Studies, Tampere

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Basics of Business Skills
                                                 
Skills and Competences for Working Life 10
     
           
                       
Basic Functions of a Firm 10
     
           
                       
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
250002500000012.512.5000000000000
Product and Service Development
                                                 
Start-up of Business 5
       
             
                   
Planning Services and Service-based Business Models 5
       
             
                   
Innovation Skills for Business 5
       
             
                   
Communication in Business 5
       
             
                   
20000020000000010100000000000
Economy Supporting Thriving Business
                                                 
Producing and Interpreting Financial Information 10  
       
               
               
Responsible Business 10  
       
               
               
Practical Logistics as a Success Factor of a Company 5  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
21st Century Sales and Marketing
                                                 
Customer-oriented Marketing Planning 10  
         
                 
           
Digital Systems in Marketing 5  
         
                 
           
Succesfull Sales Work and Customer Service 5  
         
                 
           
Research as a Tool 5  
         
                 
           
Professional Swedish for BBA Studies, Written 3  
         
                 
           
Professional Swedish for BBA Studies, Spoken 2  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Sales Management
                                                 
Go to Market 5    
         
                   
       
Building B2B Relationships and Solutions Selling 5    
         
                   
       
Management of Sales, Sales Team and Customer Relationships 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Optional Study Modules
(Select 25 cr)
                                                 
Possibilities of Internationalization
                                                 
Challenges of Global Economy 5    
           
                     
   
International Sales 5    
           
                     
   
Methods and Possibilities of International Business 5    
           
                     
   
Networking Skills in International Business 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
Management and Leadership
                                                 
Personnel Management and Wellbeing at Work 5    
           
                     
   
Diversity Management 5    
           
                     
   
Leadership Forum 10    
           
                     
   
Leadership in Future 5    
           
                     
   
Other Optional Business Studies
(Select 25 cr)
                                                 
00500000005000000000000252500
FREE-CHOICE STUDIES
(Select 15 cr)
                                                 
PRACTICAL TRAINING
(Select 30 cr)
                                                 
Practical Training 1 15
     
         
 
                   
Practical Training 2 15      
           
                       
1500155100000155055000000007.57.5
BACHELOR'S THESIS
                                                 
Getting Started on the Thesis 5      
           
                       
Writing up the Thesis 10      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 5560 / 7560 / 3060 / 3060 / 3060 / 2560 / 3060 / 2560 / 5060 / 3060 / 17.560 / 12.560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 2560 / 2560 / 1560 / 15
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

OSAAMINEN
Liiketalouden koulutuksesta valmistuneella tradenomilla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisön osaamista. Koulutuksesta valmistuneella on erityisesti myyntityön sekä kansainvälisten toimintojen tai johtamis- ja esimiestyön erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisissa verkostoissa toimialansa kehittäjänä.

ARVOPERUSTA
Ohjelman arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa sekä oman että ryhmän osaamisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

VUOSITAVOITTEET
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien ja it-työkalujen käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. Opiskelija osaa toimia sekä työyhteisön että opiskeluyhteisön aktiivisena jäsenenä.

Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän osaa hyödyntää erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja hallitsee tuloksellisen myyntityön periaatteet. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet, taloushallinnon perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti.Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toimia myyntityön ammattilaisena ja kehittäjänä. Valintansa mukaan hän osaa edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai hän osaa toimia johtamis- ja esimiestehtävissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Koulutuksesta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erilaisiin liike-elämän asiantuntijatehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille tai he voivat ryhtyä yrittäjiksi. Tästä ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön, johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta.

RAKENNE
Ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

KESKEISET AIHEET
Moduulien eli opintokokonaisuuksien nimet kuvaavat ohjelman keskeisiä aiheita. Ne ovat
Liiketoimintaosaamisen perusteet
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
21th Century Marketing
Myyntityö ja sen johtaminen
Kansainväliset mahdollisuudet (vaihtoehtoinen)
Johtaminen ja esimiestyö (vaihtoehtoinen)

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan valmentavana monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen mahdollisesti myös opiskelijoiden järjestämää vapaaehtoista iltaohjelmaa. Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ohjattua opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Yhteisiä verkkotapaamisia on yhtenä iltana viikossa.

Lähitapaamisten sisältö muodostuu seuraavista osista:
- oppimistehtävän avausistunto, jolloin opiskelijat muodostavat opettajan esittelemästä lähtökohdasta itselleen uuden oppimistehtävän ja sille tavoitteet
- dialogi- ja pajatyöskentely, johon opettaja ja/tai opiskelijat valmistelevat alustuksen ja aihetta tukevat työtavat oppimisprosessien etenemisen mukaisesti (esim. esitys, video, yrityskäynti, vierailija,tiimityö jne.)
- harjoitustyöpaja, jossa tehdään konkreettisia harjoituksia, esim. budjetointia taulukkolaskentaohjelmalla
- kielipaja, jolloin opitaan joko ruotsin- tai englanninkielistä viestintää opettajan ohjauksessa
- oppimistehtävän purkuistunto, jossa tehtävänä ollut aihe käsitellään tiimissä opettajan ohjauksessa ja annetaan palaute.

Etäopiskelun aikana opiskelija oppii seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- online-verkkoluennot tai muut verkkotapaamiset sovittuna ajankohtana hyödyntäen etäyhteyttä, yleensä yksi ilta/viikko
- itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla: luentotallenteet, verkkotehtävät
- moduulin aiheeseen liittyvien harjoitusten tekeminen
- moduulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen ja esseen kirjoittaminen
- moduuliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua esim. työpaikalla sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely.

AVOIMEN AMKIN OPISKELIJAT
voivat osallistua mihin tahansa opintojaksoon, jos ryhmässä on tilaa ja edeltävät opinnot antavat siihen mahdollisuuden.

HYVÄKSILUKEMINEN
Soveltuvia aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Hyväksilukumahdollisuudet selvitetään opettajatuutorin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden kuluessa. Hyväksilukuhakemukset tehdään TAMKin intrasta löytyvään järjestelmään.
Jos opiskelijalle on muun aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta kertynyt opetussuunnitelman sisältöjä vastaavaa osaamista, hän voi osoittaa osaamisensa erilaisilla näytöillä ja saada siten aikaisemmin hankitun osaamisensa sisällytettyä tähän tutkintoon. Tämä ns. AHOT-prosessi käydään läpi ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden edetessä. Osaamisen osoittamisen näyttötavoista sovitaan kyseisistä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa TAMKin AHOT-periaatteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO
Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kv-opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihto sopii 2. - 4. vuoden aikana toteutettavaksi. Vaihdossa suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon alkuperäisillä nimillä ja laajuuksilla. Niillä korvataan opinnot, jotka vaihdon aikana olisivat olleet työjärjestyksessä, ellei toisin sovita.

HARJOITTELU
Aikuisopiskelija suorittaa yleensä harjoittelun omassa työssään, jos työ on koulutusohjelman alalta ja se on tradenomityön tasoista.

RUOTSIN KIELI
Korkeakoulututkintoon kuuluva 2. kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito on osoitettava opintojen aikana. Opetussuunnitelmassa tämä sisältyy ruotsin kielen opintojaksoihin. (not translated)