CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, PART-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION, PART-TIME STUDIES (IKAALINEN)
Bachelor’s Degree, Part-Time Studies ...

Degree Programme in Business Administration, Part-time Studies (Ikaalinen)

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Basics of Business Sections
                                                 
Orientation for Business 5
     
           
                       
Communication and It-Skills of a Specialist 5
     
           
                       
The Basics of Business 10
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Product and Service Developement
                                                 
Start-up of Business 5
       
             
                   
Planning Services and Service 7
       
             
                   
Innovation Skills for Business 5
       
             
                   
Communications in Businesses 5
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Economy Supporting Thriving Business
                                                 
Interpreting and Producing Finance Information 10  
       
               
               
Responsible Business 7  
       
               
               
Practical Logistics as the Prosperity Factor of a Company 5  
       
               
               
Professional Swedish for Business Purposes, Written Skills 3  
       
               
               
Professional Swedish for Business Purposes, Spoken Skills 2  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
21st Century Marketing
                                                 
Customer-Oriented Marketing Planning 6  
         
                 
           
Digital Systems in Marketing 5  
         
                 
           
Research as a Tool 5  
         
                 
           
Go to Market 5  
         
                 
           
Professional English for BBA studies 5  
         
                 
           
02600000260000000001313000000
Sales Management
                                                 
Succesfull Sales Work and Customer Care 5    
         
                   
       
Building B2B Relationships and Solutions Selling 5    
         
                   
       
Management of Sales, Sales Team and Customer Relationships 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Possibilities of Internationalization
                                                 
Challenges of Global Economy 5    
           
                     
   
Internationalisation of Business Cultures 5    
           
                     
   
Methods of International Business 5    
           
                     
   
Possibilities of International Business 5    
           
                     
   
Networking Skills in International Business 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Free Elective Studies
(Select 15 cr)
                                                 
Free-Elective Studies 9  
       
               
       
Preparatory Studies, Swedish 3
       
             
                   
Preparation Studies, English 3  
       
               
               
37.54.500334.54.500001.51.51.51.52.32.32.32.30000
Practical Placement
                                                 
Practical Training 1 15
     
         
                   
Practical Training 2 15      
           
                       
1500157.57.50000153.83.83.83.8000000007.57.5
Bachelor's Thesis
                                                 
Basics of Bachelor's Thesis Work 1      
           
                       
Basics of Research 2      
           
                       
Independent Reseach Work for Bachelor's Thesis 10      
           
                       
Raport of Thesis Work 2      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 60.560 / 59.560 / 3060 / 27.560 / 32.560 / 3060 / 30.560 / 29.560 / 3060 / 3060 / 13.860 / 13.860 / 16.360 / 16.360 / 1560 / 1560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Liiketalouden ohjelma
Tradenomi (AMK)
OSAAMINEN
Ohjelmasta valmistuneella on monipuolinen ja laaja-alainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti ja osaa arvioida sekä kehittää osaamistaan. Työyhteisössä hän edistää työhyvinvointia ja toimii rakentavasti. Ohjelmasta valmistununeella on markkinoinnin, palveluyrittäjyyden tai yritystoiminnan kasvattamisen erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisessa työyhteisössä toimialansa kehittäjänä.

ARVOPERUSTA
Ohjelman arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa ja oman sekä ryhmän oppimisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

VUOSITAVOITTEET
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti.
Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa hyödyntää tuloksellisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.
Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua myynnin prosesseja tehostamalla. Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Ohjelmasta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erilaisiin liike-elämän tehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille tai he voivat ryhtyä itse yrittäjiksi. Tradenomit toimivat yleensä ns. asiantuntijatehtävissä. Tästä ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti tuote- ja palveluosaamisen, innovointitaidon, myynnin johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta.

RAKENNE
Ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

KESKEISET AIHEET
Modulien eli opintokokonaisuuksien nimet kuvaavat ohjelman keskeisiä aiheita. Ne ovat
Liiketoimintaosaamisen perusteet;
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen;
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena;
21th Century Marketing;
Myynnin johtaminen;
Kansainväliset mahdollisuudet

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta.
Lähitapaamiset ovat ainakin kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen vapaaehtoisesti myös opiskelijoiden järjestämän iltaohjelman ja yöpymisen. Lähitapaamisten lukujärjestys muodostuu seuraavista osista:
- oppimistehtävän purkuistunto, jossa tehtävänä ollut aihe käsitellään tiimissä opettajan ohjauksessa ja annetaan palaute
- harjoitustyöpaja, jossa tehdään konkreettisia harjoituksia, esim. budjetointia taulukkolaskentaohjelmalla
- rikastuspaja, johon opiskelija tai opiskelijapari valmistelee alustuksen opettajan kanssa sovitusta aiheesta; alustus voi olla muodoltaan esitys, video, yrityskäynti, vierailija tms., ja jatkua keskusteluna, harjoituksina, tiimitöinä, yritysvierailuna tai muin aihetta syventävin keinoin
- kielipaja, jolloin opitaan joko ruotsin- tai englanninkielistä viestintää opettajan ohjauksessa
- oppimistehtävän avausistunto, jolloin opiskelijat muodostavat opettajan esittelemästä lähtökohdasta itselleen uuden oppimistehtävän ja sille tavoitteet
- rikastuspaja, johon opettaja valmistelee sisällöt ja niitä tukevat työtavat aiheen ja oppimisprosessien etenemisen mukaisesti.
Etäopiskelun aikana opiskelija oppii seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- oppimistehtävään liittyvien harjoitusten tekeminen
- modulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen
- moduliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua esim. työpaikalla sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely
- rikastuspajan valmistelu tai muut modulin teemaan liittyvät tehtävät.

AVOIMEN AMKIN OPISKELIJAT
voivat osallistua mihin tahansa opintojaksoon, jos ryhmässä on tilaa ja edeltävät opinnot antavat siihen mahdollisuuden. Osallistuminen edellyttää kaikkiin modulin opintojaksoihin osallistumista, sillä ne toteutetaan integroidusti.

HYVÄKSILUKEMINEN
Soveltuvia aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Hyväksilukumahdollisuudet selvitetään opettajantuutorin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden kuluessa. Hyväksilukuanomukset tehdään TAMKin intrasta löytyvään järjestelmään.
Jos opiskelijalle on muun aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta kertynyt opetussuunnitelman sisältöjä vastaavaa osaamista, hän voi osoittaa osaamisensa erilaisilla näytöillä ja saada siten aikaisemmin hankitun osaamisensa sisällytettyä tähän tutkintoon. Tämä ns. AHOT-prosessi käydään läpi ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden edetessä. Osaamisen osoittamisen näyttötavoista sovitaan kyseisistä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa TAMKin AHOT-periaatteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO
Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kv-opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihto sopii 2. - 4. vuoden aikana toteutettavaksi. Vaihdossa suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon alkuperäisillä nimillä ja laajuuksilla. Niillä korvataan opinnot, jotka vaihdon aikana olisivat olleet työjärjestyksessä, ellei toisin sovita.

HARJOITTELU
Aikuisopiskelija suorittaa yleensä harjoittelun omassa työssään, jos työ on koulutusohjelman alalta ja se on tradenomityön tasoista.
RUOTSIN KIELI
Korkeakoulututkintoon kuuluva 2. kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito on osoitettava opintojen aikana. Opetussuunnitelmassa tämä sisältyy ruotsin kielen opintojaksoihin. (not translated)