CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, PART-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING
Bachelor’s Degree, Part-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
                                                       
Orientation for Engineering Mathematics 3
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
                                                       
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Practical Training 1 6
     
             
                           
170001700000008.58.500000000000000
Basic Studies in Automation Engineering
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                       
Basics of Logical Control 5
       
               
                       
Electric Circuit Theory 1 5
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Basic Course in Swedish for Technical Science 3
       
               
                       
270000270000000013.513.5000000000000
Basics of Electrical Planning
                                                       
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3  
       
                 
                   
Electric Circuit Theory 2 5  
       
                 
                   
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                 
                   
Swedish Language, Written 2  
       
                 
                   
Swedish Language, Spoken 2  
       
                 
                   
Practical Training 2 6  
       
                 
                   
03100003100000000015.515.50000000000
ICT Skills in Automation and Electrical Power Engineering
                                                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3  
         
                   
               
Laboratory Works of Physics 3  
         
                   
               
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Electronics 5  
         
                   
               
Electric Circuit Analysis 3  
         
                   
               
Basics of Electrical Power Systems 5  
         
                   
               
Programmable Control Systems 5  
         
                   
               
0270000027000000000013.513.500000000
Fundamentals of Electric Power ans Control Systems
                                                       
Electrical Planning and Installations in Industry 5    
         
                     
           
Electrical Drives 5    
         
                     
           
Basics of Control Engineering 5    
         
                     
           
Applied Programming 3    
         
                     
           
Leadership and Management 3    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Practical Training 3 6    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Electric and Automation Systems in Industry
                                                       
Electric Power Systems in Industry 5    
           
                       
       
Control Systems for Electrical Motor Drives 5    
           
                       
       
Use and Maintenance of Electric Power Systems 3    
           
                       
       
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 5    
           
                       
       
Methods of Measuring in Industry 5    
           
                       
       
Automation Systems in Industry 5    
           
                       
       
00280000002800000000000014140000
Complementary Studies in Automation and Electric Power Systems
                                                       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5      
           
                         
   
Enterprise Economics and Electricity Market 5      
           
                         
   
Planning of Instrumentation 5      
           
                         
   
Automation Engineering, Laboratory Work 5      
           
                         
   
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
Practical Training 4 12      
           
                         
   
0003500000035000000000000017.517.500
Thesis
                                                       
Bachelor’s Thesis 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Free-choice Studies
(Select 15 cr)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 5960 / 5860 / 5860 / 5060 / 3260 / 2760 / 3160 / 2760 / 3060 / 2860 / 3560 / 1560 / 1660 / 1660 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1560 / 1560 / 1460 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 7.560 / 7.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen
Sähkö- ja automaatiotekniikka ovat laaja-alaisia huipputekniikan aloja, joissa yhdistyvät useiden eri alojen osaamiset. Sähkövoimatekniikassa energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat alan keskeiset toiminta-alueet. Automaatiotekniikkaa hyödynnetään tänä päivänä kaikkialla teollisuudessa, sähkönjakelussa, rakennustekniikassa ja monissa muissa kohteissa. Automaatiossa yhdistyvät tänä päivänä saumattomasti säätötekniikka, mittaustekniikka, tieto-, tietokone- ja ohjelmistotekniikka sekä sähkötekniikka.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen opinnot tuottavat vahvan osaamisen teollisuuden ja energia-alan sähkö- ja automaatiojärjestelmistä. Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan myös laajaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä vahvaa tieto- ja ohjelmistotekniikan hallintaa. Monet sekä sähkö- että automaatioalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, projektiosaamista ja joustavuutta.

Valmistuvien insinöörien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa tulevaisuuden insinöörejä sähkövoimatekniikan ja automaatiotekniikan alojen tehtäviin. Koulutus antaa valmiudet työskennellä laaja-alaisesti sähkövoima- ja automaatioalan teknisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä luo laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa alan erikoisosaamisen kehittämisen työtehtävissä ja jatko-opinnoissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Alalla työllistytään teollisuuteen, suunnittelutoimistoihin, palvelualan ja teknisen kaupan yrityksiin, energia- ja viestintäalan laitoksiin niin kotimarkkinoille kuin kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Tutkinto-ohjelman arvoperusta
Valmistuva insinööri tuntee sähkö- tai automaatioalaan liittyvän vastuun sekä kestävän kehityksen merkityksen alallaan. Häneltä vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkö- ja automaatiotekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet alan työtehtävät edellyttävät kykyä käsitellä, analysoida ja esittää tietoa eri muodoissaan. Aloilla hyödynnetään laajasti nykyaikaisia tietoteknisiä sovellutuksia. Muuttuvan työelämän tarpeet ovat keskeinen lähtökohta koulutuksen sisällöille.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämälähtöisiä mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Osaamisen kehittymistä ja syventämistä tuetaan yhdistämällä teoria monipuolisesti käytäntöön niin laboratoriotyöskentelyssä kuin työelämäharjoittelussa. Monimuotototeutuksessa opetuksen runkona toimivat viikoittaiset lähijaksot, joita tuetaan monipuolisin verkko-opetuksen keinoin.
Osa opinnoista on mahdollista suorittaa työelämälähtöisesti projektiopintoina, mikäli omat työtehtävät soveltuvat yhteen tutkinto-ohjelman tavoitteiden kanssa. Projektiopintojen enimmäislaajuus on 15 op.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa syvennetään sähkö- ja automaatioalan osaamista opinto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Opinnot painottuvat sekä automaatiotekniikan että sähkövoimatekniikan osaamisalueille.
Sähkövoimatekniikan opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat: sähköenergiajärjestelmät, sähkön käyttötekniikka, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnittelu sekä näitä tukevat tekniikat. Automaatiotekniikan opinnoissa keskeisessä roolissa ovat automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1).

Vuositavoitteet:
1. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelija kykenee työskentelemään harjoittelijana yksinkertaisissa sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtävissä alan yrityksessä. Opinnoissa keskitytään opiskeluvalmiuksien ja matemaattis-luonnontieteellisen sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen kehittämiseen.
2. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan tiedot ja taidot työskennellä harjoittelijana sähkö- ja automaatioalan yrityksessä kehittyvät. Hänellä on insinööriosaamisen perustaidot ja hän hallitsee myös sähkö- ja automaatioalan ammatilliset perusteet.
3. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä harjoittelijana insinöörin työtehtävissä. Hänellä on oman ammattialansa perustiedot.
4. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä insinöörin työtehtävissä. Hän on saanut valmiudet kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi. (not translated)