CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN CULTURE AND ARTS, MUSIC > DEGREE PROGRAMME IN MUSIC
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Music

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrument Skills
                                                       
Instrumental Skills 1 16
     
           
                       
Recital 1 16  
       
               
               
Instrumental Skills 2 16    
         
                   
       
Recital 2 16      
           
                       
Accompaniment Instrument as a Tool of Musician 4
     
           
                       
2016161610108888885555444444444444
Music Theory, History and Technology
                                                       
Aural Perception 1 3
     
           
                       
Aural Perception 2 3  
       
               
               
Music Theory and Harmony 3
     
           
                       
Music History 1 3
     
           
                       
Music History 2 3  
       
               
               
Music History, Advanced 1 2    
         
                   
       
Dramaturgy 3  
       
               
               
Arrangement and Basics of Instrumentation 3  
       
               
               
Information Technology 2
     
           
                       
Information Technology of Music 3  
       
               
               
1115205.55.57.57.511002.82.82.82.83.83.83.83.80.50.50.50.50000
Communication Skills, Entrepreneurship and Wellbeing
                                                       
Orientation to Studies, Mental Training and Ergonomics 3
     
           
                       
Ergonomics and Mental Training in Music 2    
         
                   
       
English, Starting Level 0
     
           
                       
Swedish, Starting Level 0
     
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Information Acquisition and Writing Skills 3    
         
                   
       
Entrepreneurship for Artists and Career Planning 2    
         
                   
       
8370441.51.53.53.50022220.80.80.80.81.81.81.81.80000
Actor´s Work and Music Theatre
                                                       
Actor's Work and Music Theatre 1 6
     
           
                       
Actor's Work 2 6  
       
               
               
Actor's Work 3 6    
         
                   
       
Actor's Work 4 10      
           
                       
Dance 1 6
     
           
                       
Dance 2 6  
       
               
               
Dance 3 6    
         
                   
       
Dance 4 4      
           
                       
Pop and Jazz Theory and Aural Perception 3    
         
                   
       
1212151466667.57.577333333333.83.83.83.83.53.53.53.5
Musiikkiteatterin vaihtoehtoiset osaamiset
(Select 15 cr)
                                                       
Free-choice Studies
(Select 15 cr)
                                                       
Practical Training (Music Theatre)
                                                       
Choir 2
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 1 5
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 2 7  
       
               
               
Triple Threat Performer Project 3 8    
         
                   
       
Triple Threat Performer Project 4 8      
           
                       
77883.53.53.53.544441.81.81.81.81.81.81.81.822222222
Bachelor´s Thesis
                                                       
Bachelor´s Thesis, Planning 5    
         
                   
       
Bachelor´s Thesis, Execution and Reporting 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 5860 / 5360 / 5360 / 4860 / 2960 / 2960 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 2460 / 2460 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 13.460 / 13.460 / 13.460 / 13.460 / 13.3560 / 13.3560 / 13.3560 / 13.3560 / 1260 / 1260 / 1260 / 12
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Musiikin koulutus johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeenä Musiikkipedagogi (AMK) tai Muusikko (AMK), joilla molemmilla on erilliset opetussuunnitelmat. Tutkinnon laajuus on 240 op ja opiskelun kesto 4 vuotta.

MUUSIKKO (AMK) -TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Muusikko (AMK) -tutkintoon johtava koulutus keskittyy musiikkiteatterin osaajien kouluttamiseen.

Koulutuksen tuottaman taiteellisen osaamisen ytimessä ovat musiikkiteatterin tyylilajien monipuolinen hallinta huomioiden alan osaamisvaatimukset laulamisessa, näyttelijäntyössä ja tanssissa (Triple Threat Performer). Musiikillinen osaaminen sisältää lisäksi yhteismusisointia sekä musiikin teoriaa ja historiaa.

Muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, oppimisen taidot, viestintätaidot, musiikin tietotekniikka, taiteilijayrittäjyys, työyhteisö-, innovaatio-, kansainvälisyys- ja eettinen osaaminen kuuluvat koulutuksen tuottamaan osaamiseen.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Musiikkiteatteriin suuntautuneiden muusikoiden työkenttänä ovat teatterit, musiikkiteatteriproduktiot, orkesterit, kuorot, yhtyeet, solistitehtävät sekä erilaiset oman alansa asiantuntija- ja kehittämistehtävät.

Ammattitaitovaatimukset painottuvat laulamiseen, näyttelemiseen ja tanssiin sekä näiden osaamisalueiden monipuoliseen yhdistämiseen (Triple Threat Performer).

Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden kanssa. Osallistuminen eri produktioihin on oleellinen osa opiskelua.

Opintojen valinnaisuus

Musiikin koulutus sisältää vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista koulutuksista tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi näin laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamiaan opintoja tai harjoittelua tutkintoonsa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollinen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella instrumentti- ja yhteismusisointiopintoja sekä tiettyjä musiikin teorian, historian ja teknologian opintoja. Kansainvälinen opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Monipuoliset työelämäsuhteet, yhteistyö TAMKin muiden koulutusten ja tamperelaisten yliopistojen kanssa sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.

Opintojen valinnaisuus ja projektiopinnot tukevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemistä opintoihin. Erityisiä opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyviä oppimisympäristöjä ovat pianopedagoginen laboratorio sekä videoneuvottelutekniikalla etäopetuksena toteutettavat kansainväliset eri instrumenttien mestarikurssit. Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen aikana yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa mahdollistaa oppimisen aidossa ammattiteatteriympäristössä. TAMKin musiikin koulutus tekee produktio- ja harjoitteluyhteistyötä mm. Tampereen Työväen Teatterin, Tampereen Teatterin ja Tampere-talon kanssa.

ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus

KOULUTUKSEN RAKENNE

Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin koulutuksessa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on osa vakiintunutta kansainvälistä musiikin koulutuksen käytäntöä. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä.

Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen, yhteismusisointiosaaminen, säveltäminen, näyttämötyöskentely ja tanssi) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena.

Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa.

Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä. (not translated)