CURRICULA > SPECIALISATION EDUCATION > SPECIALISED EDUCATION IN MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE WORK > SPECIALISATION EDUCATION IN MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE CARE
Specialisation Education ...

Specialisation Education in Mental Health and Substance Abuse Care

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
Basics of mental health and substance abuse care 2
 
   
Person-centeredness in mental health and substance abuse care 5
 
   
Needs assessment and care in mental health and substance abuse problems 5
 
   
Methods and interventions in mental health and substance abuse care 8
Mental health and substance abuse service systems 5
 
   
Developing mental health and substance abuse care 5
 
   
3016148877
60 / 3060 / 1660 / 1460 / 860 / 860 / 760 / 7

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.
- Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
- Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
- Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
- Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
- Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
- Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
- Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
- Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
- Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
- Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
- Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
- Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
- Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
- Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
- Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
- Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
- Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
- Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.
- Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
- Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
- Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
- Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
- Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
- Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen
- Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
- Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
- Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
- Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
- Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.
KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

NQF-taso
6

SUORITUSAIKA
Noin yksi lukuvuosi.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014