OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > HOITOTASON ENSIHOITO > HOITOTASON ENSIHOITO
Täydennyskoulutus ...

Hoitotason Ensihoito

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen 12              
Hoitotason ensihoidon osaaminen 18              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Koulutuksen tavoitteena on antaa ensihoidossa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia ensihoitopotilaan hoidon asiantuntijana. Hoitotason ensihoidossa toimitaan sekä itsenäisesti työparin kanssa että osana moniammatillista työryhmää.Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvailla hoitotason ensihoitajalle kuuluvat vastuut ja velvollisuudet ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
- osaa vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin
- on syventänyt tietojaan ja taitojaan eri potilasryhmien ensihoidossa
- osaa seurata hoidolla saatua vastetta ja tehdä tarvittaessa päätöksen vaihtoehtoiseen hoitomenetelmään siirtymisestä
- osaa määritellä itsenäisesti ensihoitopotilaan jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon tai ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoitoon liittyvissä asioissa
- osaa viestiä ja dokumentoida ammatillisesti hoitotilanteessa sekä tiimin johtajana että jäsenenä
- osaa tulkita hoitotasolla vaadittavien tutkimusten tuottamaa tietoa
- osaa toteuttaa turvallisesti ensihoitoa sekä toimenpiteiden että lääkehoidon osalta
- osaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteeseen liittyvän potilasluokittelun ja osaa toimia tilannejohtajana tai luokitus-, hoito- ja kuljetussektorin ensihoitajana
- on vahvistanut valmiuksiaan toimia ensihoidon kehittämistyössä