OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > PARANTUMATTOMASTI SAIRAAN PALLIATIIVINEN JA SAATTOHOITO

Parantumattomasti sairaan palliatiivinen ja saattohoito

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Parantumatonta sairautta sairastavan potilaan hoitamisen lähtökohdat 4              
Kivun ja kärsimyksen kokonaisvaltainen hoitaminen 9              
Palliatiivisen hoidon organisointi ja moniammattillinen yhteistyö 4              
Omaisten ja läheisten kohtaaminen 4              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Näyttöön perustuva palliatiivinen ja saattohoito 1              
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset, koska haluttiin varmistaa hyvä ja yhdenvertainen saattohoito kaikille kuoleville ihmisille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Suositusten mukaisesti kaikkien sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten tulee laatia alueelliset saattohoitosuunnitelmat, joiden toteutumista sosiaali- ja terveysministeriö seuraa. Vuonna 2010 perustettiin lisäksi saattohoitotutkijafoorumi tukemaan sosiaali- ja terveysministeriön laatiman saattohoitosuosituksen toimeenpanoa ja seurantaa. Myös vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki sisältää velvoitteen kärsimyksen lievittämisestä. Saattohoitoa järjestetään potilaan toivomuksen mukaan kotona tai laitoksissa.

Saattohoitosuosituksia laadittaessa ammattihenkilöstön saattohoidon osaamisessa ilmeni puutteita. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien saattohoidon erikoistumiskoulutus päätettiin aloittaa kiireellisesti, koska suuri osa saattohoidon toteuttamisesta liittyy hoitohenkilöstön normaaliin työhön.

Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2014 alkavat parantumattomasti sairaan palliatiivisen ja saattohoidon erikoistumisopinnot vastaavat Pirkanmaan alueella saattohoitosuositusten osoittamaan koulutustarpeeseen.


Koulutuksessa tavoiteltava ydinosaaminen ja kohderyhmän kuvaus

Opinnot suoritettuaan koulutettava osaa toimia parantumattomasti sairaan ihmisen hoitajana, hoitaa kokonaisvaltaisesti kipua ja kärsimystä, tukea kuolevan läheisiä, toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä organisoida ja kehittää palliatiivista ja saattohoitoa. Koulutuksen jälkeen koulutettavalla on valmiudet käyttää näyttöön perustuvaa tietoa omassa työssään ja sen kehittämisessä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opisto- tai ammattikorkea-koulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, jotka haluavat täydentää ja/tai kehittää palliatiivisen ja saattohoidon osaamistaan.

Pedagogiset lähtökohdat

Opetussuunnitelma on osaamisperustainen (juonne-ops) ja koulutus etenee oppija- ja työelämälähtöisesti. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan oman osaamisensa lähtökohdat, vahvuudet ja ongelma-alueet sekä käyttämään kehittävän työotteen työtapoja. Oman osaamisensa suunnitteluun opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Mentorryhmätyöskentelyn avulla tuetaan opiskelijan taitoa reflektoida omaa ammatti-taitoaan. Pedagogisen toiminnan perustana on kriittinen realismi.
Kriittinen realismi lähtee ajatuksesta, että on olemassa ihmismielelle ulkoinen maailma, jossa voidaan havaita tiettyjä säännönmukaisuuksia. Toisin sanoen kyse on tieteenfilosofisesta lähestymistavasta, jolla on sekä samankaltaisuutta että eroavuutta suhteessa konstruktionistiseen lähestymistapaan. Molemmat lähestymistavat näkevät tieteellisen kuten muunkin tiedon konstruoituna. Sen sijaan kriittinen realismi ei hylkää tieteellisten selitysten mahdollisuutta ja arvoa ongelmia määritelleessään kuten konstruktionismi.