OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > MIELENTERVEYSTYÖN ERIKOISTUMISOPINNOT

Mielenterveystyön erikoistumisopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Oppimisprosessia tukevat opinnot 1              
Orientaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön 2              
Mielenterveyshoitotyön teoreettiset opinnot I 4              
Mielenterveyshoitotyön teoreettiset opinnot II 4              
Ammatillinen toiminta mielenterveys- ja päihdehoitotyön ympäristössä 6              
Mielenterveys- ja päihdehoitotyötä tukevat opinnot 4              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Kehittämistehtävä 9              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus

Terveydenhuollossa tarvitaan yhä laajemmalti osaamista mielenterveyden edistämisessä ja häiriöiden hoitamisessa. Mielenterveys- ja päihdetyö on vaativaa vuorovaikutustyötä, jossa erilaisten tietojen ja menetelmien hallinnan lisäksi tärkeitä ovat työntekijän persoonaan ja yhteistyökykyyn liittyvät asiat. Ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdehoitotyön erikoistumisopinnot tarjoavat työssä oleville terveysalan ammattilaisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan näyttöön perustuvassa mielenterveystyössä. Työntekijän asiantuntijuuden lisääntyessä hänen liikkumismahdollisuutensa työmarkkinoilla lisääntyvät. Väestön saamien palvelujen laatu ja vaikuttavuus paranee, kun terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen työyhteisöissä lisääntyy.
Erikoistumisopintojen opetussuunnitelma mukailee TAMKin sairaanhoitajaopintojen syventävän vaiheen opetussuunnitelmaa ottaen huomioon osallistujien aiemman ammattitaidon ja työssäkäynnin. Koulutuksessa syvennetään työelämässä kohdattuja asioita ja ilmiöitä katsoen niitä teorian näkökulmasta. Tarkoituksena on myös se, että opiskelijat soveltavat koulutuksessa käsiteltyjä asioita työssään. Opiskelijoiden keskinäiselle vuorovaikutukselle ryhmässä annetaan tilaa, jolloin heidän erilainen osaamisensa hyödyttää koko ryhmää, mahdollistaa ammatillisen kasvun ja luo osallistujien välille työelämässä tarvittavaa verkottumista.

Ydinosaaminen ja kohderyhmän kuvaus

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii edistämään yksilöiden ja perheiden mielenterveyttä sekä arvioimaan ja hoitamaan häiriöitä osana moniammatillista tiimiä. Hän osaa luoda ammatillisen yhteistyösuhteen yksilöiden ja perheiden kanssa. Hän osaa käyttää erilaisia mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä ja perustella valitsemansa lähestymistavan. Hän oppii kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.