OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen fysioterapia

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Aikuinen oppijana 1              
ICF neurologisen fysioterapian viitekehyksenä 1              
0000000
Ammatilliset opinnot
             
Neurotieteiden ja neurologisten sairauksien perusteet 8              
Neurologisen kuntoutujan toimintakyvyn arviointi 4              
Neurologisen kuntoutujan toimintakyvyn harjoittaminen 5              
Moniammatillisuus ja kuntoutusjärjestelmät 3              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Tiedonhaku ja -tulkinta 1              
Työelämälähtöinen kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus 7              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lähtökohdat, arvioitu vaikuttavuus ja tavoiteltava ydinosaaminen
Neurologiset sairaudet tai vammat liittyvät aivojen ja/tai hermoston toiminnan häiriöihin. Aikuisten neurologisten sairauksien tai vammojen diagnooseihin kuuluvat muun muassa aivohalvaukset, aivovammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvammat, ALS, perifeeriset hermovammat ja lihassairaudet. Neurologiset sairaudet ja vammat ovat yksi merkittävä tekijä, jonka vuoksi eri-ikäiset ihmiset tarvitsevat terveydenhuollon palveluja. Neurologisilla sairauksilla on eriasteisia vaikutuksia yksilön toimintakykyyn, hyvinvointiin, koettuun terveyteen ja arjen toimintoihin osallistumiseen. Osa kuntoutujista pärjää kotioloissa, mutta osa tarvitsee apua jokapäiväiseen elämään ja saattaa olla laitoshoidon tarpeessa.
Neurologisten sairauksien ja vammojen monialainen hoito on yhteiskunnalle kallista ja tästä syystä sairastuneiden tehokas kuntoutus ja kotona selviytymisen tukeminen ovat tärkeitä tekijöitä mm. laitoshoitopaikkatarpeen vähentämiseksi. Neurologinen fysioterapia vastaa näihin tarpeisiin korostaen kuntoutujan omien toimintavalmiuksien löytymistä ja uudelleen oppimista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi fysioterapia olisi tärkeä aloittaa heti sairastumisen tai vammautumisen alkuvaiheessa ja jatkaa sitä yksilöllisen tarpeen mukaan.
Terveydenhuollon asiantuntijalta edellytetään laaja-alaista näkemystä kuntoutuksesta sekä moniammatillista osaamista, jolloin kuntoutus toimii tehokkaasti. Aikuisneurologisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa korostetaan näitä osa-alueita ja painotetaan fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymistä monitahoisesti ja tutkittuun tietoon perustuen.
Koulutuksen tavoitteena on, että aikuisneurologiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti pystyy moniammatillisessa yhteistyössä vastaamaan fysioterapian suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ja toimimaan oman erityisalueensa asiantuntijana. Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot tuovat fysioterapeutin työtapoihin lisää monipuolisuutta ja fysioterapiaan tavoitteellisuutta.
Neurologisen fysioterapian opiskelussa pyritään neurologisen fysioterapian työtapojen tuntemuksen ja osaamisen vahvistumiseen.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• selittää, miten keskus- ja ääreishermoston sairaudet tai vammat muuttavat yksilön toimintakykyä
• selittää, miten moniammatillinen kuntoutus toimii akuutin ja myöhäisemmän vaiheen kuntoutuksessa
• tunnistaa, mikä on neurologisen fysioterapian asiantuntijan rooli kuntoutuksessa
• tehdä kuntoutujalle eri kuntoutuksen vaiheissa relevantteja toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointeja (ICF:n mukaan) ja kliinisen päättelyn tuloksena laatia yhdessä kuntoutujan, omaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa kuntoutuksen ja fysioterapian suunnitelman, toteutuksen ja arvioinnin
• valita neurologiseen fysioterapiaan sopivia erityismenetelmiä (esimerkiksi peiliterapia, sähköstimulointi)
• käyttää erilaisia ohjauksen keinoja vaikeasti toiminta- ja liikkumisrajoitteisten yksilöiden ohjaamisessa
Osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa neuroanatomian, -fysiologian ja -psykologian sekä neurologian perustuntemus ja tyypillisten neurologisten sairauksien tai vammojen tuntemus, liikkumisen analysointi, neurologisen kuntoutujan liikkumisen erityisongelmat, fysioterapian arviointi, suunnittelu ja toteutus, kuntoutujan ohjaus ja erilaiset harjoittelumenetelmät sekä moniammatillisuus.