OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ

Lastensuojelu ja perhetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Orientoivat opinnot 2              
0000000
Ammatilliset opinnot
             
Lastensuojelun ja perhetyön lähtökohdat ja puitteet 10              
Tuki ja työ perheiden kanssa 7              
Toiminnallisia menetelmiä perhetyöhön 3              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus
Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1.1.2008. Kyseessä on lastensuojelulain kokonaisuudistus, joka rakentuu aikaisemman lain pohjalle. Uutena käsitteenä on laissa mainittu ehkäisevä lastensuojelu, jolla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä annettava erityinen tuki, silloin kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana.
Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Laissa on kiinnitetty huomiota moniammatillisen asiantuntemuksen turvaamiseen mm. velvoittamalla kunnat perustamaan lastensuojeluasioissa tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä.
Lastensuojelulaissa on myös useita terveydenhuollon kannalta merkityksellisiä säännöksiä. Mm. lapsen tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävä kiireellisinä.
Laissa on säädetty nykyistä tarkemmin menettelystä lastensuojeluasioissa. Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen ja asian vireille tulo on laissa määritelty. Lastensuojelutarpeen selvittämiselle on säädetty määräaika. Lapsen osallisuutta on pyritty vahvistamaan säännöksiä selkeyttämällä.
Koulutuksessa lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät työntekijät syventävät ammattitaitoaan ja kehittävät työmuotoja omassa työyhteisössään Lisäksi opiskelija hakee ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan lasten, nuorten ja perheiden muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin. Koulutuksen aikana opiskelija paneutuu lastensuojelutyön kokonaisuuteen ja tarkastelee sen toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissä ja vahvistaa ammatti-identiteettiään lastensuojelun ja perhetyön asiantuntijana. Työn vaativuuden ja jaksamisen näkökulmia käsitellään koulutuksen aikana.
Koulutus vastaa valtakunnallisiin lastensuojelutyön tarpeisiin ja sen kehittämiseen. Opiskelijat kehittävät lastensuojelun ja perhetyön erityisosaamistaan. Koulutus antaa eväitä tulevaisuuden ennakointiin ja se linkittyy nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen perheiden todellisuuden kautta.
Koulutuksessa tavoiteltava ydinosaaminen
Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen työvälineitä lapsen, nuoren ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hän osaa puolustaa lapsen etua kaikissa tilanteissa ja osaa nähdä lapsen hyvinvoinnin tarpeet, tukea lapsen osallisuuden vahvistamista ja toimia lapsilähtöisesti. Opiskelija tunnistaa perheiden tarpeet, tietää perheen kehitysvaiheet ja haasteet ja pystyy tukemaan perhettä erilaisilla keinoilla. Opiskelija osaa tukea vanhemmuutta ja puuttua ajoissa pulmatilanteisiin. Opiskelija saa keinoja vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla. Opiskelija löytää mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön eri aloja edustavien työntekijöiden kanssa. Opiskelija osaa tarkastella oman työn juridisia ja eettisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa reflektoida oman taustan vaikutusta työkäytäntöihinsä sekä saa keinoja työssä jaksamiseen.