OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > DIABETEKSEN EHKÄISY JA HOITO

Diabeteksen ehkäisy ja hoito

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Orientointi opiskeluun ja diabeteshoitotyöhön 2              
Diabeteksen ehkäisy ja elämäntapaohjaus 3              
Diabetes sairautena 3              
Diabeteksen omahoidon osa-alueet 7              
Diabetesta sairastavan omahoidon ja kuntoutumisen tukeminen 7              
0000000
Diabeteshoitotyön kehittäminen
             
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatillisten erikoistumisopintojen lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus

Diabetes on keskeinen pitkäaikainen kansantauti Suomessa. Diabetesta sairastavia henkilöitä arvioidaan olevan maassamme yhteensä noin 500 000. Osa heistä sairastaa tietämättään diabetesta. Tulevaisuudessa sairastuvuuden ennustetaan vielä lisääntyvän. Erityisesti tyypin 2 diabetekseen, joka on yhteydessä ihmisen elintapoihin, sairastuu yhä useampi suomalainen.

Diabeteksen hoito aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia kustannuksia, diabeetikoita on väestössämme noin 3 %, mutta kuitenkin terveydenhuollon kustannuksista diabeetikot käyttävät 11 %. Suuri osa kustannuksista johtuu diabeteksen huonosta hoitotasapainosta tai lisäsairauksista johtuvista sairaalahoidon kustannuksista. Diabetesta sairastavien hoitotasapainoa selvittäneet tutkimukset ovat osoittaneet, että olemme vielä kaukana diabeteksen hyvälle hoitotasapainolle asetetuista tavoitteista ja näin ollen myös hoidon kehittämiselle löytyy haasteita (Valle ym. 2003, Valle 2010).

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset kohtaavat työssään paljon diabetesriskissä olevia henkilöitä ja diabetesta sairastavia ja tästä johtuen diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen on tarpeen.

Hyvällä diabeteksen hoidolla voidaan ehkäistä lisäsairauksia ja parantaa diabetesta sairastavan elämänlaatua. Diabetesta sairastavan omahoidon taidot ovat avain hyvän hoidon toteuttamiselle. Omahoito tarkoittaa diabetesta sairastavan itsensä toteuttamaa hoitoa, joka sisältää ruokavalion, liikunnan ja lääkityksen päivittäisen yhteensovittamisen hoidon tavoitteiden mukaisesti. Voidakseen suunnitella, toteuttaa ja arvioida omahoitoaan diabetesta sairastava tarvitsee neuvontaa ja ohjausta; tietoa, taitoa ja tukea. Diabeteksen ehkäisyssä sekä diabetekseen jo sairastuneen terveysneuvonnan ja hoidonohjauksen tausta-ajatuksena on ns. empowerment - ajattelutapa. Kyseessä on asiakaslähtöinen työskentelytapa, jossa tuetaan ohjattavan omahoidon hallintaa ja pyritään saamaan ohjattava mukaan tasavertaisena arvioimaan terveyskäyttäytymistään ja omahoitonsa mahdollisuuksia, esteitä ja toteutumista.

Hoidonohjaus ja diabetesta sairastavan tukeminen omahoidossa on olennainen osa diabeteksen kokonaishoidossa. Hoidonohjaus on moniammatillista tiimityötä ja se sisältyy kaikkiin ammatillisiin hoitokontakteihin, joissa diabetesta sairastava kohdataan. Diabeteshoitajalla on keskeinen osuus diabetesta sairastavien hoidossa ja omahoidon ohjauksessa. Työn vaativuuden ja vastuullisuuden vuoksi diabeteshoitajan tulee olla diabeteshoitotyön asiantuntija.

Tavoiteltava ydinosaaminen

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon erikoistumisopintojen tavoitteena on vastata työelämän ammattitaitovaatimuksiin laajentamalla ja syventämällä aikaisemman koulutuksen antamia valmiuksia niin, että opiskelija saavuttaa diabeteshoitotyön asiantuntijan osaamisen. Asiantuntijan osaamisessa yhdistyvät omaksuttujen tietojen ja taitojen monipuolinen ja luova käyttö, ajattelun taidot, kyky organisoida työtä ja työskennellä ryhmässä. Osaamiseen liittyvät myös oppimaan oppimisen taidot, kyky joustaa ja mukautua muutoksiin, kyky arvioida omaa osaamista ja toimintaa sitä samalla kehittäen.

Diabeteshoitotyön asiantuntijan pääasiallinen tehtävä on vastata asiakaslähtöisen hoidonohjauksen toteutumisesta eri-ikäisten ja eri tilanteissa olevien diabetesta sairastavien kohdalla. Diabeteksen ennaltaehkäisyn, riskitekijöiden tunnistamisen ja varhaisen toteamisen merkitys on korostunut Dehko-hankkeen tuottaman tiedon pohjalta. Diabeteksen ehkäisyyn on tullut myös uusia hyviä käytäntöjä, joita opitaan hyödyntämään koulutuksen aikana. Diabeteshoitotyön asiantuntija tukee myös muun henkilöstön osaamista ja hän osallistuu diabetesta sairastavien hoidon kehittämiseen toisten ammattilaisten kanssa. Kehittämistyö edellyttää myös näyttöön perustuvan hoitotyön omaksumista hoidonohjauksen kehittämisen lähtökohdaksi.

Koulutuksen järjestäminen
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 30 opintopistettä ja toteutus tapahtuu yhden lukuvuoden aikana. Täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähijaksoja, verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelu on mahdollista työn ohella.