OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö
Hanna Kinnari-Korpela
etunimi.sukunimi[at]tamk.fi

Opinto-ohjaaja
Anja Salo
etunimi.sukunimi[at]tamk.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.

TAMKin tutkintosääntö

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opinnoille on eri vuositeemat. Vuositeemojen avulla pystyt hahmottamaan oman osaamisesi kasvun opintojen eri vaiheessa. Vuositeemojen tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet olla harjoittelijana mukana ICT-alan työtehtävissä. Opiskelija on opiskellut matemaattis-luonnontieteellisiä perusteita tietotekniikan opintoja varten. Lisäksi hän on opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka, tietoverkot ja raportointi.

Toisen vuoden jälkeen opiskelijallal on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä muun muassa elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja suunnittelussa, tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Hän on opiskellut tarvittavat perustiedot ja -taidot ICT-alan perusteista. Opiskelijalla on myös matemaattis-luonnontieteelliset insinöörivalmiudet ja hän on valinnut suuntautumispolun syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden teemat jakautuvat syventävien ammattiaineopintojen perusteella seuraavasti:

Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen suuntautumispolku: Opiskelijalla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa, tietoliikenneverkkojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolku: Opiskelijalla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa sekä laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjelmistotekniikan suuntautumispolku: Opiskelijalla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen.

Neljännen vuoden jälkeen opiskelija täyttää koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Sijoittuminen työelämään

Työtehtävät liittyvät tyypillisesti ICT-alan tuotekehitys ja suunnittelu (R&D) projekteihin (SW, HW, RF) sekä asiantuntija-, käyttö-, ylläpito-, markkinointi- ja johtotehtäviin. Tehtävissä painotetaan kykyä itsenäiseen ja tiimissä tapahtuvaan työskentelyyn, ongelmien ratkaisuun ja oman työn kehittämiseen. Useat ICT-alan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin ja monikansallisiin alan yrityksiin. On tärkeää, että sinulla on valmiudet toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. ICT-ala tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yksityisyrittäjyyteen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnoissa painotetaan simulointeja, ohjelmakehitystä ja laboratoriossa tapahtuvaa työskentelyä. Opiskelija pääsee näin toteamaan simulointien oikeellisuuden aidoissa järjestelmissä ja itse suoritetuilla mittauksilla ja demonstraatioilla.

Opetus toteutetaan pääosin normaaleissa luokkahuoneissa ja käytännön oppiminen toteutetaan laboratoriotiloissa. Laboratorio-opetuksessa syvennetään teoriassa opittuja asioita käytännön tilanteisiin, opitaan simuloimaan tai mallintamaan tilanne ja toteamaan mittauksilla ratkaisun toimivuus.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.