CURRICULA > TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT > PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Aikuinen oppijana ja oppimisnäkemykset 1              
0000000
Ammatilliset opinnot
             
Psykofyysinen fysioterapia 10              
Eri tieteenalojen tieto fysioterapian tukena 7              
Ohjattu harjoittelu 4              
0000000
Psykofyysisen fysioterapian kehittäminen
             
Kehittämistehtävän teoria 4              
Kehittämistehtävä 4              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Planned syllabus may change during studies.

Mielenterveysongelmat ja elämän kriisit ovat yksi merkittävä tekijä, jonka vuoksi eri-ikäiset ihmiset tarvitsevat terveydenhuollon palveluja. Yhteiskunnassa ja elämässä tapahtuvat muu-tokset aiheuttavat ihmisille vaatimuksia, joihin osa reagoi psykofyysisesti oireillen, esimerkiksi kipuilu, stressi, uupumus, psykosomaattiset oireet. Ihmisen ja yhteisön hyvinvointi edellyttää itsetuntemuksen kautta tapahtuvaa voimavarojen löytämistä ja lisäämistä, huomioiden kokonaisvaltaisesti kaikki olemassaolon tasot - ruumiillisuus, mieli, tunne, henkisyys. Psykofyysinen fysioterapia osaltaan vastaa näihin moninaisiin ongelmiin/tarpeisiin korostaen ihmisen omien voimavarojen löytämistä. Psykofyysisessä fysioterapiassa tuetaan ruumiillisen harjoittelun ja kokemisen kautta koko ihmistä ja hänen terveitä voimavarojaan. Psykofyysisen fysioterapian antamaa ymmärrystä ja taitoa voidaan käyttää mielenterveystyön lisäksi kaikilla fysioterapian toiminta-alueilla ja erityisesti myös perusterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon ammatti-ihmisiltä edellytetään kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä sekä ihmisen kohtaamista hänen voimavaransa huomioiden. Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, jossa korostuu näkemys ihmisestä kokonaisuutena ja jossa pyritään huomioimaan ihmisen terveet voimavarat kuntoutumisen, terveyden edistämisen tai ylläpitämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn lähtökohtana. Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot antavat valmiutta soveltaa tätä lähestymistapaa fysioterapian eri osa-alueilla.

Koulutuksen tavoitteena on, että psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti pystyy moniammatillisessa yhteistyössä vastaamaan fysioterapian suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ja toimimaan oman erityisalueensa asiantuntijana. Psykofyysinen fysioterapia tuo fysioterapian työtapoihin lisää monipuolisuutta ja korostaa ruumiin ja mielen erotta-matonta yhteyttä ihmisen terveyden ja kuntoutumisen edistämisessä. Tavoitteena on myös valmius kehittää psykofyysistä fysioterapiaa.

Psykofyysisen fysioterapian opiskelun tavoitteena on psykofyysisen fysioterapian työtapojen tuntemuksen ja osaamisen vahvistuminen. Osaamisalueisiin kuuluu mm. terapeuttinen ote/asenne, vuorovaikutus/dialogisuus- ja tunnetaidot ihmisen kohtaamisessa, psykofyysisen fysioterapian tutkimis- ja arviointikeinojen sekä psykofyysisen fysioterapian menetelmien soveltaminen kokemuksellisuutta korostaen, ruumiintuntemuksen/kehotietoisuuden ohjaaminen yksilölle ja ryhmälle sekä itsetuntemus oman jaksamisen edistämiseksi.

Opiskelijat ymmärtävät ja sisäistävä elävästi ihmisen ruumiillisuuden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja osaavat perustellusti ja tavoitteellisesti ohjata erilaisia kohderyhmiä ruumiintuntemisen/kehontuntemuksen tiellä. Tavoitteena on myös, että opiskelijat osaavat tuoda esille psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa eri yhteyksissä. (not translated)